МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗАГРОЗ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

  • Олег ФАРІОН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6751-0468
Ключові слова: стратегічний кримінальний аналіз, загроза прикордонній безпеці, злочин, метод, аналіз

Анотація

В науковій статті удосконалено метод стратегічного кримінального аналізу загроз прикордонній безпеці України на основі інструментарію, що використовується в методології SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment) – «оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності». Зазначено, що методологію SOCTA створено за підтримки політики Європейського Союзу, в рамках якої Європол формує аналітичні висновки, що трансформуються в політичні пріоритети, стратегічні цілі та оперативні плани дій з протидії організованій злочинності. Акцентовано увагу на тому, що методологія SOCTA є євроінтеграційним інструментом, впровадження якого в діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України забезпечує подальший розвиток й удосконалення інноваційних методів аналізу загроз безпеці державного кордону та формування стратегії боротьби із організованою злочинністю.

Наведено порядок дослідження факторів, що впливають на виникнення (поширення) загроз прикордонній безпеці, формування найбільш вагомих сценаріїв їх впливу на стан охорони державного кордону України.

Запропоновано здійснювати оцінку ступеня впливу організованих злочинних угруповань на стан прикордонної безпеки за методом Sleipnir та привласнювати і систематизувати злочинні угруповання відповідно до регіону їх протиправної діяльності за специфічним ID-кодом.

У висновку зазначено, що застосування удосконаленого методу стратегічного кримінального аналізу для дослідження загроз прикордонній безпеці на ділянці відповідальності регіонального управління або в загальному на державному кордоні України підвищить ефективність проведення заходів щодо ліквідації каналів діяльності ОЗУ, дозволить керівникам оперативних підрозділів більш раціонально використовувати оперативні сили та засоби у боротьбі з організованою злочинністю та для затримання її організаторів.

Подальше наукове дослідження запропоновано спрямувати на розробку рекомендацій щодо застосування стратегічного кримінального оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України для аналізу загроз прикордонній безпеці із використанням методології SOCTA.

Біографія автора

Олег ФАРІОН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, докторант докторантури

Посилання

Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 22.11.2019).

Про затвердження Інструкції про організацію та ведення кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.01.2008 р. № 28. К. : АДПСУ, 2008. С. 10.

Власюк О. В. Використання кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. № 6. С. 82–85.

Дем’янчук О. І., Ковбаса Ю. М., Сідор М. І. Практика застосування оперативно-розшуковими підрозділами Західного регіонального управління кримінального аналізу у сфері протидії незаконній міграції на державному кордоні України. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. № 2. С. 76–83.

Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності. Науковий вісник Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. № 4. С. 3–7.

Кіреєва О. С. Деякі аспекти використання кримінального аналізу для оперативного забезпечення підрозділів. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України (Хмельницький, 8 грудня 2016 р): матер. ІХ всеукр. наук.-практич. конф. Хмельницький : Вид-во НА ДПСУ, 2016. С. 170–171.

Козлов Д. В. Використання в оперативно-розшуковій діяльності можливостей кримінального аналізу на морській ділянці відповідальності. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. № 5. С. 48–53.

Трус А. С. Стан запровадження системи кримінального аналізу в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. № 1. С. 53–59.

Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. Мельника М. І., Хавронюка М. І. Київ : Вид-во Каннон, А.С.К., 2003. 1104 с.

Фаріон О. Б. Алгоритм проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України. Науково-практичний журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони». Київ : Вид-во Національний університет оборони України, 2012. № 3 (15). С. 106–110.

Оценка на заплахите от организирана престъпност. Методологически проблеми и световен опит : сборник. Център за изследване на демокрацията. България, 2010. 353 с.

Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений : учеб. для вузов. Москва : Изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 271 с.

Организации по безопастности и сотрудничества в Европпе по полицейской деятельности на основе оперативных данных и информации : руководство. Австрия, 2017. 108 с.

Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України. URL : https://dovidnyk.in.ua/directories (дата звернення: 22.11.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Stratehiya intehrovanoho upravlinnya kordonamy na period do 2025 roku [Strategy of the integrated management borders on a period 2025 to.]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.07.2019 № 687-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 24.07.2019 № 687-r]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80 (Appointment Date: 22.11.2019) [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro orhanizatsiiu ta vedennia kryminalnoho analizu operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy [About claim of Instruction about organization and conduct of criminal analysis by operational search subdivisions] : nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 15.01.2008 r. № 28 [order of Administration of Government frontier service of Ukraine from 15.01.2008 № 28]. Kyiv, 2008. 10 p. [in Ukrainian]

Vlasiuk O. V. (2012). Vykorystannia kryminalnoho analizu v operatyvno-rozshukovii diialnosti [The use of criminal analysis is in operational search activity]: Biuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of Department of operative activity of Administration of Government frontier service of Ukraine]. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 6. pp. 82–85. [in Ukrainian].

