ПИТОМИЙ ПОКАЗНИК РУХЛИВОСТІ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • Сергій ОСТАШЕВСЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1328-2476
  • Максим П’ЯТКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9569-1478
Ключові слова: середня швидкість, рухливість, автобронетанкова техніка, марш, швидкохідність

Анотація

При проведенні розрахунків маршу одним з найважливіших завдань є прогнозування та оцінка рухливості автобронетанкової техніки, яка при оперативно – тактичних розрахунках, визначається середньою швидкістю. На жаль, сьогодні, вплив місцевості, її мінливість зміна тактико-технічних характеристик (надалі – ТТХ) ,в залежності від ряду факторів, при розрахунках не враховуються.

Метою статті є розробити комплексний питомий показник рухливості для отримання встановленої залежності між середньою швидкістю та питомою потужністю машин з урахуванням дорожнього спектра опорів при оцінці рухливості автобронетанкової техніки при здійсненні маршу підрозділами в умовах ускладнення обстановки.

Тому нами проведено аналіз попередніх досліджень методів та методик  визначення рухливості автобронетанкової техніки (надалі – АБТТ) за результатами аналізу основних критеріїв рухливості та факторів впливу на зразок АБТТ запропонований комплексний показник – питомий показник рухливості АБТТ (включаючий як експлуатаційні так і конструкційні (технічні) показники конкретного зразка АБТТ). Узагальнення експлуатаційні та конструкційні (технічні) показники конкретного зразка в межах одного питомого показника дозволить швидко визначити реальні середні швидкості на марші, раціональні відношення між  , , для найбільш типових або ймовірних умов руху АБТТ; за допомогою цих підрахунків для вибраного зразка АБТТ точно та швидко може бути визначена середня можлива швидкість машини в різних умовах руху. Також даний метод визначення середньої швидкості через питомий показник рухливості дозволяє правильно поставити вимогу про важливіший параметр машини – питому потужність,а знання середніх швидкостей руху дозволить більш правильно підійти до питання планування маршу.

За результатом проведеного дослідження доцільним вважається побудова залежності між витратами палива та умовами дорожнього руху  оскільки між ними існує функціональний зв'язок. Ця залежність дозволить визначити раціональну кількість палива, як обов’язкова складова рухливості, забезпечуючи заданий запас ходу по паливу в найбільш ймовірних умовах руху автобронетанкової техніки при здійсненні маршу підрозділами в умовах ускладнення обстановки.

Біографії авторів

Сергій ОСТАШЕВСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Максим П’ЯТКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт відділення докторантури та ад’юнктури

Посилання

Беляков В.В. Оценка подвижности транспортно-технологических систем. Материалы международной научно-технической конференции «АВТО-НН2000». Н. Новгород: Изд-во НГТУ, 2000. С. 339-357.

Беляков В.В. Концепция подвижности наземных транспортно-технологыческих машин. Труды Нижегородского государственного технического университета,2013,№3(100).С.145-174

Гусев В.А. Опредиление закона распредиления скорости свободного движения легковых автомобилей. Вестник СГТУ.Самара: Издательство СГТУ,2014.№ 2 (75). С.44-45.

Зиркевич В.Н. Методический подход к оценке влияния совокупности тактико-технических харатеристик на огневую мощь БМП. Артилерийского стрелковое вооружение. Київ:Вид-во ДП НТЦ АСВ,2004.№2.С.3-6.

Зімельєв Г.В. Теорія автомобіля. Москва: Вид-во ДНТВ,1956.с.56

Коновалено В.А. Двигатели высокой удельной мощности. Санкт Петербург, 2011. URL: http://att-vesti.neva.ru/DVIGATEL.PDF

Новиков О.А., Уваров В.Н. Вероятностные методы решения задач автомобильного транспорта. Москва: Изд-во «Транспорт», 1969. С.136

Осташевський С.А., П’ятков М.С., (2020). Математична модель логіки поведінки водія. Збірник наукових праць. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, №5 (12). С.24.

Подвижность военно-гусеничных машин. Термины и определения. Москва. Проект ГОСТ,1980.С.12

Рухливість танків. Науково-методичний збірник.Харків: Вид-во НДЛ-21974, 1974.С.100.

