ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Віталій ГУЛА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5090-6095
  • Аркадій ДЗЯВОРУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4350-4738
Ключові слова: організація оперативно-службової діяльност, прикордонний контроль, пункт пропуску, управлінське рішення, показники, пандемія, якість

Анотація

Статтю присвячено оцінці впливу факторів на прийняття управлінських рішень при виникненні нестандартних ситуацій та під час пандемії у пунктах пропуску.

Прийняття оптимального рішення у нестандартних ситуаціях в пунктах пропуску на посадових осіб органів охорони державного кордону впливає безліч факторів, як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, що у сукупності складають умови. Тому, для моделювання процесу прийняття управлінського рішення необхідно чітко визначити фактори (зовнішні та внутрішні), а також необхідно дослідити питання щодо наявності функціонального зв’язку між факторами, з одного боку, та особою, що приймає рішення, з іншого. Отримані залежності будуть основою моделі процесу прийняття управлінського рішення в нестандартних ситуаціях.

Вирішенні проблеми ефективності управлінського рішення є визначення факторів, що впливають на їх прийняття. Під фактором розуміється явище, яке вливає на процес прийняття управлінського рішення при виникненні нестандартних ситуацій.

Для визначення пріоритетності факторів була проведена експертна оцінка. Експертиза факторів впливу на прийняття управлінського рішення проводилася у відповідності до вимог, що висуваються до експертизи. Рівень компетентності експертів щодо проблеми дослідження рахувався однаковим. Із відомих методів експертного оцінювання об’єктів було обрано метод парних порівнянь. Перевага цього методу у даному випадку полягає в тому, що при вирішенні задач оцінювання великої кількості об’єктів перед експертами виникають труднощі психологічного характеру, які обумовлені неоднозначністю сприйняття множини властивостей цих об’єктів. Експерти порівняно легко вирішують задачу вибору переваги на парі об’єктів, коли не вимагається використовувати умови транзитивності. Накладення цієї умови на множину об’єктів, що порівнюються, ускладнює експертизу і призводить до великої кількості помилок.

Біографії авторів

Віталій ГУЛА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю, факультету безпеки державного кордону

Аркадій ДЗЯВОРУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю, факультету безпеки державного кордону

Посилання

Денисов В.І. Методика прогнозування стабільності функціонування пунктів пропуску через державний кордон України: дис. канд. військ. наук : 21.02.02. вид-во НАДПСУ, 2003. 201 с.

Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. – М.: Экономика, 1978.

Мескон М., Альберт М., Хелоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М.: Дело, 1992.

Серватюк В.М. : дис. док. військ. наук: 21.02.02. / НАДПСУ, 2000 – 201 c.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Denisov V. I. (2003). Methods for predicting the stability of the operation of checkpoints across the state border of Ukraine: dissertation candidate of Military Sciences : 21.02.02 vyd-vo NADPSU, 2003. 201p.

Evlanov L.G., Kutuzov V.A. (1978). Expert assessments in management. M .: Economics, 1978.

Mescon M., Albert M., Halloween F. (1992). Fundamentals of management: translation from English - М .: Dеlо, 1992.

Servatyuk V.M. (2000) : dissertation of the doctor of military sciences: 21.02.02. / NADPSU, 2000. 201 p.

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ГУЛАВ., & ДЗЯВОРУКА. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 82-91. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.560
Розділ
Військові науки