АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ВНЕСКІВ ВИДІВ (РОДІВ) ВІЙСЬК У ПОТРІБНИЙ РІВЕНЬ БОЄЗДАТНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ключові слова: боєздатність військ, внески видів (родів) військ у боєздатність, визначення внесків видів (родів), склад угруповання військ

Анотація

У статті здійснено аналіз факторів, які впливають на величину внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил (ЗС) України.

Проведений аналіз досвіду військ, а також наукових джерел свідчить про те, що основними зовнішніми факторами, які впливають на величину внесків механізованих (танкових) військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, військ протиповітряної оборони в потрібний рівень боєздатності ЗС України під час їх застосування (відбиття збройної агресії), є: склад військ (сил) противника та можливості з ураження наших військ (сил), які визначають масштаб і характер вогневого впливу на наші війська (сили) під час операції (бойових дій); способи застосування наших військ (сил) під час операції (бойових дій), місце військ (сил) в оперативній побудові (бойовому порядку) військ (сил) вищого рівня, а також характер виконуваних ними завдань, від чого залежать величини середньодобових відносних (або абсолютних) втрат основних видів  ОВТ; співвідношення між сторонами, що протидіють, за засобами ураження; фізико-географічні та кліматичні умови, пора року, час доби, погодні умови району бойових дій.

До внутрішніх факторів, зокрема тих, що впливають на величину внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності ЗС України під час їх застосування (відбиття збройної агресії), належать: склад військ (сил), які залучаються до операції (бойових дій); забезпеченість військ (сил) зразками ОВТ та їх стан; воєнно-економічні можливості держави зі створення та утримання системи МТЗ.

Здійснений аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів показав значний їх вплив на застосування військ під час операції (бойових) дій та підтвердив важливість їх урахування під час визначення величин внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності ЗС України під час їх застосування (відбиття збройної агресії).

Перспективами подальших досліджень є врахування впливу цих факторів у процесі визначення (обґрунтування) величини внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності ЗС України під час їх застосування (відбиття збройної агресії).

Біографія автора

Руслан ХОМЧАК, Міністерство оборони України

кандидат військових наук

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР.

Збройні сили країн Північної Америки (станом на 01.09.2019). Розвід. звед. ГУР МО України. Київ. 2019. № 5. 161 с.

Збройні сили провідних країн Західної Європи та європейська система безпеки (станом на 01.01.2017). Розвід. звед. ГУР МО України. Київ. 2017. № 2. 262 с.

Збройні сили суміжних з Україною держав. Бойовий склад, дислокація об’єднань, з’єднань та військових частин (станом на 01.01.2019). Розвід. звед. ГУР МО України. Київ. 2019. № 1. 562 с.

URL: http: // Southcom.mil (дата посилання – 20.11.2020).

URL: http: // Eucom.mil (дата посилання – 20.11.2020).

Романченко І. С., Шуєнкін В. О., Можаровський В. М. Теорія відверненого збитку: моногр. Львів: НАСВ ЗС України, 2017. 244 с.

Выпасняк В. И. О теоретических основах оценки эффективности огневого поражения объектов и группировок противника. Воен. мысль. 1996. № 5. С. 32–39.

Дмитриев Е. В. Методика оценки боеспособности войск стратегического объединения. Вопросы стратегии и оперативного искусства: науч. сб. акад. ГШ ВС СССР. Москва. 1988. № 28 (136). С. 134–143.

Романченко І. С., Шуєнкін В.О., Можаровський В. М. Методологічні аспекти обґрунтування бойового складу військ у операціях з позиції відверненого збитку цих військ. Труди університету : зб. наук. пр. НУО України імені Івана Черняховського. 2012. № 40. С. 147–148.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Konstytuciya Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 # 254k/96-VR / Verxovna Rada Ukrayiny. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-VR.

Zbrojni syly krayin Pivnichnoyi Ameryky (stanom na 01.09.2019). Rozvid. zved. GUR MO Ukrayiny. Kyiv. 2019. # 5. 161 s.

Zbrojni syly providnyh krayin Zaxidnoyi Yevropy ta yevropejska systema bezpeky (stanom na 01.01.2017). Rozvid. zved. GUR MO Ukrayiny. Kyiv. 2017. # 2. 262 s.

Zbrojni syly sumizhnyh z Ukrayinoyu derzhav. Bojovyj sklad, dyslokaciya obyednan, zyednan ta vijskovyx chastyn (stanom na 01.01.2019). Rozvid. zved. GUR MO Ukrayiny. Kyiv. 2019. # 1. 562 s.

URL: http: // Southcom.mil (access date: 20.11.2020).

URL: http: // Eucom.mil (access date: 20.11.2020).

Romanchenko I. S., Shuyenkin V.O., Mozharovskyj V.M. (2012). Metodologichni aspekty obgruntuvannya bojovogo skladu vijsk u operaciyax z pozyciyi vidvernenogo zbytku cyh vijsk. Works of the academy. Kiev, 2012. № 40. S. 147–148.

Vypasnyak V. Y. (1996). O teoretycheskyh osnovax ocenky effektyvnosty ognevogo porazhenyya obektov y gruppyrovok protyvnyka. Voen. mysl. 1996. # 5. S. 32–39.

Dmytryev E. V. (1988). Metodyka ocenky boesposobnosty vojsk strategycheskogo obedynenyya. [Scientific collection of the Academy of the General Staff of the USSR Armed Forces]. Moscow. № 28 (136). Pp. 134-143.]

Romanchenko I. S., Shuyenkin V.O., Mozharovskyj V.M. (2017). Metodolohichni aspekty obgruntuvannia boiovoho skladu viisk u operatsiiakh z pozytsii vidvernenoho zbytku tsykh viisk. Teoriya vidvernenogo zbytku: a monograph. Lviv: NASV ZS Ukrainy. 244 p.

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ХОМЧАКР. (2021). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ВНЕСКІВ ВИДІВ (РОДІВ) ВІЙСЬК У ПОТРІБНИЙ РІВЕНЬ БОЄЗДАТНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 252-260. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.571
Розділ
Військові науки