АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ, ЩО ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА МОБІЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Андрій КУРАШКЕВИЧ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9496-5708
  • Михайло МЕДВІДЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8521-1883
Ключові слова: Державна прикордонна служба України, мобільні прикордонні підрозділи, оперативно-службова діяльність

Анотація

Ефективне функціонування мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України, а саме здатність захищати та надійно охороняти державний кордон, у тому числі і від проявів міжнародної організованої злочинності, у вигляді нелегальної міграції, контрабанди товарів, наркотиків, зброї, торгівлі людьми, потребує теоретичного обґрунтування їх діяльності та на цій основі розробки моделі, методики раціонального використання мобільних підрозділів по всій лінії державного кордону та на лінії розмежування.  

У статті досліджується питання аналізу завдань мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України визначених нормативно-правовими актами, що регламентують їх діяльність. Проаналізовано порядок використання мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України. Визначено завдання мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України. Проведено систематизацію досвіду та обґрунтування необхідності застосування мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України.

Так проаналізувавши комплекс задач, що покладаються на мобільні сили Державної прикордонної служби України, у статті представлено варіант структурно-логічної схеми нормативно-правового обґрунтування відповідних завдань, які покладаються на мобільні прикордонні підрозділи. Запропонована структурно-логічна схема відображає відповідність визначених законодавством України завдань до мобільних підрозділів Державної прикордонної служби України.

Наведено нормативно-правове обґрунтування завдань, які покладаються на мобільні прикордонні підрозділи. Виявлено об’єктивну необхідність у введенні нового завдання щодо реалізації «повітряного моніторингу обстановки на державному кордоні (в районі дій)».

Біографії авторів

Андрій КУРАШКЕВИЧ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, професор кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Михайло МЕДВІДЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Посилання

Мобільні підрозділи. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/mobilni-pidrozdili (дата звернення: 14.11.2020).

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. №1189-р URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-р/page2 (дата звернення: 02.11.2020).

Програма розвитку мобільних підрозділів Державної прикордонної служби на період до 2018 року Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.06.2016 р. №75 . URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/ (дата звернення: 01.11.2020).

Бартко А.В. Рекомендації щодо застосування резервів при ускладненні обстановки на державному кордоні. Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. 2016. № 1. С 142-145.

Процик В.М. Нормативно-правове забезпечення реформування прикордонних військ у Державну прикордонну службу України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009 № 4. С. 59-66.

Лемешко В.В. Застосування прикордонних підрозділів для виконання спеціальних завдань. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2016. № 4. С. 101-117.

Мейко О.В. Методика визначення раціонального варіанту застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу «С» під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону. Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. 2014. № 4. С. 153-156.

Про затвердження Тимчасової інструкції про застосування мобільних підрозділів : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.12.2005 р. №1039. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/ (дата звернення: 12.11.2020).

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. №3781-ХІІ. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 (дата звернення: 01.11.2020).

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. №3781-ХІІ. Дата оновлення: 08.10.2016. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 (дата звернення: 01.11.2020).

Про Державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 р. №160/98-ВР. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр (дата звернення: 01.11.2020).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV. Дата оновлення: 06.12.2018. URL: https// zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 10.11.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mobilni pidrozdily [Mobile units]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/mobilni-pidrozdili (date of address: 14.11.2020). [in Ukrainian]

Pro skhvalenia Stratehii rozvytku [On approval of the Strategy of the State Border Guard Service Development] : Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 23.11.2015. №1189-r URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-р/page2 (date of address: 02.11.2020). [in Ukrainian]

Programa rozvytku mobilnykh pidrozdiliv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby na period do 2018 roku [Program of development of mobile units of the State Border Guard Service for the period till 2018] : Decree of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine from 09.06.2016. №75 . URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/ (date of address: 01.11.2020). [in Ukrainian]

Bartko A. V. (2016). Rekomendacii shchodo zastosuvannia rezerviv pry uskladnenni obstanovky na derzhavnomu kordoni [Recommendations on the application of reserves when the situation on the State border is complicated]. Digest of the scientific works of the Kharkiv University of the Air Forces. 2016. № 1. P. 142-145. [in Ukrainian]

Protsyk V. M. (2009). Normatyvno-pravove zabezpechennia reformuvannia prykordonnykh viisk u Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny [Regulatory and legal support for the reformation of the border troops into the State Border Guard Service of Ukraine]. The Scientific digest of the Lviv State University of Internal Affairs. 2009 № 4. P. 59-66. [in Ukrainian]

Lemeshko V. V. (2016). Zastosuvannya prykordonnykh pidrozdiliv dlia vykonannia specialnykh zavdan [Application of border units for special tasks]. Digest of the scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. 2016. № 4. P. 101-117. [in Ukrainian]

Meiko O. V. (2014). Metodyka vyznachennia racionalnoho variantu zastosuvannia mobilnykh grup okremoho viddilu prykordonnoyi sluzhby typu «S» pid chas uskladnennia obstanovky na diliankax derzhavnogo kordonu [Methodology for determining the rational version of the use of mobile groups of a separate border guard division of the State Border Service of type "C" during the complication of the situation on the State border]. Digest of the scientific works of the Kharkiv University of the Air Forces. 2014. № 4. P. 153-156. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia tymchasovoi instrukcii pro zastosuvannia mobilnykh pidrozdiliv [On Approval of the Temporary Instruction on the Application of Mobile Units] : Decree of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine from 30.12.2005. №1039. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/law_base/ (date of address: 12.11.2020). [in Ukrainian]

Pro derzhavnyi zakhyst pracivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv [On the state protection of court employees and law enforcement agencies]: Law of Ukraine on 23.12.1993. №3781-ХІІ. Date of renewal: 05.08.2018. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 (date of address: 01.11.2020). [in Ukrainian]

Pro zabezpechennia bezpeky osib, yaki berut uchast u kryminalnomu sudochynstvi [On ensuring the safety of persons involved in criminal proceedings] : Law of Ukraine on 23.12.1993. №3781-ХІІ. Date of renewal: 08.10.2016. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 (date of address: 01.11.2020). [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu okhoronu orhaniv derzhavnoi vlady Ukrainy ta posadovykh osib [On the State Protection of State Authorities of Ukraine and Officials]: Law of Ukraine on 04.03.1998 р. №160/98-ВР. Date of renewal: 05.08.2018. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр (date of address: 01.11.2020). [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy [On the State Border Guard Service of Ukraine] : Law of Ukraine on 03.04.2003 р. № 661-IV. Date of renewal: 06.12.2018. URL: https// zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (date of address: 10.11.2020). [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
КУРАШКЕВИЧА., & МЕДВІДЬМ. (2021). АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ, ЩО ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА МОБІЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 137-152. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.563
Розділ
Військові науки