МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ГРУПИ ПРИ СПРОБІ ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2378-9887
  • Олександр АНДРУШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5026-1653
Ключові слова: боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, прикордонні підрозділи, ідентифікація противника, державний кордон, оперативно-службова діяльність

Анотація

Виконання завдань підрозділами ДПСУ щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам під час перетинання державного кордону та у контрольованому прикордонному районі,  способи їх виконання в умовах «гібридної війни» в зоні Операції Об’єднаних сил пов’язано з проблемою  визначення їх ролі і місця та завдань протидії ДРГ, прогнозування характеру та районів дій ДРГ, визначення необхідних спроможностей для виконання завдань за призначення. Для підрозділів  Державної прикордонної служби України першочерговими завданнями є розвідка ДРГ та ідентифікація відношення об’єктів розвідки до дій ДРГ.

В роботі одержано методика ідентифікації диверсійно-розвідувальної групи під час спроби перетинання нею державного кордону та руху у контрольованому прикордонному район, яка базується на моделях визначення можливих районів дій ДРГ,  прогнозування маршрутів висування в район призначення, сформованих на цій основі інформаційних ознаках ДРГ та новій моделі визначення оцінювання прогнозованого рівня належності об’єкта розвідки до дій ДРГ на основі матричного методу.

Біографії авторів

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

професор кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів

Олександр АНДРУШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт відділення докторантури і ад’юнктури науково-організаційного відділу

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 04 березня 2016 року № 92/2016 «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України». URL:http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (дата звернення: 21.10.2020).

Городнов В., Біньковський О., Кириленко В. Спосіб розрахунку ступеня важливості основних ознак протиправної діяльності у пунктах пропуску через державний кордоні. Честь і закон. Харків 2008. № 2. С. 35–39.

Городнов В., Біньковський О., Кукін І. Таксономічна процедура формування системи ознак для виявлення правопорушень при перетинанні громадянами державного кордону поза пунктами пропуску. Честь і закон. Харків 2008. № 1. C. 40-44.

Городнов В., Кириленко В., Каратаєв Р. Модель визначення ймовірності проведення диверсійно-розвідувальних і терористичних операцій у місцях (районах) відповідальності органів охорони державного кордону. Честь і закон. Харків 2009. № 1. C. 41-45.

Городнов В., Кириленко В., Петров В.. Показник оцінки ризиків прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України. Збірник наукових праць Харківського Національного університету Повітряних Сил. Харків 2016. № 2(47). С. 212-215.

Катеринчук І., Широбоков С., Цибровський М. Математична модель визначення імовірних маршрутів руху порушників державного кордону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький. НАДПСУ, 2005. №13. С. 48-53.

Городнов В., Кириленко В., Курашкевич А. Розробка моделі оцінки припустимої тривалості використання інформації для прийняття рішень на охорону державного кордону із урахуванням її старіння й зниження вірогідності. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків 2012. № 1(30). С. 6-9.

Литвин М.М., Мисик А.Б., Катеринчук І.С. Методики оперативно-тактичних розрахунків. Навчальний посібник. Хмельницький. НАПВУ, 2004. С. 80.

Про затвердження Інструкції ”Про порядок оцінки інформації за методом 4x4”. Наказ АДПСУ № 44 від 19.01.2008 року.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro rishenia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 04 bereznia 2016 roku № 92/2016 “Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy” [About the Concept of development of the security and defense sector of Ukraine] URL:http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (date of application: 21.10.2020).

Gorodnov V., Benkovsky О., Kyrylenko V., (2008). Sposib rozrakhunku stupenya vazhlyvosti osnovnykh oznak protypravnoyi diyalʹnosti u punktakh propusku cherez derzhavnyy kordoni. [ A method of calculating the degree of importance of the main features of illegal activities at checkpoints across the state border]. Chestʹ i zakon. Kharkiv. No.2. pp. 35-39. [in Ukrainian]

Gorodnov V., Benkovsky О., Kukin І., (2008). Taksonomichna protsedura formuvannya systemy oznak dlya vyyavlennya pravoporushenʹ pry peretynanni hromadyanamy derzhavnoho kordonu poza punktamy propusku. [Taxonomic procedure for the formation of a system of signs for the detection of offenses when citizens cross the state border outside checkpoints]. Chestʹ i zakon. Kharkiv. No.1. pp. 40-44. [in Ukrainian]

Gorodnov V., Kyrylenko V., Karataiev R. (2009). Modelʹ vyznachennya ymovirnosti provedennya dyversiyno-rozviduvalʹnykh i terorystychnykh operatsiy u mistsyakh (rayonakh) vidpovidalʹnosti orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu. [Model for determining the probability of conducting sabotage and reconnaissance and terrorist operations in places (areas) of responsibility of state border guards]. Chestʹ i zakon. Kharkiv. No.1. pp. 41-45. [in Ukrainian]

Gorodnov V., Kyrylenko V., Petrov, V. (2016). Pokaznyk otsinky ryzykiv prykordonnoho kontrolyu v avtomobilʹnykh punktakh propusku cherez derzhavnyy kordon Ukrayiny. [Risk assessment indicator for border control at road checkpoints across the state border of Ukraine.] Zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu Povitryanykh Syl. Kharkiv. No. 2 (47). pp. 212-215. [in Ukrainian]

Katerynchuk, I., Shyrobokov S., Tsybrovskyi, M. (2005). Matematychna modelʹ vyznachennya imovirnykh marshrutiv rukhu porushnykiv derzhavnoho kordonu. [Mathematical model for determining probable routes of movement of state border violators]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Khmelʹnytsʹkyy. NADPSU, No.13. pp. 48-53. [in Ukrainian]

Gorodnov V., Kyrylenko V., Kurashkevych A. (2012) Rozrobka modeli otsinky prypustymoyi tryvalosti vykorystannya informatsiyi dlya pryynyattya rishenʹ na okhoronu derzhavnoho kordonu iz urakhuvannyam yiyi starinnya y znyzhennya virohidnosti.[ Development of a model for estimating the allowable duration of the use of information for decision-making on the protection of the state border, taking into account its aging and decreasing probability.] Zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu Povitryanykh Syl. Kharkiv. № 1(30). pp.. 6-9.

Lytvyn M., Mysyk A., Katerynchuk I. (2004). Metodyky operatyvno-taktychnykh rozrakhunkiv [Methods of operational and tactical calculations]. Khmelnytskii: NAPVU, p.80.[in Ukrainian]

Pro zatverdzhenya Instruktsiy ”Pro poryadok otsinky informatsiyi dlya metodu 4x4”. [On approval of the Instructions “On the procedure for evaluating information for the 4x4 method”]. Nakaz ADPSU № 44 vid 19.01.2008

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
МИСИКА., & АНДРУШКОО. (2021). МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ГРУПИ ПРИ СПРОБІ ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 190-203. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.567
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають