ПРОФІЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЗАНЕСЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

  • Віктор БЕРЕЗЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8565-5441
  • Олена ЗАБОЛОТНА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8501-0555
  • Олександр САМОЙЛЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: аналіз, профіль ризику, профілювання, індикатори ризику, COVID-19

Анотація

У статті здійснено аналіз ефективності застосування загальнодержавного профілю ризику щодо запобігання занесення та поширення на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. Проведено уточнення інформації про загрозу та індикатори ризику до діючого профілю ризику у відповідності до останніх трендів та тенденцій поширення інфекції.

На практиці термін «профіль» означає особливий продукт аналізу, який узагальнює відомості та створює загальний шаблон всіх важливих характеристик злочину, правопорушення або особливої групи осіб, що несе загрозу.

Мета створення профілю полягає в підготовці та інформуванні прикордонників про ймовірні шаблони поведінки злочинців, торговців людьми, мігруючих контрабандистів, а також про можливі методи їхніх дій, як індивідуально, так і в діючих групах.

Профілі ризику використовуються для характеристики злочинців, правопорушників та осіб, що несуть загрозу, шляхом збору та аналізу великого обсягу даних, що стосуються конкретних правопорушень або типів злочинців, та зіставлення цих даних з відомостями, відомими про конкретного злочинця, правопорушника. Так, для складання картини тенденцій поведінки дорослих учасників злочину може бути проаналізовано певну кількість справ, пов’язаних із злочинцями, що нелегально перевозять дітей в Європу авіатранспортом під виглядом родичів.

Крім того, профілювання має переваги порівняно зі звичайними перевірками, що проводяться виключно з використанням діючих технологій.

Профілювання більше концентрується на ідентифікації осіб, які можуть становити загрозу, ніж на безпосередньому виявленні самих об'єктів.

Воно потребує менше часу, ніж перевірка всіх пасажирів; є економічно ефективнішим і може застосовуватися за будь-яких обстави  без втручання в повсякденну діяльність. Опитування й аналіз характеру роблять процес непередбачуваним для людини з поганими намірами.

Крім того, профілі ризику можуть використовуватися для опису шаблонів не лише злочинців та правопорушників, а й осіб, що несвідомо несуть загрозу, потрапляючи в Україну через пункти пропуску, шляхом аналізу інформаційних тенденцій, які можливо виявити зі стійкого зв’язку з типом таких осіб. Мова йде про осіб, що є потенційними носіями та поширювачами вірусних інфекцій, особливо коронавірусної інфекції COVID-19.

Так, певну кількість осіб, в яких було підтверджено наявність вірусної інфекції (симптомів, ознак) під час перетинання державного кордону, може бути проаналізовано для складання профілю про методи та типові ознаки їх виявлення:

  • подібним чином складання профілів, як метод, можна застосовувати до країн, угруповань, етнічних груп, маршрутів, способів подорожі, тощо;
  • профіль може бути складено тільки шляхом ретельного аналізу великого обсягу даних, наскільки це можливо; чим менше буде обсяг опрацьованих даних, тим меншою буде надійність будь-якого можливого опису тенденції.

Біографії авторів

Віктор БЕРЕЗЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикордонного контролю

Олена ЗАБОЛОТНА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикордонного контролю

Олександр САМОЙЛЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, професор кафедри прикордонного контролю

Посилання

Махнюк А. В. Стан запровадження системи аналізу ризиків у прикордонних відомствах держав членів Європейського Союзу. Інвестиції : практика та досвід. 2012. №6. С. 122–125. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2012/33.pdf/ (дата звернення: 02.09.2020).

Ставицький О.М., Махнюк А. В., Дем’янюк Ю.А. Розробка методологічного підходу щодо комплексної оцінки загроз прикордонній безпеці. Звіт про НДР (шифр 214-0056 І «Оцінка загроз»). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. 178 с.

Махнюк А. В. Окремі підходи до запровадження аналізу та профілювання ризиків в інтегрованому управлінні кордонами. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2012. № 2. URL : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=derzhavne-upravlinnya-udoskonalennya-tarozvytok&s=%3C/p%3E%3Cp%20id=&z=387/ (дата звернення: 03.09.2020).

Махнюк А., Мушинський С., Потапчук А. Сучасні механізми профілювання ризиків в Державній прикордонній службі України. Збірник наукових праць. Серія : військові та технічні науки. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ 2017. № 71. С. 35–36.

Про Стратегію інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.07.2019 №687-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/687-2019-р./ (дата звернення: 06.09.2020).

Про організацію застосування профілів ризиків : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 26.12.2019 №741-АГ. С.1–3.

Інструкція з проведення аналізу ризиків у Державній прикордонній службі України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.12.2017 №1007. С.6–7. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-18#Text/ (дата звернення: 07.09.2020).

Про організацію проведення аналізу ризиків : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.12.2019 №112. С.2–3.

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №480. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2020-%D0%BF#Text/ (дата звернення: 10.09.2020).

Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020№641. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641/ (дата звернення: 10.09.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Makhniuk A. V. (2012). Stan zaprovadzhennia systemy analizu ryzykiv u prykordonnykh vidomstvakh derzhav – chleniv Yevropeiskoho Soiuzu [State of implementation of the risk analysis system in border agencies of the European Union member states] Investments : practice and experience. 2012. № 6. p. 122-125. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2012/33.pdf/ (Appointment Date: 02.09.2020) [in Ukrainian]

Stavytskyi O. M., Makhniuk A. V., Demianiuk YU. A. (2015). Rozrobka metodolohichnoho pidkhodu shchodo kompleksnoi otsinky zahroz prykordonnii bezpetsi [Development of a methodological approach to complex assessment of threats to border security] / Report on Scientific research work (214-0056 I «Threats Assessment»). Khmelnytskyi : Issue of NADPSU, 2015. 178 p. [in Ukrainian]

Makhniuk A. V. (2012). Okremi pidkhody do zaprovadzhennia analizu ta profiliuvannia ryzykiv v intehrovanomu upravlinni kordonamy [Separate approaches to implementing risk analysis and profiling into integrated border management] State Management : Improvement and Development. 2012. № 2. URL : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=derzhavne-upravlinnya-udoskonalennya-tarozvytok&s=%3C/p%3E%3Cp%20id=&z=387/(Appointment Date: 03.09.2020) [in Ukrainian]

Makhniuk A., Mushynskyi S., Potapchuk A. (2017). Suchasni mekhanizmy profiliuvannia ryzykiv v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy [Modern mechanisms of risk profiling in the State Border Guard Service of Ukraine] Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series : Military and Technical Sciences. Khmelnytskyi : Issue of NADPSU, 2017. р. 35-36. [in Ukrainian]

Pro Stratehiiu intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku [On the strategy of integrated border management for the period up to 2025] : Order of Cabinet of Ministers of Ukraine of July 23, 2019 №687-r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/687-2019-р./ (Appointment Date: 06.09.2020) [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiiu zastosuvannia profiliv ryzykiv [On the organization of the use of risk profiles] : Decree of Administration of the State Border Guard Service of Ukraine of December 26, 2019 №741-AH. p.1–3. [in Ukrainian]

Instruktsiia z provedennia analizu ryzykiv u Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy [Instructions for conducting risk analysis in the State Border Guard Service of Ukraine] : Decree of Ministry of Internal Affairs of Ukraine of December 11,2017 №1007. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-18#Text/ (Appointment Date: 07.09.2020) [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiiu provedennia analizu ryzykiv [On the organization of risk analysis] : Decree of Administration of the State Border Guard Service of Ukraine of December 23, 2019 №112. p. 2–3. [in Ukrainian]

Pro vnesennia zmin do deiakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy [On amendments to certain acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine] : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 12, 2020 №480. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2020-%D0%BF#Text/ (Appointment Date: 10.09.2020) [in Ukrainian]

Pro vstanovlennia karantynu ta zaprovadzhennia posylenykh protyepidemichnykh zakhodiv na terytorii iz znachnym poshyrenniam hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2 [On the establishment of quarantine and introduction of enhanced anti-epidemic measures on the territory with a significant spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 coronavirus] : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 22, 2020 №641. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
БЕРЕЗЮКВ., ЗАБОЛОТНАО., & САМОЙЛЕНКОО. (2021). ПРОФІЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЗАНЕСЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 41-57. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.557
Розділ
Військові науки