ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ З ПОШУКУ ПРАВОПОРУШНИКІВ НА МОРСЬКІЙ (РІЧКОВІЙ) ДІЛЯНЦІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Денис ЗАХАРЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6051-305X
  • Сергій БУРБЕЛА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7127-9975
  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2378-9887
Ключові слова: спеціальні заходи з пошуку правопорушників, морська ділянка, річкова ділянка, система висвітлення надводної обстановки, елементи службового порядку

Анотація

Статтю присвячено розробці та впровадженню методики підготовки до проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників на морській (гирлі річкової) ділянці державного кордону. Для забезпечення виконання покладених на прикордонний загін завдань, щодо підготовки та проведення спеціальних заходів необхідна методика, яка надає можливість формування штабом прикордонного загону пропозицій про застосування сил і засобів для проведення спеціальних заходів. На нашу думку існує невідповідність між необхідністю у якісному та своєчасному прийнятті рішень на підготовку до проведення спеціальних заходів на морській(річковій) ділянці та відсутністю обґрунтованого науково-методичного апарату для вирішення даної задачі, що й визначає актуальність досліджень у даному напрямку, а саме: розробки й удосконалення моделей та методики підготовки до оперативно-службової діяльності прикордонного загону на морській(річковій) ділянці державного кордону в частині завчасної підготовки до проведення спеціальних заходів. На основі аналізу особливостей проведення спеціальних заходів на ділянці прикордонного загону, що охороняє морську ділянку ДК та існуючих підходів постає нагальна необхідність розробки моделей і методики завчасної підготовки до проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників прикордонного загону на морській ділянці державного кордону. Пропонується до обґрунтування рішення стосовно дій органів охорони ДК за зміною обстановки застосовувати ймовірнісний підхід, систему масового обслуговування та нечітку логіку. Проведено аналіз наукових досліджень з цього питання, висвітлено їх проблематику, обґрунтовано доцільність подальшого їх проведення.

Біографії авторів

Денис ЗАХАРЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Сергій БУРБЕЛА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

професор кафедри національної безпеки  (сфера прикордонної діяльності) та управління факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687-р. Комп’ютерна інформаційно-правова система “Ліга”. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text.

Березенський О. І. Ефективність базової моделі підтримки прийняття рішення начальником відділу прикордонної служби щодо розподілу сил і засобів для проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. № 58. Ч. 2. С. 4–7.

Боровик О. В., Березенський О. І. Базова модель підтримки прийняття рішення щодо розподілу сил і засобів прикордонних підрозділів для проведення спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2008. № 42. Ч. 2. С. 6–9.

Катеринчук І. С. Рекомендації щодо визначення раціонального складу сил для проведення прикордонного пошуку. Збірник наукових праць № 15. Ч. 2. Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. С. 60–63.

Литвин М. М., Мисик А. Б., Катеринчук І. С. Методики оперативно-тактичних розрахунків : навч. посібник. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2004. 82 с.

Мазур В. Ю., Боровик О. В., Купрієвич С. О. Математична модель пошуку об’єкта кораблями Морської охорони при реалізації схеми комбінованого дозору. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький, 2009. № 4 48/1. Ч. II. С. 4–9.

Балдин, К. В. Риск-менеджмент. Москва : Эксмо. 2006. 368 с.

Head, G. L., Horn, I. I. Essentials of Risk Management. Insurance Institute of America. 1994. 230 р.

Захарчук Д. О. Методика організації оперативно-службової діяльності прикордонного загону на морській ділянці державного кордону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки / голов. ред. Б. М. Олексієнко. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. № 4(74). Частина ІІ. С. 130–142.

Про затвердження Інструкції з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України : Наказ Адміністрації ДПСУ від 29.12.2009 року № 1040. Київ : АДПСУ, 2009.

Про затвердження Порядку роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності у наступному календарному році або іншому періоді: Наказ МВС від 26.02.2018 №350. Київ : МВСУ, 2018.

