ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛИКІВ, НЕБЕЗПЕК І ЗАГРОЗ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

  • Сергій МОСОВ Національний центр управління та випробувань космічних засобів https://orcid.org/0000-0003-0833-3187
  • Сергій САЛІЙ Академія Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан https://orcid.org/0000-0003-3590-8062
  • Андрій Чуканов Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7925-1026
Ключові слова: прикордонна безпека, виклик, небезпека, загроза, ризик, метод, оцінка

Анотація

У статті досліджено питання вибору методичного апарату для виявлення й оцінки викликів, небезпек і загроз прикордонній безпеки Республіки Казахстан. Проведено аналіз підходу, який широко застосовується в країнах Європейського Союзу на основі моделі аналізу ризиків, а також в Україні, Молдові, Вірменії, Грузії в рамках реалізації інтегрованого управління кордонами. Схожим підходом керуються Азербайджан і Білорусь. Аналогічні підходи описані в державних стандартах РФ, Австралії, Канади та Великої Британії в сферах управління надійністю і ризиками. Розглянуто також методичний підхід до виявлення загроз на основі формування паспортів загроз, який може являти собою ідентифікацію подій, явищ, процесів, інших факторів, що ускладнюють реалізацію національних інтересів держави в прикордонній сфері. Як недолік методичних підходів вказано семантичне ототожнення понять «виклик», «небезпека», «загроза» і «ризик», у результаті чого порушується логічний ланцюжок подій для завчасного (своєчасного) виявлення та прогнозування можливої ​​загрози. Прикордонній службі Комітету національної безпеки Республіки Казахстан рекомендовано застосовувати методичний підхід на основі побудови пертінентних сигнатур викликів, небезпек і загроз прикордонній безпеці. Проведено аналіз методичних підходів для оцінки ризиків, що виникають внаслідок виникнення несприятливих ситуацій для прикордонної безпеки. Розглянуто два підходи на основі моделі аналізу ризиків. Зроблено висновки про те, що у першому варіанті  методичний апарат недостатньо структурований та формалізований, по суті вважається експертним і базується, природно, на думці експертів, що вимагає від них наявності високої професійної майстерності, системних знань і об’єктивності суджень; методичний апарат, що викладений у другому варіанті, є структурованим і достатньо апробованим, забезпечує формалізацію процедур. Прикордонній службі Комітету національної безпеки Республіки Казахстан рекомендовано застосовувати методичний підхід, описаний у другому варіанті, а також розробити окреме технічне завдання на побудову системи аналізу ризиків.

Біографії авторів

Сергій МОСОВ, Національний центр управління та випробувань космічних засобів

доктор військових наук, професор, головний фахівець

Сергій САЛІЙ, Академія Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан

кандидат військових наук, асоційований професор (доцент), начальник управління

Андрій Чуканов, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Закон Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан» от 16.01.2013 № 70-V ЗРК. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1164 (дата обращения: 19.03.2019).

European Border and Coast Guard Agency (Frontex). URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_en (дата обращения: 19.03.2019).

Paul R. Risk Analysis as a Governance Tool in European Border Control. URL: https://www.researchgate.net/publication/322343040_Risk _Analysis_as_a_Governance_Tool_in_European_Border_Control_pre-print (дата обращения: 19.03.2019).

Документ для дискуссии на Встрече Панели по вопросам интегрированного управления границами. URL: http://eapmigrationpanel.org/ sites/default/files/files/discussion_ paper_ibm_rusfinal.pdf (дата обращения: 19.03.2019).

Любкин Д. Интегрированное управление государственной границей: формирование национальной системы взглядов на основе европейского опыта. Беларуская думка. 2018.№18. С.84-91.

Гасанов А. М. Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Республики. Баку: “Zərdabi LTD” MMC, 2014. 672 c.

ГОСТ Р 12.0.010–2009. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков. Москва: Стандартинформ, 2011. 20 с.

ГОСТ Р 51901–2002. Управление надежностью. Анализ риска технологических систем. Москва: Госстандарт России, 2002. 22 с.

AS/NZS 4360:2004. Risk management. URL: https://www.ucop.edu/ enterprise-risk-management/files/as_stdrds4360_2004.pdf (дата обращения: 19.03.2019).

CAN/CSA-Q850-97 (Raffirmd 2002) Risk Management= Guideline for Decision-Makers A National Standard of Canada.URL: http://lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/ 123456789/743/risk%20management.%20guidelines%20for%20decision-makers.%20a % 20 national%20standard% 20of%20canada.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 19.03.2019).

BS 6079-3:2000. Project management. Part 3: Guide to the management of business related project risk. URL: http://pozhproekt.ru/nsis/bs/ management/BS-6079-3-2000.pdf (дата обращения: 19.03.2019).

Теоретико-методологічні засади розробки паспортів загроз національній безпеці: кол. монографія / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, В. А. Мандрагеля, М. М. Шевченко, Л. М. Шипілова; під заг. ред. Г.П. Ситника та Л.М. Шипілової. Київ: НАДУ, 2012р. 163 с.

Махнюк А.В., Кириченко О.І. Стратегічний аналіз ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці. Економіка та держава. 2012. № 7. С. 107-109.

Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6.01.2012 №527-IV ЗРК. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=49270 (дата обращения: 19.03.2019).

Закон Республики Казахстан «О Совете безопасности Республики Казахстан» от 5.07.2018 № 178-VI. URL: http://kodeksy-kz.com/ka/o_sovete_ bezopasnosti_rk.htm (дата обращения: 19.03.2019).

Положение об Экспертном совете при Совете Безопасности Республики Казахстан. URL: https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_ kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-N070000173_/ (дата обращения: 19.03.2019).

Сигнатура. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% D0%B8% D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 (дата обращения: 19.03.2019).

Беженцы в Европе. URL: https://www.dw.com/ru/беженцы-в-европе/t-18411787 (дата обращения: 19.03.2019).

Сотни беженцев попытались взять штурмом границу Мексики и США. URL: https://www.bbc.com/russian/av/media-46346667 (дата обращения: 19.03.2019).

Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Москва: Глав. ред. физ.-мат. лит., 1969. 576 с.

Розвиток системи аналізу ризиків в Держприкордонслужбі. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/rozvitok-sistemi-analizu-rizikiv-derzhprikordonsluzhbi-/ (дата обращения: 19.03.2019).

Про затвердження Інструкції з проведення аналізу ризиків у Державній прикордонній службі України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0091-18/print (дата обращения: 19.03.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Respubliki Kazakhstan «O Gosudarstvennoy granitse Respubliki Kazakhstan» ot 16.01.2013 №70-V (s izmeneniyami i dopolneniyami) [Law of the Republic of Kazakhstan “On the State Border of the Republic of Kazakhstan” dated January 16, 2013 No. 70-V (with amendments and additions)]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31320511#pos =2;-255. [in Russian].

European Border and Coast Guard Agency (Frontex). URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_en. [in English].

Paul R. Risk Analysis as a Governance Tool in European Border Control. URL: https://www.researchgate.net/publication/322343040_Risk_Analysis_as_a_Governance_ Tool_in_ European_Border_Control_pre-print. [in English].

Dokument dlya diskussii na Vstreche Paneli po voprosam integrirovannogo upravleniya granitsami [Discussion paper for the Integrated Border Management Panel Meeting]. URL: http://eapmigrationpanel.org/ sites/default/files/files/discussion_paper_ibm_rusfinal.pdf. [in Russian].

Lyubkin D. (2018). Integrirovannoye upravleniye gosudarstvennoy granitsey: formirovaniye natsional'noy sistemy vzglyadov na osnove yevropeyskogo opyta [Integrated State Border Management: Formation of a National System of Views Based on European Experience]. Belarusian dumka. 2018. №18. P.84-91. [in Russian].

Gasanov A. M. (2014). Politika natsional'nogo razvitiya i bezopasnosti Azerbaydzhanskoy Respubliki [National Development and Security Policy of the Republic of Azerbaijan]. Baku: “Zərdabi LTD” MMC, 2014. 672 p. [in Russian].

GOST R 12.0.010–2009. Sistema standartov bezopasnosti truda. Sistemy upravleniya okhranoy truda. Opredeleniye opasnostey i otsenka riskov [GOST R 12.0.010–2009. Occupational safety standards system. Labor protection management systems. Hazard identification and risk assessment]. Moscow: Standardinform, 2011. 20 p. [in Russian].

GOST R 51901–2002. Upravleniye nadezhnost'yu. Analiz riska tekhnologicheskikh siste [GOST R 51901–2002. Reliability management. Risk analysis of technological systems]. Moscow: State Standard of Russia, 2002. 22 p. [in Russian].

AS/NZS 4360:2004. Risk management. URL: https://www.ucop.edu/ enterprise-risk-management/files/as_stdrds4360_2004.pdf. [in English].

CAN/CSA-Q850-97 (Raffirmd 2002) Risk Management= Guideline for Decision-Makers A National Standard of Canada.URL: http://lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/ 123456789/743/risk%20management.%20guidelines%20for%20decision-makers.%20a% 20 national%20standard% 20of%20canada.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [in English].

BS 6079-3:2000. Project management. Part 3: Guide to the management of business related project risk. URL: http://pozhproekt.ru/nsis/bs/ management/BS-6079-3-2000.pdf. [in English].

Teoretyko-metodolohichni zasady rozrobky pasportiv zahroz natsionalʹniy bezpetsi: kol. monohrafiya [Theoretical and methodological principles of development of passports of threats to national security: count. monograph] / H. P. Sytnyk, V. I. Abramov, V. A. Mandrahelya, M. M. Shevchenko, L. M. Shypilova; pid zah. red. H.P. Sytnyka ta L.M. Shypilovoyi. Kyiv: NAPA, 2012 163 p. [in Ukrainian].

Makhnyuk A.V., Kyrychenko O.I. (2012). Stratehichnyy analiz ryzykiv u sferi intehrovanoho upravlinnya kordonamy: rozroblennya pasportiv zahroz prykordonniy bezpetsi [Strategic risk analysis in the area of integrated border management: the development of passports for threats to border security]. Economy and the state. 2012. №. 7. P. 107-109. [in Ukrainian].

Zakon Respubliki Kazakhstan «O natsional'noy bezopasnosti Respubliki Kazakhstan» ot 6.01.2012 №527-IV ZRK [Law of the Republic of Kazakhstan “On the National Security of the Republic of Kazakhstan” dated January 6, 2012 No. 527-IV ZRK]. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=49270. [in Russian].

Zakon Respubliki Kazakhstan «O Sovete bezopasnosti Respubliki Kazakhstan» ot 5.07.2018 № 178-VI [The Law of the Republic of Kazakhstan “On the Security Council of the Republic of Kazakhstan” dated July 5, 2017 No. 178-VI]. URL: http://kodeksy-kz.com/ka/o_sovete_ bezopasnosti_rk.htm. [in Russian].

Polozheniye ob Ekspertnom sovete pri Sovete Bezopasnosti Respubliki Kazakhstan [Regulations on the Expert Council under the Security Council of the Republic of Kazakhstan]. URL: https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_ kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-N070000173_/. [in Russian].

Signatura [Signature]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% D0%B8% D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0. [in Russian].

Bezhentsy v Yevrope [Refugees in Europe]. URL: https://www.dw.com/ru/беженцы-в-европе/t-18411787. [in Russian].

Sotni bezhentsev popytalis' vzyat' shturmom granitsu Meksiki i SSHA [Hundreds of refugees tried to take the border of Mexico and the USA by storm]. URL: https://www.bbc.com/russian/av/media-46346667. [in Russian].

Venttsel' Ye.S. (1969). Teoriya veroyatnostey [Probability theory]. Moscow: Glav. ed. Phys.-Mat. Lit., 1969. 576 p. [in Russian].

Rozvytok systemy analizu ryzykiv v Derzhprykordonsluzhbi [Development of the system of risk analysis in the State Border Guard Service]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/rozvitok-sistemi-analizu-rizikiv-derzhprikordonsluzhbi-/. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z provedennya analizu ryzykiv u Derzhavniy prykordonniy sluzhbi Ukrayiny [On Approval of the Guidelines for the Analysis of Risks in the State Border Guard Service of Ukraine]. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
МОСОВС., САЛІЙС., & ЧукановА. (2021). ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛИКІВ, НЕБЕЗПЕК І ЗАГРОЗ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 204-222. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.568
Розділ
Військові науки