ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З ВИЯВЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПРИКОРДОННІЙ СМУЗІ

  • Олег ХАРУН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3474-8095
  • Валентин МАЗУР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3405-6200
  • Юрій ІВАШКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3405-6200
  • Олександр ЛОСЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6414-8248
Ключові слова: виявлення, знешкодження, знищення вибухонебезпечних предметів, інженерна розвідка, інженерні підрозділи

Анотація

На сьогодні механізм проведення робіт по виявленню і розмінування мінно-вибухових пристроїв у прикордонній смузі чітко не визначений і має ряд протиріч, тому існує потреба в проведенні досліджень з метою врахування специфіки прикордонної інфраструктури, а також особливостей організації взаємодії державних структур в питаннях проведення робіт з розмінування місцевості.

В роботі розглядаються проблемні аспекти у вирішенні питань з організації робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів у прикордонній смузі. Розроблено рекомендації щодо змін в законодавстві та існуючих штатах інженерних підрозділів органів охорони державного кордону, які враховують існуючу проблематику.

Проведено аналіз організації робіт з виявлення, знешкодження та знищення мінно-вибухових пристроїв у прикордонній смузі, виявлення існуючих проблемних аспектів і надання рекомендацій щодо поліпшення процесу розмінування місцевості в межах відповідальності прикордонних підрозділів.

Запропоновано варіант організаційно-штатної структури інженерно-саперного взводу, який повинен входити до складу відділення інженерного забезпечення охорони державного кордону прикордонного загону. Наведено можливості такого взводу при різних варіантах обстановки: в повсякденних умовах охорони кордону, при пошуку правопорушників, при ускладненні обстановки, при відображенні збройного вторгнення. На відділах прикордонної служби пропонується до складу існуючих груп інженерних робіт ввести посади сапера і сапера-інструктора мінно-розшукової собаки.

Для поліпшення процесу виявлення, знешкодження та знищення мінно-вибухових пристроїв пропонується створити нормативно-правові умови для забезпечення проведення інженерними підрозділами Державної прикордонної служби України робіт з розмінування місцевості. Реалізація в Державній прикордонній службі України наданих можливостей по розмінуванню місцевості пропонується за рахунок введення запропонованих варіантів інженерних підрозділів.

Біографії авторів

Олег ХАРУН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного  кордону

Валентин МАЗУР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор

Юрій ІВАШКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент начальник факультету підготовки керівних кадрів

Олександр ЛОСЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного  кордону

Посилання

Постанова КМУ від 11 грудня 1999 р. № 2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання». Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2294-99-п.

Спільний наказ МНС, МО, МТЗ, АДПСУ від 27.05.2008 року № 405/223/625/455 « Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання». Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2294-99-п

Ананьїн О.В. Досвід бойових дій органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України під час проведення антитерористичної операції: інформаційно-аналітичні матеріали.– Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. 55 с.

Ананьїн О.В. Органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України у системі оборони(охорони) державного кордону в умовах сучасного збройного конфлікту: інформаційно-аналітичні матеріали.– Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. 25 с.

Руководство «Инженерные боеприпасы». Книга 4. Под. Ред. А. И. Алексеева. Москва : Воениздат, 1980. 168 с.

Руководство «Инженерные боеприпасы». Книга 5. Под. Ред. А. А. Ермолаева. Москва : Воениздат, 1987. 96 с.

Руководство «Инженерные боеприпасы». Книга 6. Под. Ред. М. Ф. Карагодина. Москва: Воениздат, 1988. 200 с.

Електронний ресурс: Ukrainian Militari Pages. Режим доступу : https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-ground-forces.html

Мосов С. Безпілотна розвідувальна авіація країн світу: Монографія. Київ : Вид. дім. «Румб», 2008. 160 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Postanova CMU vid 11 grudnya 1999 r. № 2294 « Pro unoryadkuvannya robit z vuyavlennya, zneshkodjennya ta znuchennya vubyhonebezpechnuh predmetiv na terytoriy Ukrainian ta vzaemodiy pid chas ih vukonannya» Regim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2294-99-п/.[in Ukrainian]

Spilnuy nakaz MNS, MO, MTZ, ADPSU vid 27.05.2008 r. № 405/223/625/455 « Pro organizasiy robit z vuyavlennya, zneshkodjennya ta znuchennya vubyhonebezpechnuh predmetiv na terytoriy Ukrainian ta vzaemodiy pid chas ih vukonannya». Regim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2294-99-п/.[in Ukrainian]

Ananin O.V. Dosvid bojovun diy orhaniv (pidrozdiliv) Derzhavnnoi prukordonoj sluzhby Ukrainy pid chas antuterorustuchnoj : informatsiino-annalitychni materialy. – Kyiv: Administratsiia DPSU, 2015. – 55. [in Ukrainian]

Ananin O.V. Orhany (pidrozdiliv) Derzhavnnoi prukordonoj sluzhby Ukrainy u systemi oborony (okhorony) derzhavnoho kordonu v umovakh suchasnoho zbroinoho konfliktu: informatsiino-annalitychni materialy. – Kyiv: Administratsiia DPSU, 2015. – 25. [in Ukrainian]

Rukovodstvo «Ingenernye boepriasu» Knuga 4. Pod. red. A.I. Alekseeva. Moskva : Voenizdat, 1980. 168 s. [in Russian]

Rukovodstvo «Ingenernye boepriasu» Knuga 5. Pod. red. A.A. Ermolaeva. Moskva : Voenizdat, 1987. 96 s. [in Russian]

Rukovodstvo «Ingenernye boepriasu» Knuga 6. Pod. red. M.F. Caragodina. Moskva : Voenizdat, 1988. 200 s. [in Russian]

Elektronniy resurs: Ukrainian Militari Pages. Regim dostupu: https://www.ukrmilitary. com/p /ukrainian-ground-forces.html

Мосов С. Безпілотна розвідувальна авіація країн світу: Монографія. Київ : Вид. дім. «Румб», 2008. 160 с.

Mosov S. Bezpilotna rozviduvalna aviaciya cain svitu:Monografiya. Kiev: Vud.dim. «Rumb», 2008. 160 s.

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ХАРУНО., МАЗУРВ., ІВАШКОВЮ., & ЛОСЬ О. (2021). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З ВИЯВЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПРИКОРДОННІЙ СМУЗІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 242-251. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.570
Розділ
Військові науки