РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДПОРЯДКОВАНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  • Олександр ЛАЗОРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8574-4882
  • Василь БАРАТЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8851-3606
  • Володимир ЛЕМЕШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2664-7238
Ключові слова: відділ прикордонної служби, взаємодія, підпорядковані підрозділи, організація, оперативно-службова діяльність

Анотація

У статті на підставі сучасних підходів до організації оперативно-службової діяльності підрозділу охорони державного кордону, з урахуванням модернізації охорони державного кордони та потреб прикордонної практики представлено рекомендації начальнику відділу прикордонної служби щодо організації взаємодії між підпорядкованими підрозділами. Актуальність дослідження полягає у необхідності нівелювання негативного впливу чинників, які знижують ефективність управлінської діяльності начальників відділів прикордонної служби, шляхом узгодженості спільних дій. Одним з таких заходів може стати ретельне здійснення взаємодії між підпорядкованими підрозділами охорони державного кордону. На підставі практичного досвіду визначено перелік основних питань взаємодії, розгляд яких дозволить досягти мети діяльності прикордонного підрозділу. В контексті організації взаємодії начальником відділу розкрито поняття «за завданнями», «за напрямками», «за рубежами» та «за часом, а також «за способами виконання завдань». Розроблено пропозиції щодо практичної роботи начальника відділу з організації взаємодії між підпорядкованими підрозділами на місцевості. Розкрито сутність такої взаємодії та послідовність роботи з її організації. Запропоновано перелік посадових осіб, яких доцільно залучити до таких заходів. Під час організації взаємодії між підпорядкованими підрозділами начальником відділу можуть застосовуватись різні за своїм характером методи, які спрямовані на організацію й забезпечення ефективної співпраці між указаними суб’єктами, а також мають на меті узгодити застосування сил та засобів в інтересах виконання поставлених завдань; добиватись єдиного розуміння всіма начальниками структурних підрозділів поставлених завдань і способів їх виконання. Визначено порядок проведення основних заходів взаємодії з урахуванням завдань, які притаманні прикордонному підрозділу. Запропоновані рекомендації дозволяють установити єдину методику визначення основних питань взаємодії начальником відділу під час прийняття рішення на здійснення оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності.

Біографії авторів

Олександр ЛАЗОРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Василь БАРАТЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Володимир ЛЕМЕШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Посилання

Залож В. В., Морозов І. В., Широбоков С. М. Наукові основи управління : навч. посіб. (частина І). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2003. 150 с.

Залож В. В., Морозов І. В., Широбоков С. М. Наукові основи управління : навч. посіб. (частина II). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2005. 200 с.

Організаційно-методичні рекомендації щодо організації оперативно-службової діяльності відділень інспекторів прикордонної служби, затверджені першим заступником Голови ДПС України, Київ. 2018.

Лазоренко О. В., Баратюк В.І. Деякі аспекти методики навчання майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону розробці плану проведення спеціальних дій з пошуку правопорушників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 2020. Том 20, № 1. С. 148 162.

Інструкція з організації оперативно-службової діяльності ВПС ДПСУ частина І, затв. наказом Адміністрації ДПСУ від 29.12.2009 року №1040 (зі змінами), Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. 176 с.

Про організацію та здійснення перевірок державного кордону, інженерних споруд та загороджень, берегової смуги та узбережжя прикордонних водних об’єктів у 2018 – 2020 роках : наказ АДПСУ від 27 квітня 2018 року №31, м.Київ. 9 с.

Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. Харків : Основа, 1996. 398 с.

Барвиненко В. В. Еще раз о сущности и содержании взаимодействия войск (сил). Военная мысль. 1991. № 10. С. 19–21.

Кузьменко О. В., Островський С. О. Особливості організації взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : юриспруденція. 2017. №27. С. 18 21.

Довідник з військової топографії. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2016. 119 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zalozh V. V., Morozov I. V., Shyrobokov S. M. (2003) Naukovi osnovy upravlinnya [Scientific foundations of management]. Navch. posib. (chastyna I). Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo NADPSU, 150 p. (in Ukrainian).

Zalozh V. V., Morozov I. V., Shyrobokov S. M. (2003) Naukovi osnovy upravlinnya [Scientific foundations of management]. Navch. posib. (chastyna II). Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo NADPSU, 200 p. (in Ukrainian).

Orhanizatsiyno-metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti viddilenʹ inspektoriv prykordonnoyi sluzhby, zatverdzheni pershym zastupnykom Holovy Derzhprykordonsluzhby Ukrayiny. [Organizational and methodological recommendations for the organization of operational and service activities of the departments of the Border Guards Inspectors, approved by the First Deputy Chairman of the State Border Guard Service of Ukraine] Kyyiv. 2018 rik. (in Ukrainian).

Lazorenko O. V., Baratyuk V. I. (2020) Deyaki aspekty metodyky navchannya maybutnikh bakalavriv bezpeky derzhavnoho kordonu rozrobtsi planu provedennya spetsialʹnykh diy z poshuku pravoporushnykiv. [Some aspects of the methodology of training future bachelors of state border security to develop a plan of special actions to search for offenders]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky. Tom 20, № 1. P. 148 162. (in Ukrainian).

Instruktsiya z orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti VPS DPSU chastyna I (2010) [Instruction on the organization of operational and service activities of the SBGS part I] zatv. nakazom Administratsiyi DPSU vid 29.12.2009 roku №1040 (zi zminamy), Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo NADPSU, 176 p. (in Ukrainian).

Pro orhanizatsiyu ta zdiysnennya perevirok derzhavnoho kordonu, inzhenernykh sporud ta zahorodzhenʹ, berehovoyi smuhy ta uzberezhzhya prykordonnykh vodnykh obʺyektiv u 2018 – 2020 rokakh (2018) [On the organization and implementation of inspections of the state border, engineering structures and barriers, the coastal strip and the coast of border water bodies in 2018 - 2020]. Nakaz ADPSU vid 27 kvitnya 2018 roku №31, m.Kyyiv. 9 p. (in Ukrainian).

Bandurka O. M. (1996) Osnovy upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny: teoriya, dosvid, shlyakhy udoskonalennya [Fundamentals of management in the internal affairs of Ukraine: theory, experience, ways to improve]. Kharkiv : Osnova, 398 p. (in Ukrainian).

Barvinenko V. V. (1991) Yeshche raz o sushchnosti i soderzhanii vzaimodeystviya voysk (sil) [Once again on the essence and content of interaction of troops (forces)]. Voyennaya mysl'. № 10. P. 19–21. (in Russian).

Kuzʹmenko O. V., Ostrovsʹkyy S. O. (2017) Osoblyvosti orhanizatsiyi vzayemodiyi Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny z pravookhoronnymy orhanamy [Features of the organization of interaction of the National Guard of Ukraine with law enforcement agencies]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. : yurysprudentsiya. №27. P. 18 21. (in Russian).

Dovidnyk z viysʹkovoyi topohrafiyi (2016) [Handbook of military topography]. Viysʹkovyy instytut Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Kyyiv, 119 p. (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ЛАЗОРЕНКОО., БАРАТЮКВ., & ЛЕМЕШКОВ. (2021). РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДПОРЯДКОВАНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 153-167. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.564
Розділ
Військові науки