РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

  • Сергій ГЕТМАНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2997-1807
  • Павло Лисак Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3816-103X
  • Віталій Гула Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5090-6095
Ключові слова: комплексна методика, охорона державного кордону, значення показників, пункт пропуску, прикордонний контроль

Анотація

Статтю присвячено теоретичному дослідженню процесів охорони державного кордону на шляхах міжнародного та міждержавного сполучення,  розробці науково-обґрунтованих напрямків удосконалення та розвитку прикордонного контролю в пунктах пропуску.У cтатті проаналізовано пасажиро-транспортний потік на шляхах міжнародного та міждержавного сполучення та виявлені основні загрози і ризики в системі прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон; досліджено можливість наявного науково-методичного апарату щодо обґрунтування параметрів системи прикордонного контролю, обґрунтовано напрями його удосконалення та розвитку. Описуються перспективи удосконалення методу комплексної оцінки ефективності функціонування системи прикордонного контролю а також розроблення методики вибору варіанта побудови раціональної системи прикордонного контролю з урахуванням витрат ресурсів. Сформовано рекомендації щодо реалізації  методу аналізу ризиків при виборі варіанту системи прикордонного контролю та розроблення комплексної методики оцінки ефективності функціонування системи прикордонного контролю за множиною показників, сформовано дихотомічний граф показників комплексної оцінки ефективності функціонування системи прикордонного контролю.

Сутність комплексної оцінки та вибору оптимального варіанту побудови СПК за удосконаленим методом зводиться до наступного: 1) формується множина показників оцінки ефективності функціонування системи; 2) будується дихотомічний граф оцінок; 3) розробляються шкали і матриці дихотомічних оцінок за окремими показниками; 4) визначається множина критичних варіантів забезпечення необхідного рівня функціонування системи; 5) визначається оптимальний варіант, який забезпечує заданий рівень функціонування системи в пункті пропуску.

Застосування комплексної методики надає можливість визначення управлінських параметрів, вибору технологій контролю та заходів забезпечення, реалізація яких забезпечить ефективність функціонування системи прикордонного контролю на заданому рівні. Метод комплексної оцінки ефективності функціонування системи прикордонного контролю забезпечує вибір з безлічі критичних варіантів рішень оптимального, при якому досягається заданий рівень функціонування системи прикордонного контролю при найменших витратах ресурсів.

На основі отриманих результатів запропоновано практичні рекомендації посадовим особам органів і підрозділів охорони державного кордону щодо організації оперативно-службової діяльності. Вони розкривають послідовність і зміст роботи по розробці дихотомічного графа показників комплексної оцінки ефективності функціонування системи прикордонного контролю,  розробці алгоритмів виконання типових операцій прикордонного контролю, забезпечення пропускної спроможності пункту пропуску, обґрунтуванню параметрів системи прикордонного контролю в пунктах пропуску та підвищенню їх значень.

Біографії авторів

Сергій ГЕТМАНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, викладач кафедри прикордонного контролю

Павло Лисак, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат наук з державного управління, начальник кафедри прикордонного контролю

Віталій Гула, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Посилання

Алексеев О. Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации. Москва : Наука, 1987. 361 с.

Анохин А.М., Глотов В.А., Павельев В.В., Черкашин А.М. Комплексная оценка: принцип бинарности и его применения. Препринт. Москва.: Институт проблем управления, 1994. 164 с.

Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении организационными системами. Москва : СИНТЕГ, 2001.

Катеринчук І. С., Гетманюк С. П. Комплексна оцінка ефективності функціонування системи прикордонного контролю за множиною показників. Збірник наукових праць Серія: військові та технічні науки / гол. ред. Б. М. Олексієнко. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. №52. С. 13–17.

Катеринчук І. С., Гетманюк С. П. Метод комплексної оцінки ефективності функціонування системи прикордонного контролю. Збірник наукових праць. Серія: військові та технічні науки / гол. ред. Б. М. Олексієнко. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2009. №51. С.29–32.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Alekseev O.G. (1987). Kompleksnoe prymenenye metodov dyskretnoi optymyzatsyy [Complex application of discrete optimization methods]. Moskva : Nauka, 361 с.

Anokhin A.M., Glotov V.A., Paveliev V.V., Cherkashin A.M. (1994). Kompleksnaia otsenka: pryntsyp bynarnosty y eho prymenenyia [Comprehensive assessment: the principle of binary and its application]. Preprint. Institute of Management Problems, 1994. 164 p.

Burkov V.N., Zalozhnev A.U., Novikov D.A. Teoryia hrafov v upravlenyy orhanyzatsyonnыmy systemamy [Graph theory in the management of organizational systems]. Moskva, SINTEG, 2001.

Katerynchuk I.S., Getmanyuk S.P. (2010). Kompleksna otsinka efektyvnosti funktsionuvannia systemy prykordonnoho kontroliu za mnozhynoiu pokaznyki [Complex assessment of the effectiveness of the border control system for a set of indicators]. Zbirnyk naukovykh prats Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky [Collection of scientific works] №52. Series: military and technical sciences / ch. ed. Oleksienko B.M. Khmelnytsky: NADPSU Publishing House, 2010. P. 13–17.

Katerynchuk I.S., Getmanyuk S.P. (2009). Metod kompleksnoi otsinky efektyvnosti funktsionuvannia systemy prykordonnoho kontroliu. [Method of comprehensive assessment of the effectiveness of the border control system]. Zbirnyk naukovykh prats Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Series: military and technical sciences [Collection of scientific works]. №51. / ch. ed. Oleksienko B.M.– Khmelnytsky: NADPSU Publishing House, 2009. P.29–32.

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ГЕТМАНЮКС., ЛисакП., & ГулаВ. (2021). РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 70-81. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.559
Розділ
Військові науки