Demianchuk O. I., Kovbasa Yu. M., Sidor M. I. (2010). Praktyka zastosuvannia operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy Zakhidnoho rehionalnoho upravlinnia kryminalnoho analizu u sferi protydii nezakonnii mihratsii na derzhavnomu kordoni Ukrainy [Practice of application of the Western regional management of criminal analysis operational search subdivisions is in the field of counteraction to illegal migration on the state boundary of Ukraine]: Biuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of Department of operative activity of Administration of Government frontier service of Ukraine]. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 2. pp. 76–83. [in Ukrainian].

Makhniuk A. V. (2011). Teoretychni osnovy provadzhennia kryminalnoho analizu u sferi pravookhoronnoi diialnosti [Theoretical bases of realization of criminal analysis are in the field of law-enforcement activity. Scientific announcer of Government frontier service of Ukraine]: Naukovyi visnyk Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Scientific announcer of Government frontier service of Ukraine]. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 4. pp. 3–7. [in Ukrainian].

Kireieva O. S. (2016). Deiaki aspekty vykorystannia kryminalnoho analizu dlia operatyvnoho zabezpechennia pidrozdiliv. [Some aspects of the use of criminal analysis are for the operative providing of subdivisions]. Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Educationally-scientific providing of activity of law enforcement authorities of Ukraine]: mater. IKh vseukr. nauk.-praktych. konf. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, pp. 170–171. [in Ukrainian].

Kozlov D. V. (2011). Vykorystannia v operatyvno-rozshukovii diialnosti mozhlyvostei kryminalnoho analizu na morskii diliantsi vidpovidalnosti [The use is in operational search activity of possibilities of criminal analysis on the marine area of responsibility] Biuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of Department of operative activity of Administration of Government frontier service of Ukraine]. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 5. pp. 48–53. [in Ukrainian].

Trus A. S. (2009). Stan zaprovadzhennia systemy kryminalnoho analizu v operatyvno-rozshukovykh pidrozdilakh Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [The state of input of the system of criminal analysis is in operational search subdivisions of Government frontier service of UkraineBiuleten Departamentu operatyvnoi diialnosti Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of Department of operative activity of Administration of Government frontier service of Ukraine]. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 1. pp. 53–59. [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal code of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Appointment Date: 12.11.2019) [in Ukrainian]

Farion O. B. (2012). Alhorytm provedennia stratehichnoho kryminalnoho analizu operatyvno-rozshukovymy pidrozdilamy Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Algorithm of realization of strategic criminal analysis by operational search subdivisions of Government frontier service of Ukraine]: Naukovo-praktychnyi zhurnal «Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony» [Research and practice magazine "Modern information technologies in the field of safety and defensive"]: Kyiv : Issue Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy, № 3 (15). pp. 106–110. [in Ukrainian].

Otsenka na zaplakhyte ot orhanyzyrana prestъpnost. Metodolohychesky problemy y svetoven opyt [Оценка на заплахите от организирана престъпност. Методологически проблеми и световен опит : сборник. Център за изследване на демокрацията. България]: sbornyk. Tsentъr za yzsledvane na demokratsyiata [a collection. Center for the Study of Democracy]. Bulgaria, 2010. 353 p. [in Bulgarian].

Smyrnov Э. A. (2001). Razrabotka upravlencheskykh reshenyi [Development of administrative decisions]: ucheb. dlia vuzov. Moskva : Yzd. YuNYTY-DANA, 271 p. [in Russian].

Orhanyzatsyy po bezopastnosty y sotrudnychestva v Evroppe po polytseiskoi deiatelnosty na osnove operatyvnыkh dannыkh y ynformatsyy [Organization on безопастности and collaboration in Европпе on constabulary activity on the basis of on-line data and information]: guidance. Austria, 2017. 108 p. [in Russian].

Derzhavnyi klasyfikator obiektiv administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy [State classifier of objects of administrative-territorial device of Ukraine]. URL : https://dovidnyk.in.ua/directories (Appointment Date: 22.11.2019) [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ФАРІОНО. (2021). МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗАГРОЗ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 223-241. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.569
Розділ
Військові науки