ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ДІЙ МОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ, ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ОСІБ, ЗБРОЇ, ЗАСОБІВ ТЕРОРУ ТА КОНТРАБАНДИ

  • Віктор МАРТИНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9569-1112
  • Віталій ДЕМЧИШИН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3832-6036
  • Валерій БАЛАШОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5463-9948
Ключові слова: рішення, модель, метод, інформація, протиправна діяльність

Анотація

Відомо що охорона державного кордону є невід’ємною складовою частиною забезпечення національної безпеки держави. Необхідність захисту інтересів держави на її кордонах зумовлює і динаміка розвитку обстановки, а саме:

активна діяльність міжнародних злочинних угрупувань щодо транзитного переправлення нелегальних мігрантів через територію України в країни ЄС та подальше удосконалення їх тактики;

збільшення масштабів контрабандної діяльності, орієнтація злочинних угрупувань на незаконний ввіз в Україну товарів та вантажів через пункти пропуску , так і поза ними, з залучення озброєної охорони;

спроби переміщення через кордон зброї і боєприпасів, наркотичних та психотропних речовин;

готовність злочинних угрупувань до здійснення озброєного опору прикордонним нарядам під час затримання великих груп нелегальних мігрантів та контрабандних товарів;

активне залучення до протиправної діяльності посібників з числа жителів суміжних держав;

Невідповідність чинного законодавства України завданням Державної прикордонної служби щодо протидії нелегальній міграції та контрабандній діяльності на державному кордоні.

Проаналізувавши обстановку, яка склалась на державному кордоні, а саме активізація незаконної міграції, міжнародного тероризму, контрабандної діяльності, наркобізнесу зумовлює необхідність продовження роботи щодо подальшого розвитку Державної прикордонної служби – основного суб’єкта системи забезпечення національної безпеки України на державному кордоні[2].

В цих умовах керівництво країни,  Адміністрація Державної прикордонної служби України гостро ставлять питання щодо вирішення завдань, пов’язаних із забезпеченням охорони кордону з активним залученням мобільних підрозділів[8-9].

Наявність і дієвість мобільних підрозділів, як пріоритетний напрямок діяльності Державної прикордонної служби України. В умовах оптимізації організаційно-штатних структур підрозділів ДПС, переходу до більш гнучкої моделі охорони кордону

Наявна нормативно-правова база орієнтує на те що основу прикордонної служби повинні складати патрулювання місцевості в межах прикордоння, службова діяльність дільничних інспекторів прикордонної служби, служба прикордонних та спільних з правоохоронними органами і громадськими формуваннями з охорони державного кордону нарядів, робота з  населенням прикордоння.[7]

Підвищувати об’єктивність і ефективність застосування мобільних підрозділів у таких специфічних умовах рекомендується із застосуванням відповідних методів для прийняття рішень, які засно­вані на збиранні  даних з урахування досвіду з минулого.

Ця необхідність дає нам змогу вирішувати наукові завдання, що полягають у розробці певних засобів, а саме – моделей тактики дій, методів та методик забезпечення підготовки та здійснення оперативно-службової діяльності ДПСУ.

Біографії авторів

Віктор МАРТИНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонної служби

Віталій ДЕМЧИШИН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри прикордонної служби

Валерій БАЛАШОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

Посилання

Алтухов, П. К. Основы теории управления войсками. Москва : Воениздат, 1984. 176 с.

Аналіз та оцінка ризиків з протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : метод. посібник. Київ : АДПСУ, 2007. 34 с.

Ануриев, И. Применение математических методов в военном деле. Москва : Воениздат, 1967. 325 с.

Гафт, М. Г. Принятие решений при многих критериях. Москва : Знание, 1979. 288 с.

Голінко, В. В. Охорона державного кордону прикордонним загоном (загоном прикордонного контролю) при загостренні воєнно-політичної обстановки (у загрозливий період) : навч. посібник. Хмельницький. Вид-во АПВУ, 1998. 51 с.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки України. URL : http:www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama.

Кириленко В. А. Щодо питання пошуку шляхів підвищення ефективності виконання завдань мобільними підрозділами регіональних управлінь. Збірник наукових. праць Національної академії Державної прикордонної служби. Хмельницький. Вид-во НАДПСУ. 2013. 81−85 с.

Братко А. В. Аналіз факторів, які впливають на ефективність застосування резервів в охороні державного кордону Збірник наукових. праць Національного університету оборони України .Київ. Вид-во НУОУ. 2013. 8-10 с

Мартинюк В.П. Модель оцінки ефективності дій мобільного прикордонного підрозділу в різних умовах обстановки. Збірник наукових. праць Національної академії Державної прикордонної служби. Хмельницький. Вид-во НАДПСУ. 2016. 90−95. с


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Altukhov P. K. (1984). Osnovy teorii upravleniia voiskamy [Fundamentals of the army management theory] Moskva, Voenyzdat, 176 p. [in Russian]

Analiz ta otsinka ryzykiv z protydii kontrabandi narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn i prekursoriv [Analysis and assessment of risks to counteract the smuggling of drugs, psychotropic substances and precursors] : textbook. Kyiv, ABGSU, 2007, 34p. [in Ukrainian]

Anuriev Y. (1967). Prymenenie matematycheskikh metodov v voennom dele [Application of mathematical methods in military affairs]. Moskva,: Voeizdat, , 325 p. [in Russian]

Haft, M. H. (1979). Pryniatie reshenii pri mnohikh kryteriiakh [Decision-making under many criteria] . Moskva, Znanie, 288 p. [in Russian]

Holinko V. V. (1998). Okhorona derzhavnoho kordonu prykordonnym zahonom (zahonom prykordonnoho kontroliu) pry zahostrenni voienno-politychnoi obstanovky (u zahrozlyvyi period) . Protection of the state border by a border guard unit (border control unit) in the event of an aggravation of the military-political situation (in a threatening period) : textbook. Khmelnytskyi, ABGS, , 51 p. [in Ukrainian]

Horbulin V. P. Metodolohichni zasady rozrobky stratehii natsionalnoi bezpeky Ukrainy Methodological bases of development of the national security Strategy of Ukraine. URL : http:www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama. . [in Ukrainian]

Kirilenko V.A. (2013). On the question of finding ways to increase the efficiency of tasks by mobile units of regional departments. Collection of scientific. Proceedings of the National Academy of the State Border Guard Service. Khmelnytskyi. Published by NASBGS. 81−85 p. [in Ukrainian]

Bratko A.V. (2013). Analysis of factors that affect the effectiveness of the use of reserves in the protection of the state border. Collection of scientific. Proceedings of the National University of Defense of Ukraine. Kyiv. NUDU type.. 8-10 p. [in Ukrainian]

Martyniuk V.P. (2013). Model for assessing the effectiveness of the mobile border unit in different conditions. Collection of scientific. Proceedings of the National Academy of the State Border Guard Service. Khmelnytskyi. Published by NASBGS. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
МАРТИНЮКВ., ДЕМЧИШИНВ., & БАЛАШОВВ. (2021). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ДІЙ МОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ, ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ОСІБ, ЗБРОЇ, ЗАСОБІВ ТЕРОРУ ТА КОНТРАБАНДИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 168-178. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.565
Розділ
Військові науки