Чобиток В.В. Проект отчета НИР «Бегун». Разработка методики оценки подвижности ВГМ. Київ: Вид-во КТЦ, 1997. С.47.

Чудаков Е. А. Теория автомобиля. Москва: Вид-воМашгиз,1950.С.32.

Bozdech, G.W. A GPS-based mobility power model for military vehicle applications . Knoxville: The University of Tennessee,2012.P.36

Jurkat M.P. NATO reference mobility model. Edition I users guide. Vol. I. Haley ^ Stevens Institute of Technology, Davidson Lab, Castle Point Station, Army tank-automotive research and development command, Report ʋ 12503. 390.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Beliakov V.V. (2000). Otsenka podvyzhnosty transportno-tekhnolohycheskykh system. Materyaly mezhdunarodnoi nauchno-tekhnycheskoi konferentsyy «AVTO-NN2000» [Assessment of the mobility of transport and technological systems]. New Novhorod, 339-357p. [in Russian].

Beliakov V.V. (2013). Kontseptsyia podvyzhnosty nazemnykh transportno-tekhnolohicheskykh mashyn [The concept of mobility of ground transport and technological vehicles]. Proceedings of the Nizhny Novgorod State Technical University,№ 3, 145-174p. [in Russian].

Husev V.A. (2014). Opredylenye zakona raspredylenyia skorosty svobodnoho dvyzhenyia lehkovykh avtomobylei [Determination of the law of distribution of the speed of free movement of cars]. Bulletin SHTU, №2 (75),44-45p. [in Ukrainian].

Zyrkevych V.N. (2004). Metodycheskyi podkhod k otsenke vlyianyia sovokupnosty taktyko-tekhnycheskykh kharaterystyk na ohnevuiu moshch BMP. Artyleryiskoho strelkovoe vooruzhenye [Methodological approach to assessing the impact of a set of tactical and technical characteristics on the firepower of infantry fighting vehicles]. View of DP STC ASV,2,3-6p. [in Russian].

Zimeliev H.V. (1956). Теорія автомобіля [Automotive theory]. [in Russian].

Konovaleno V.A. (2011). Dvyhately vysokoi udelnoi moshchnosty [High power density motors]. Saint Petersburg. [in Russian].

Novykov O.A., Uvarov V.N. (1969). Veroiatnostnye metody reshenyia zadach avtomobylnoho transporta [Probabilistic methods for solving problems of road transport]. Moskov.Transport. [in Russian].

Ostashevskyi S.A., Piatkov M.S. (2020). Matematychna model lohiky povedinky vodiia [Mathematical model of driver behavior logic]. Collection of scientific works NADPSU, 5 (12), 24. [in Ukrainian].

Podvyzhnost voenno-husenychnыkh mashyn. Termynы y opredelenyia (1980) [The mobility of military tracked vehicles. Terms and Definitions]. Moskov. Projekt GOST.[in Russian]

Rukhlyvist tankiv [Mobility of tanks] (1974). Scientific and methodical collection. Kharkiv, NDL-21974. [in Russian].

Chobytok V.V. (1997). Proekt otcheta NYR «Behun». Razrabotka metodyky otsenky podvyzhnosty VHM [Draft R&D report "Runner". Development of a methodology for assessing the mobility of VGM]. Kyiv, KTC. [in Russian]

Chudakov E. A. (1950). Teoryia avtomobylia [Car theory]. [in Russian].

Bozdech G.W. (2012). A GPS-based mobility power model for military vehicle applications [Model mobilnosti na osnovi GPS dlia mobilnykh prystroiv dlia vykorystannia na viiskovykh transportnykh zasobakh]. Master of Science Degree Thesis. Knoxville. The University of Tennessee. 135 p. [in English].

Jurkat M.P. (1979). NATO reference mobility model [Referentna model mobilnosti NATO]. Edition I users guide. Vol. I. Army tank-automotive research and development command, Report№ 12503. [in English].

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
ОСТАШЕВСЬКИЙС., & П’ЯТКОВМ. (2021). ПИТОМИЙ ПОКАЗНИК РУХЛИВОСТІ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 302-313. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.575
Розділ
Технічні науки