МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ УРАЗЛИВОСТІ ПРИКОРДОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАГРОЗИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2378-9887
  • Олександр БІЛЬОВСЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5768-1586
Ключові слова: уразливість, оцінка ризику, система охорони кордону, оцінювання спроможностей

Анотація

За результатами аналізу роботи інформаційно-аналітичних підрозділів у статті зроблено висновок про наявність невідповідності між потребою оцінювання ризику щодо обстановки на державному кордоні для прийняття обґрунтованих рішень та недосконалістю існуючих методик оцінювання ризику, що  обумовлює актуальність пропонованого дослідження. У проблемі оцінювання ризиків виокремлено оцінювання уразливості. Проаналізовано проблеми оцінки уразливості за базовою методикою, яка використовується у Державній прикордонній службі України СІМАР 2.0 та підходи до оцінювання спроможностей в методиці оборонного планування. Слабким місцем моделі СІМАР 2.0 є її підходи, що ґрунтуються на експертній оцінці  складових уразливості. Порівняльний аналіз методик дозволив виявити розбіжності  у підходах, що унеможливлює однозначне розуміння уразливості системи охорони державного кордону. Розроблено модель оцінки  уразливості системи охорони державного кордону, яка на відміну від моделі СІМАР 2.0 враховує сценарії дій порушників державного кордону та ситуації, що їх складають, зміст завдань з охорони державного кордону, результати їх виконання (ефект) та складові способів виконання завдань. Модель оцінки уразливості системи охорони кордону включає сценарії та ситуацій за кожною з актуальних загроз, прогнозовані результати охорони державного кордону, модель визначення складу і обсягу ресурсів, моделі способів виконання завдань та формування їх комбінацій, модель визначення необхідного рівня спроможності. Уразливість системи охорони державного кордону визначена як невідповідність наявної спроможності структурної одиниці досягти визначеного результату (ефекту) виконання завдання, встановленого нормативом (стандартом), у визначених умовах обстановки, відповідно до визначених сценаріїв дій (ситуацій), при визначених ресурсах, багаточисельною комбінацією засобів та способів дій до необхідної. На відміну від існуючої, методика дозволяє: отримати кількісну оцінку рівня уразливості за сукупністю впливу факторів на її рівень та прогнозних сценаріїв розвитку обстановки.

Біографії авторів

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор

Олександр БІЛЬОВСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт

Посилання

Державний стандарт ISO 31000:2013. Керування Управління ризиками. Методи загального оцінювання ризику 2015 р. URL : https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu%2031010.pdf (дата звернення: 02.09.2020).

Скажиньска К. Посібник з аналізу ризиків за моделлю CIRAM для аналітиків державної прикордонної служби. Кентшин :©OБСЄ, 2015. 133 с.

Ставицький О. М., Макаров С. О. Основні підходи щодо оцінки уразливості системи охорони державного кордону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки / голов. ред. Олексієнко Б. М. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. № 2 (80). С. 167-185.

Мисик А. Б., Цибровський М. Ю. Методичні підходи до кваліфікації та ідентифікації ризиків у системі охорони державного кордону. Збірник наукових праць НАДПСУ. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2004. Ч. ІІ, № 43. С. 25-29.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Derzhavnyy standart (2015). ISO 31000:2013. Keruvannya Upravlinnya ryzykamy. Metody zahalʹnoho otsinyuvannya ryzyku. URL : https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu%2031010.pdf [in Ukrainian]. Retrieved 02/09/2020

Skazhynska K. (2015). Posibnyk z analizu ryzykiv za modellyu CIRAM dlya analitykiv derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby. Kentshyn: ©OBSYE, 133 s. [in Ukrainian].

Stavytsʹkyy O. M., Makarov S. O. (2019). Osnovni pidkhody shchodo otsinky urazlyvosti systemy okhorony derzhavnoho kordonu [Basic approaches to assessing the vulnerability of the state border protection system]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya :viysʹkovi ta tekhnichni nauky / holov. red. Oleksiyenko B. M. – Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo NADPSU, 2019. № 2 (80). S. 167-185. [in Ukrainian].

Mysyk A. B., Tsybrovsʹkyy M. YU. (2004). Metodychni pidkhody do kvalifikatsiyi ta identyfikatsiyi ryzykiv u systemi okhorony derzhavnoho kordonu [Methodological approaches to the qualification and identification of risks in the system of state border protection]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ NADPSU. Khmelʹnytsʹkyy: Vyd-vo NADPSU, 2004. CH. II, № 43. S. 25-29. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
МИСИКА., & БІЛЬОВСЬКИЙО. (2021). МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ УРАЗЛИВОСТІ ПРИКОРДОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАГРОЗИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 179-189. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.566
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають