ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

  • Віталій САГАН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1042-8353
  • Олег ПОНОМАРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3409-1425
  • Василь КРАВЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9743-7679
Ключові слова: пально-мастильні матеріали, контроль-якості пального, потреба, підрозділ, орган охорони кордону, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті розглядаються питання організації та здійснення контролю за якістю пально-мастильних матеріалів і спеціальних рідин які надходять на забезпечення підрозділів Державної прикордонної служби України. Піднімаються проблемні питання у зв’язку із втратою чинності керівних документів щодо організації контролю якості пально-мастильних матеріалів у 2016 році Державної прикордонної служби України. Із втратою чинності керівних документів щодо контролю якості пального з’являється ряд питань які потребують роз’яснень.  Важливими питаннями стають, розподіл відповідальності посадових осіб, алгоритми роботи при виявлені проблемних питань щодо якісного стану пального і багато інших. Описуються існуючі проблеми неякісного пального, що є на ринку нафтопродуктів України. Яким чином під видом якісних марок пального не доброчесні учасники ринку виробляють і поставляють фальсифікат, альтернативні палива до організацій і підприємств промисловості у тому числі і до Державної прикордонної служби України. В системі тилового забезпечення прикордонного відомства існують підрозділи які відповідальні за якість пального яке надходить до відомства, це підрозділи забезпечення пально-мастильних матеріалів. Але для якісної перевірки якісного стану пального у них не вистачає інструментів контролю. Приводяться діючі схеми організації забезпечення і контролю якості пального у підрозділах прикордонного відомства які мають недоліки. Ставиться мета провести аналіз діючої системи забезпечення пально-мастильними матеріалами та контролю за якістю пального та спеціальних рідин за рахунок впровадження інтегрованих логістичних підходів. На сьогоднішній день логістика стала активно впроваджуватися в практичну діяльність оборонного сектору держави  до якого входить Державна прикордонна служба України. Сьогодні без впровадження інтегрованих логістичних підходів не можливо уявити господарську діяльність Державної прикордонної служби України. За допомогою логістики сьогодні провідні країни, організації, підприємства удосконалюють свою діяльність. Логістика спроможна провести глибокий аналіз системи забезпечення знайти ефективні методи, методики для досягнення необхідного результату.    

Біографії авторів

Віталій САГАН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Олег ПОНОМАРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

канд. пед. наук, доцент, професор кафедри логістики

Василь КРАВЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

канд. вет. наук, доцент, начальник кафедри логістики

Посилання

Про визначення такими, що втрати чинність, деяких наказів : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.12.2016 №197.

Про поширення дії наказу заступника Міністра оборони по тилу – начальника тилу збройних Сил України від 23.01.1997 року №1 на Прикордонні війська України. Наказ Голови Держприкордонслужби №513від 05.11.1999.

Анатолій Окоча. На що слід зважати, заправляючи автомобіль паливом Євро?. Щомісячне науково-практичне видання. URL: https://agroexpert.ua/na-so-slid-zvazati-zapravlauci-avtomobil-palivom-evro/ (дата звернення: 02.10.2020).

Леонид Косянчук. Как в Украине подделывают дизель, и сколько НПЗ нужно стране?. Відеохостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_Y0c5lFL57s (дата звернення: 02.10.2020).

Леонид Косянчук о мутном топливе. Відеохостінг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Iwx0IEl77Po. (дата звернення: 02.10.2020).

Внукова Н.В., Барун М.В. Альтернативне паливо як основа ресурсозбереження і екобезпеки автотранспорту: Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал. 2011. №9. С.45-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecee_2011_9_8.

Про затвердження Настанови щодо забезпечення пальним органів Державної прикордонної служби України: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 24.06.2008№544.

Про затвердження Інструкції з контролю якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України: наказ Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04.06.2007 № 271/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.07.2007№ 762/14029.

Неякісне пальне вбиває авто. Інтернет видання. URL: https://pogliad.ua/news/life/auto/neyakisne-palne-vbivae-avto-357651 (дата звернення: 02.10.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro vyznachennia takymy, shcho vtraty chynnist, deiakykh nakaziv : nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 20.12.2016 No. 197 [On Determining Certain Orders as Invalid: Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine dated December 20, 2016]. [in Ukrainian]

Pro poshyrennia dii nakazu zastupnyka Ministra oborony po tylu – nachalnyka tylu zbroinykh Syl Ukrainy vid 23.01.1997 roku №1 na Prykordonni viiska Ukrainy. [On Extension of the Order of the Deputy Minister of Defense on Logistics - Chief of Support Services of the Armed Forces of Ukraine dated January 23, 1997 No. 1 to the Border Troops of Ukraine]. Nakaz Holovy Derzhprykordonsluzhby No. 513 vid 05.11.1999 [Order of the Head of the State Border Guard Service No. 513 dated November 05, 1999]. [in Ukrainian]

Okocha A. (2016). Na shcho slid zvazhaty, zapravliaiuchy avtomobil palyvom Yevro? [What should be considered when refueling a car with Euro fuel?]. Shchomisiachne naukovo-praktychne vydannia. [Monthly scientific and practical publication]. URL: https://agroexpert.ua/na-so-slid-zvazati-zapravlauci-avtomobil-palivom-evro/ (Appointment Date: 02.10.2020) [in Ukrainian]

Kosianchuk L. (2018). Kak v Ukraine poddelyvaiut dizel i skolko NPZ nuzhno strane? [How is diesel forged in Ukraine, and how many refineries does the country need?]. Videokhostynh. [Video hosting]. URL: https://www.youtube.com/watch? v=_Y0c5lFL57s (Appointment Date: 02.10.2020) [in Russian]

Kosianchuk L. Leonid Kosianchuk o mutnom toplive. [Leonid Kosyanchuk about turbid fuel] Videokhostynh. [Video hosting]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Iwx0IEl77Po. (Appointment Date: 02.10.2020) [in Russian]

Vnukova N.V., Barun M.V. (2011). Alternatyvne palyvo yak osnova resursozberezhennia i ekobezpeky avtotransportu: Enerhosberezhenye. Enerhetyka. Enerhoaudyt. [Alternative fuel as a basis for resource conservation and environmental safety of vehicles: Energy saving. Energy. Energy audit]. Zahalnoderzhavnyi naukovo-vyrobnychyi i informatsiinyi zhurnal. [National research and production and information journal]. No. 9. P.45-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecee_2011_9_8. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Nastanovy shchodo zabezpechennia palnym orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 24.06.2008 No.544. [On approval of the Guidelines for Providing Fuel to Bodies of the State Border Guard Service of Ukraine: Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine dated June 24, 2008 No. 544]. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Instruktsii z kontroliu yakosti nafty i naftoproduktiv na pidpryiemstvakh i orhanizatsiiakh Ukrainy: nakaz Ministerstva palyva ta enerhetyky Ukrainy, Derzhavnoho komitetu Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky vid 04.06.2007 No. 271/121, zareiestrovanoho v Ministerstvi yustytsii Ukrainy vid 04.07.2007 No. 762/14029. [On approval of the Instruction on Quality Control of Oil and Oil Products at Enterprises and Organizations of Ukraine: Order of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine, State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy dated June 04, 2007 No. 271/121, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on July 04, 2007 No. 762/14029]. [in Ukrainian]

Zadnistrovskyi O. (2018). Neiakisne palne vbyvaie avto [Poor quality fuel kills cars]. Internet vydannia [Online Publication]. URL: https://pogliad.ua/news/life/ auto/neyakisne-palne-vbivae-avto-357651(Appointment Date: 02.10.2020) [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
САГАНВ., ПОНОМАРЕНКОО., & КРАВЧУКВ. (2021). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 330-343. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.577
Розділ
Технічні науки