ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ СЕКТОРУ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: стандарти, система управління, військові формування, правоохоронний орган

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти реформування системи управління Державної прикордонної служби України відповідно до визначеного основного курсу держави на зближення та вступ до Північноатлантичного Альянсу, проаналізовано основні аспекти побудови органів управління Збройних Сил та інших військових формувань України і надано пропозиції щодо уніфікації структури прикордонного відомства.

Враховуючи те, що державою визначено основні пріоритети в реформуванні складових сектору безпеки і оборони України за стандартами НАТО, це в повній мірі стосується Державної прикордонної служби України, яка безпосередньо входить до складу сил оборони та сил безпеки й бере участь для вирішення питань захисту національних інтересів держави від воєнних загроз на державному кордоні.

Аналіз організаційно-штатної структури Адміністрації Держприкордонслужби України, регіональних управлінь та органів охорони державного кордону вказує на те, що в сучасних умовах структура органів управління вищого органу значно відрізняється від структури нижчестоящого органу управління, що ускладнює процес прийняття рішення та порядок передачі розпоряджень. Це значною мірою було виявлено під час організації оперативно-службової діяльності у зоні проведення Антитерористичної операції та у складі операції Об’єднаних Сил на території окремих районів Луганської та Донецької областей. Процес прийняття рішень та передачі розпоряджень спочатку Антитерористичної операції займав дуже довгий шлях та потребував постійного погодження з Адміністрацією Держприкордонслужби України. Для мінімізації часу й швидкого реагування на зміни в обстановці було прийнято рішення про створення окремого органу управління у складі керівництва операції Об’єднаних сил. Такий підхід значно покращив порядок взаємодії всіх складових операції Об’єднаних сил та спростив процес прийняття рішення й доведення завдань до підпорядкованих підрозділів.

Таким чином, уніфікація структур органів управління Державної прикордонної служби України, приведення їх к загальним стандартам військових формувань та органів управління Північноатлантичного блоку, забезпечить швидку взаємодію під час вирішення спільних завдань та буде спроможне увійти в загальну систему управління у разі загрози агресії з боку інших держав.

Біографія автора

Олег ЦЕВЕЛЬОВ, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського

кандидат наук з державного управління, провідний науковий співробітник науково-доcлідного управління проблем розвитку військової освіти та науки Центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Трембовецький О.Г., Братко А.В., Гулеватий Д.Ю. Рекомендації щодо розвитку сил та засобів Державної прикордонної служби України для дій в умовах проведення операції Об’єднаних сил. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків : Вид-во ХНУПС, 2018. №4(58). С.15-22.

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року №2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення 06.11.2020).

Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів : Закон України від 6 червня 2019 року 2742-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2742-19 (дата звернення 06.11.2020).

Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-zasluhav-dopovid-ruslana-homchaka-shodo-stanu-spra-56061 (дата звернення 06.11.2020).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2003 року №661-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення 06.11.2020).

Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння : Офіційне інтернет-представництво. URL: http://ldc.org.ua/tsentr-doslidzhen-armiyi-konversiyi-ta-rozzbroyennya-tsdakr (дата звернення 06.11.2020).

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2742-viii (дата звернення 06.11.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14 вересня 2020 року №392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення 06.11.2020).

Про трансформацію системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України : наказ Міністерства оборони України від 29 березня 2019 року № 141. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/rada/card/ru/v0141322-19 (дата звернення 06.11.2020).

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави : Указ Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837. URL: https://www. president. gov. ua/documents/8372019-30389 (дата звернення 06.11.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Trembovetskiy O.G., Bratko A.V., Gylevatiy D.U. (2018). Zbornik naykovux prats Xarkivsrogo natsionalnogo yniversitety Povitranux Sul. Charkiv : Vud-vo XNYPS. №4(58). C.15-22.

Pro natsionalny bezpeky Ukrainu : Zakon Ukrainu vid 21 chervna 2018 roky №2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (data dostupu 06.11.2020).

Pro vnesenna zmin do deakix zakoniv Ukrainu chodo viuskovux standartiv : Zakon Ukrainu vid 6 chervna 2019 roky 2742-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2742-19 (data dostupu 06.11.2020).

Ofitsiune internet-predstavnitsnvo Prezidenta Ukrainu. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-zasluhav-dopovid-ruslana-homchaka-shodo-stanu-spra-56061 (data dostupu 06.11.2020).

Pro Derdgavny prikordonny slydgby Ukrainu : Zakon Ukrainu vid 3 kvitna 2003 roky №661-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (data dostupu 06.11.2020).

Tsentr doslidgenna armii, konversii ta rozbroenna : Ofitsiune internet-predstavnitsnvo. URL: http://ldc.org.ua/tsentr-doslidzhen-armiyi-konversiyi-ta-rozzbroyennya-tsdakr (data dostupu 06.11.2020).

Ofitsiunui veb-portal Verxovnoi Radu Ukrainu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2742-viii (data dostupu 06.11.2020).

Pro rishenna Radu natsionalnoi bezpeku I oboronu Ukrainu vid 14 veresna 2020 roky “Pro Strategiy natsionalnoi bezpeku Ukrainu” : Ykaz Prezidenta Ukrainu vid 14 veresna 2020 roky №392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (data dostupu 06.11.2020).

Pro trasformatsiy sistemu obedinennogo kerivnutstva silamu oboronu ta viuskovogo ypravlenia y Zbroinux Silax Ukrainu : nakaz Ministerstva oboronu Ukrainu vid 29 berezna 2019 roky № 141. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/rada/card/ru/v0141322-19 (data dostupu 06.11.2020).

Pro nevidkladni zaxodu z provedenna reform ta zmitsnenna dergavu : Ykaz Prezidenta Ukrainu vid 8 lustopada 2019 roky № 837. URL: https://www. president. gov. ua/documents/8372019-30389 (data dostupu 06.11.2020).

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ЦЕВЕЛЬОВО. (2021). ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ СЕКТОРУ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 261-275. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.572
Розділ
Військові науки