АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ОБСТАНОВКИ В РАЙОНАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ НА МЕЖІ З ТИМЧАСОВО НЕКОНТРОЛЬОВАНИМИ ДІЛЯНКАМИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Юрій ІВАШКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7543-6496
  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2378-9887
  • Вадим ТОРІЧНИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3336-6386
Ключові слова: охорона державного кордону, орган охорони державного кордону, тимчасово неконтрольована ділянка, фактори, аналіз факторів

Анотація

У статті на основі вивчення нормативної бази, досліджень та публікацій проведено аналіз факторів, які визначають зміни обстановки на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями. Виходячи з загроз та ризиків, притаманних таким ділянкам відповідно до аналізу результатів затримання правопорушників на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби, розроблено моделі дій сил та засобів на межі з тимчасово неконтрольованими ділянками. Це дозволяє стверджувати, що наявність прорахунків, неточностей і неадекватності отриманих відомостей даним обстановки створює сприятливі умови для скоєння правопорушення та не дозволяє персоналу відділу прикордонної служби вчасно виявити правопорушення і вжити заходів для затримання правопорушників. Відповідно виявлення типових правопорушень здійснюється такими елементами складової побудови охорони державного кордону, як збирання, добування та обробки даних обстановки за інформаційними ознаками, які можна сформувати за певними показниками та визначити коефіцієнт їх залежності від різних умов. Проаналізовані типові правопорушення, виявлення яких здійснюється елементами складової побудови охорони державного кордону за інформаційними ознаками, свідчать про майбутнє або скоєне правопорушення. На основі вивчення чинників, отриманих під час аналізу оперативно-службової діяльності підрозділів охорони кордону, що виконують завдання на межі з тимчасово неконтрольованими ділянками кордону, і відомостей про обстановку на ділянках відповідальності цих підрозділів представлено фактори обстановки, які впливають на охорону кордону. Це є основою для формалізації побудови охорони кордону на тимчасово неконтрольованих ділянках і розробки моделі дій сил та засобів. Розроблені на основі аналізу факторів модель та методика складуть методичну основу рекомендацій щодо планування застосування сил та засобів органу охорони державного кордону на межі з тимчасово неконтрольованими ділянками.

Біографії авторів

Юрій ІВАШКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент, начальник факультету підготовки керівних кадрів

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент, професор кафедри національної безпеки та управління  факультету підготовки керівних кадрів

Вадим ТОРІЧНИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки та управління  факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України / Указ Президента України № 92/2016 (рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року). К., 2016.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України / Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1189-р. від 23.11.15. К., 2015.

Деркач О.В. Відновлення контролю на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону шляхом застосування політико-дипломатичного механізму реалізації державної політики у сфері прикордонної безпеки в умовах зовнішньої агресії. IV Міжнародний науковий молодіжний форум "Україна у світі, світ про Україну": зб. тез доповідей (25 березня 2016 року, м. Київ). За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О.Татаренко. — К.: ДАУ при МЗС України, 2016. С. 20—22

Деркач О.В. Дипломатичний вимір державної політики у сфері безпеки українсько-російського державного кордону. Пошук нових можливостей. Ініціативи. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-й річниці Дипломатичної академії при МЗС України (Київ, 23 грудня 2015). За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. К.: ДАУ при МЗС України, 2015.

Аваков А.Б. (2018) Стратегії відновлення цілісності України і деокупації Донбасу. Механізм «малих кроків». URL: http://mvs.gov.ua/ua/news/14029_Strategiya_vidnovlennya_cilisnosti_Ukraini_i_deokupacii_Donbasu_Mehanizm_malih_krokiv_.htm


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kontseptsiya rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrayiny [The concept of development of the security and defense sector of Ukraine] / Ukaz Prezydenta Ukrayiny № 92/2016 (rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 4 bereznya 2016 roku). K., 2016. [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Development strategy of the State Border Guard Service of Ukraine] / Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny № 1189-r. vid 23.11.15. K., 2015. [in Ukrainian].

Derkach O.V. (2016) Vidnovlennya kontrolyu na nekontrolʹovaniy dilyantsi ukrayinsʹko-rosiysʹkoho derzhavnoho kordonu shlyakhom zastosuvannya polityko-dyplomatychnoho mekhanizmu realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi prykordonnoyi bezpeky v umovakh zovnishnʹoyi ahresiyi.[Restoration of control over the uncontrolled section of the Ukrainian-Russian state border through the use of a political-diplomatic mechanism for the implementation of state policy in the field of border security in the face of external aggression.] IV Mizhnarodnyy naukovyy molodizhnyy forum «Ukrayina u sviti, svit pro Ukrayinu»: zb. tez dopovidey (25.03.2016 Kyiv). Za zah. red. V.H. Tsivatoho, N.O.Tatarenko. K.: DAU pry MZS Ukrayiny, 2016. 156 p. pp. 20-22 [in Ukrainian].

Derkach O.V. (2015) Dyplomatychnyy vymir derzhavnoyi polityky u sferi bezpeky ukrayinsʹko-rosiysʹkoho derzhavnoho kordonu. Poshuk novykh mozhlyvostey. Initsiatyvy. Zovnishnya polityka i dyplomatiya [Diplomatic dimension of state policy in the field of security of the Ukrainian-Russian state border. Search for new opportunities. Initiatives. Foreign policy and diplomacy]: ukrayinsʹkyy i svitovyy dosvid: zb. tez dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi prysvyachenoyi 20-y richnytsi Dyplomatychnoyi akademiyi pry MZS Ukrayiny (Kyyiv, 23 hrudnya 2015). Za zah. red. V.H. Tsivatoho, N.O. Tatarenko. K.: DAU pry MZS Ukrayiny, 2015. [in Ukrainian].

Avakov A.B. (2018) Stratehiyi vidnovlennya tsilisnosti Ukrayiny i deokupatsiyi Donbasu. Mekhanizm «malykh krokiv». [Strategy of restoration of the integrity of Ukraine and de-occupation of the Donbass. «small steps mechanism»] [in Ukrainian]. URL: http://mvs.gov.ua/ua/news/14029_Strategiya_vidnovlennya_cilisnosti_Ukraini_i_deokupacii_Donbasu_Mehanizm_malih_krokiv_.htm

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ІВАШКОВЮ., МИСИКА., & ТОРІЧНИЙВ. (2021). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ОБСТАНОВКИ В РАЙОНАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ НА МЕЖІ З ТИМЧАСОВО НЕКОНТРОЛЬОВАНИМИ ДІЛЯНКАМИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 115-136. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.562
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають