АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ ТА ВІДПОВІДНИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

  • Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3581-3963
  • Ігор ТОМКІВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9136-0228
Ключові слова: взаємодія, національна безпека, сектор безпеки і оборони, безпека державного кордону, військові формування, правоохоронні органи

Анотація

Міжнародне безпекове середовище з кожним роком погіршується надзвичайно швидкими темпами.  Виникають нові та підтримуються старі вогнища напруження та гарячі точки, які вражають не тільки світові проблемні регіони, але й регіони колишнього пострадянського простору.

Російська гібридна агресія проти України посилила розвиток негативних тенденцій в міжнародному безпековому середовищі, спонукала до пошуку альтернативних рішень щодо адекватного реагування на потужний спектр реальних та потенційних загроз у сферах національної безпеки і оборони України у цілому та у сфері прикордонної безпеки, зокрема.

У 2018 році був прийнятий Закон України «Про національну безпеку України» (далі Закон), а у вересні цього року схвалено Стратегію національної безпеки України. В законодавчих документах підтверджено незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції України, чітко визначено перелік державних органів, які увійшли до складу сектору безпеки і оборони, а також конкретизовано їх функції та повноваження із забезпечення національної безпеки України.

До складу сектору безпеки і оборони увійшла також, й Державна прикордонної служби України зі статусом правоохоронного органу спеціального призначення, що реалізує державну політику у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

У вищезазначених законодавчих актах одним із ключових критеріїв   реалізації державної політики у сферах національної безпеки та оборони України є ефективна взаємодії між державними органами, які входять до складу сектору безпеки і оборони.

З огляду на вищезазначене, у даній статті розкривається сутність взаємодії, як управлінської функції Державної прикордонної служби України, аналізуються актуальні загрози безпеці державного кордону, а також  визначаються основні аспекти та принципи стратегічної взаємодії прикордонного відомства з іншими суб’єктами національної безпеки України в інтересах забезпечення безпеки державного кордону.

Біографії авторів

Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри прикордонної безпеки

Ігор ТОМКІВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри воєнного мистецтва

Посилання

Литвин М. М. Теоретичні та організаційні засади взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими відомствами воєнної організації держави при спільному вирішенні завдань охорони державного кордону України. Основні принципи побудови Державної прикордонної служби України. Честь і закон. 2004. № 4. С. 7-12.

Литвин М. М., Аллеров Ю.В., Кириченко І.О. Сутність, закономірності та принципи взаємодії військ (сил) Честь і закон. 2003. № 4. С. 9-15.

Литвин М. М., Кириченко І.О. Напрямки взаємодії Державної прикордонної служби із Службою безпеки України. Честь і закон. 2004. № 2. С. 13-20.

Плахотний М.П. Взаємодія Державної прикордонної служби України з іншими структурами та органами сектору безпеки і оборони в сфері забезпечення прикордонної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 119 – 122.

Яременко В.В., Сліпушко О.М. Новий словник української мови. Аконіт. 2001.Т.1. С. 188.

Кусайкіна Н.Д., Цибульник Ю.С. Сучасний тлумачний словник української мови. Школа. 2006. С. 84.

Білодід І.К. Словник української мови: АН УРСР. Інститут мовознавства. Наукова думка. 1970 – 1980 р.Т.1.С.346.

Огарков М.В. Військовий енциклопедичний словник. Військове видавництво. 1983 р. С. 127 – 128.

Шмаков О.М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань. Академія внутрішніх військ МВС України. 2001 р.С.40.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06. 2018 р. № 2469 – VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31.

Про державний кордон України: Закон України від 04.11. 1992 р. № 1777 – XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 2003 р. № 661 – IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Lytvyn M. M. (2004). Teoretychni ta orhanizatsiini zasady vzaiemodii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy z inshymy vidomstvamy voiennoi orhanizatsii derzhavy pry spilnomu vyrishenni zavdan okhorony derzhavnoho kordonu Ukrainy. Osnovni pryntsypy pobudovy Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Theoretical and organizational principles of interaction of the State Border Guard Service of Ukraine with other departments of the military organization of the state in the joint solution of tasks of protection of the state border of Ukraine. Basic principles of building the State Border Guard Service of Ukraine]. Chest i zakon [Honor and law]. No. 4. P. 7-12. [in Ukrainian]

Lytvyn M. M., Allerov Yu. V., & Kyrychenko I. O. (2003). Sutnist, zakonomirnosti ta pryntsypy vzaiemodii viisk (syl) [The essence, patterns and principles of interaction of troops (forces)]. Chest i zakon [Honor and law]. No. 4. P. 9-15. [in Ukrainian]

Lytvyn M. M., Kyrychenko I .O. (2004). Napriamky vzaiemodii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby iz Sluzhboiu bezpeky Ukrainy [Directions of interaction of the State Border Guard Service with the Security Service of Ukraine]. Chest i zakon [Honor and law]. No. 2. P. 13-20. [in Ukrainian]

Plakhotnyi M. P. (2014). Vzaiemodiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy z inshymy strukturamy ta orhanamy sektoru bezpeky i oborony v sferi zabezpechennia prykordonnoi bezpeky [Interaction of the State Border Guard Service of Ukraine with other structures and bodies of the security and defense sector in the field of border security]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience]. No. 19. P. 119–122. [in Ukrainian]

Yaremenko V. V. & Slipushko O. M. (2001). Novyi slovnyk ukrainskoi movy [New dictionary of the Ukrainian language]. Akonit. T.1. 188 p. [in Ukrainian]

Kusaikina N. D. & Tsybulnyk Yu. S. (2006). Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Shkola. 84 p. [in Ukrainian]

Bilodid I. K. (1970). Slovnyk ukrainskoi movy: AN URSR. Instytut movoznavstva [Dictionary of the Ukrainian language: Academy of Sciences of the USSR. Institute of Linguistics]. Naukova dumka. 1970–1980 r. T.1. 346 p. [in Ukrainian]

Oharkov M. V. (1983). Viiskovyi entsyklopedychnyi slovnyk [Military encyclopedic dictionary]. Viiskove vydavnytstvo. P. 127–128. [in Ukrainian]

Shmakov O. M. (2001). Slovnyk ofitsera vnutrishnikh viisk z voienno-naukovykh pytan [Dictionary of the officer of internal troops on military and scientific issues]. Akademiia vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy. 40 p. [in Ukrainian]

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06. 2018 r. No. 2469 – VIII [On National Security of Ukraine: Law of Ukraine of 21.06.2018 No. 2469 - VIII]. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. No. 31. [in Ukrainian]

Pro derzhavnyi kordon Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 04.11.1992 r. No. 1777–XII [On the State Border of Ukraine: Law of Ukraine of 04.11.1992 No. 1777-XII]. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. No. 2. [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 2003 r. No. 661–IV [On the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine of 2003 No. 661-IV]. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. № 27. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
БІНЬКОВСЬКИЙО., & ТОМКІВІ. (2021). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ ТА ВІДПОВІДНИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 58-69. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.558
Розділ
Військові науки