Правила класифікації та побудова суден. Частина І. Класифікація. Том 1. (2014).Регістр судноплавства України. 221 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «Pro skhvalennya Stratehiyi intehrovanoho upravlinnya kordonamy na period do 2025 roku from 24.07.2019 no. 687-r ». [On approval of the Integrated Border Management Strategy for the period up to 2025] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Berezensʹkyy O. I. (2012). Efektyvnistʹ bazovoyi modeli pidtrymky pryynyattya rishennya nachalʹnykom viddilu prykordonnoyi sluzhby shchodo rozpodilu syl i zasobiv dlya provedennya spetsialʹnykh zakhodiv z poshuku pravoporushnykiv. [The effectiveness of the basic model of decision support by the head of the border service department on the distribution of forces and means for special measures to search for offenders] Collection of scientific works of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 58. Part II. p. 4-7. [in Ukrainian]

Borovyk O. V., Berezensʹkyy O. I. (2008). Bazova modelʹ pidtrymky pryynyattya rishennya shchodo rozpodilu syl i zasobiv prykordonnykh pidrozdiliv dlya provedennya spetsialʹnykh zakhodiv shchodo poshuku pravoporushnykiv. [The basic model of decision support for the distribution of forces and means of border units for special measures to search for offenders] Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 42. Part II. p. 6–9. [in Ukrainian].

Katerynchuk I. S. (2001). Rekomendatsiyi shchodo vyznachennya ratsionalʹnoho skladu syl dlya provedennya prykordonnoho poshuku. [Recommendations for determining the rational composition of forces for border search] Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 15. Part II. p. 60–63. [in Ukrainian].

Lytvyn M. M., Mysyk A. B., Katerynchuk I. S. (2004). Metodyky operatyvno-taktychnykh rozrakhunkiv. [Methods of operational and tactical calculations], tutorial, Khmelnitsky: Issue of NADPSU, p. 82

Mazur V. YU., Borovyk O. V., Kupriyevych S. O. (2009). Matematychna modelʹ poshuku obʺyekta korablyamy Morsʹkoyi okhorony pry realizatsiyi skhemy kombinovanoho dozoru. [Mathematical model of object search by Marine Guard ships during the implementation of the combined surveillance scheme] Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 4 48/1. Part II. p. 4–9. [in Ukrainian].

Baldyn, K. V. (2006) Rysk-menedzhment. [Risk management], Éksmo, Moscow. p 368. [in Russian].

Head, G. L., Horn, I. I. Essentials of Risk Management. Insurance Institute of America. 1994. 230р.

Zakharchuk D. O. (2017). Metodyka orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti prykordonnoho zahonu na morsʹkiy dilyantsi derzhavnoho kordonu. [Methods of organizing operational and service activities of the border detachment on the sea section of the state border] Collection of scientific works of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 4 (74). Part II. p. 130-142. [in Ukrainian].

Nakaz Administratsiyi DPSU «Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti viddilu prykordonnoyi sluzhby Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny from 29.12.2009, no 1040» [About the statement of the Instruction on the organization of operational and service activity of department of frontier service of the State frontier service of Ukraine], Kyiv, ADPSU. [in Ukrainian].

Nakaz MVS «Pro zatverdzhennya Poryadku roboty orhaniv upravlinnya Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny z pidhotovky do operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti u nastupnomu kalendarnomu rotsi abo inshomu periodi from 26.02.2018 no.350». [On approval of the Procedure for the work of the governing bodies of the State Border Guard Service of Ukraine in preparation for operational and service activities in the next calendar year or another period], Kyiv, MVSU. [in Ukrainian].

Pravyla klasyfikatsiyi ta pobudova suden. [Rules for classification and construction of ships], Part I. Klasyfikatsiya. Tom 1. (2014).[Rehistr sudnoplavstva Ukrayiny]. p 221. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ЗАХАРЧУКД., БУРБЕЛАС., & МИСИКА. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ З ПОШУКУ ПРАВОПОРУШНИКІВ НА МОРСЬКІЙ (РІЧКОВІЙ) ДІЛЯНЦІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 92-114. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.561
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають