СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В МАГІСТРАТУРІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Олексій Тогочинський Академія Державної пенітенціарної служби https://orcid.org/0000-0002-8170-6237
  • Валентина Мірошніченко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3931-0888
Ключові слова: соціально-економічна підготовка, соціально-економічна компетентність, магістр, вищий військовий навчальний заклад, магістратура вищого військового навчального закладу

Анотація

У статті аналізується необхідність соціально-економічної підготовки в магістратурі вищого військового навчального закладу. Уточнено зміст підготовки магістрів вищого військового навчального закладу у чинних державних стандартах та визначено невідповідність сучасним вимогам до рівня соціально-економічної підготовки військового та наявних можливостей реалізації такої підготовки у вищих військових навчальних закладах України. Визначено перспективи та основні проблеми удосконалення рівня соціально-економічної підготовки в магістратурі вищих військових навчальних закладів.
У статті також уточнено поняття та особливості соціально-економічної компетентності як базового аспекту соціально-економічної підготовки військових у ВВНЗ. З’ясовано, що структура соціально-економічної компетентності військового має включати у себе формування економічної грамотності, економічного мислення, загальноекономічної свідомості з урахуванням соціальних орієнтирів.
Окреслено основні напрямки покращення соціально-економічної підготовки у системі військової освіти та виховання, удосконалення економічної культури майбутніх військових керівників. До таких напрямків віднесено удосконалення навчальних програм для освітньої кваліфікації магістр вищих військових навчальних закладів з урахуванням соціально-економічної підготовки; посилення уваги до соціально-економічних та гуманітарних дисциплін, які орієнтують магістрів ВВНЗ на засвоєння та оновлення соціально-економічних знань; забезпечення ВВНЗ необхідними засобами навчання та створення у вищих військових навчальних закладах сучасної науково-експериментальної бази за відповідними напрямами наукових досліджень.

Біографії авторів

Олексій Тогочинський, Академія Державної пенітенціарної служби

доктор педагогічних наук, професор

Валентина Мірошніченко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Данилюк О. І. Соціально-економічна компетентність – як компонента фахової підготовки майбутнього соціального інспектора. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. 2015. Вип. 25. С. 53–62.

Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія ; за ред. Н. Г. Ничкало. Хмельницький : ТУП, 2002. 334 с.

Концепція розвитку економічної освіти в України. Освіта України. 2004. № 6. С. 4–5.

Петрова Л. О. Формування особистості сучасного військового керівника в системі військової освіти України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2014. 204 с.

Петрова Л. О. Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2015. Вип. 44. С. 209–223.

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 538 (538-2013-п) від 07.08.2013) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF

Професійна освіта: словник: [навч. посіб.] ; уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)” для другого (магістерського) рівня вищої освіти URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/253-viyskove-upravlinnya-za-vidami-zbroynikh-sil-magistr.pdf


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Danyliuk O. I. (2015). Socialjno-ekonomichna kompetentnistj – jak komponenta fakhovoji pidghotovky majbutnjogho socialjnogho inspektora [Socio-economic competence – as a component of professional training of the future social inspector]. Collection of scientific works of Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ogienko. Series: Socio-pedagogical. 2015. Ed. 25. P. 53–62. [in Ukrainian]

Derzhavni standarty profesijnoji osvity: teorija i metodyka: monoghrafija [State standards of vocational education: theory and methodology: monograph]. / ed. by N. G. Nychkalo. Khmelnytskyi: TUP, 2002. 334 p. [in Ukrainian]

Koncepcija rozvytku ekonomichnoji osvity v Ukrajiny [The concept of development of economic education in Ukraine]. Education of Ukraine. 2004. № 6. P. 4–5. [in Ukrainian]

Petrova L. O. (2014). Formuvannja osobystosti suchasnogho vijsjkovogho kerivnyka v systemi vijsjkovoji osvity Ukrajiny : dys. ... kand. filos. nauk : 09.00.10 [Formation of personality of a modern military leader in the military education system of Ukraine: Cand. Sc. Philosophy disert. : 09.00.10] / H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Kyiv, 2014. 204 p. [in Ukrainian]

Petrova L. O. Rolj ekonomichnogho vykhovannja u pidghotovci vijsjkovogho kerivnyka: filosofsjko-osvitnij analiz [The role of economic education in the training of a military leader: a philosophical and educational analysis]. Bulletin of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Philosophy. 2015. Ed. 44. P. 209–223. [in Ukrainian]

Polozhennja pro osvitnjo-kvalifikacijni rivni (stupenevu osvitu) (iz zminamy, vnesenymy zghidno z Postanovamy KM # 538 (538-2013-p) vid 07.08.2013) [Regulations on educational qualification levels (stage education) (with changes made in accordance with the Resolution of the CM № 538 (538-2013-p) dated 07.08.2013)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF [in Ukrainian]

Profesijna osvita: slovnyk: [navch. posib.] [Professional Education: Dictionary] / ed. by S. U. Honcharenko and oth.; ed. by N. H. Nychkalo. Kyiv: Vyshcha shkola, 2000. 380 p. [in Ukrainian]

Standart vyshhoji osvity za specialjnistju 253 “Vijsjkove upravlinnja (za vydamy zbrojnykh syl)” dlja drughogho (maghistersjkogho) rivnja vyshhoji osvity [Higher education standard in specialty 253 “Military Management (by Armed Forces)” for the second (master’s) level of higher education]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/253-viyskove-upravlinnya-za-vidami-zbroynikh-sil-magistr.pdf [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-08
Як цитувати
ТогочинськийО., & МірошніченкоВ. (2020). СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В МАГІСТРАТУРІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 19(4), 406-415. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.283
Розділ
Статті