СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЗМІСТОВОЇ СКЛАДОВОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ

  • Олександр БОНДАРЕНКО Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0002-9991-6830
Ключові слова: Військова освіта, знання, навички, вміння, готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності, військові ліцеї

Анотація

Формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності у військових ліцеях повинна забезпечити адекватність цілісного освітнього процесу, який має відбуватися протягом всього періоду навчання курсантів у вищому військовому навчальному закладі тактичного рівня, з використанням усього комплексу методів, форм, засобів навчання, виховання.

В науковій статті розкриваються конструкти планування і структура заняття по формуванню готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності у військових ліцеях. Розроблено змістову частину (знання, навички, вміння) та методи оцінки результатів освітнього процесу підготовки майбутніх офіцерів, як складової моделі формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях на прикладі навчальних дисциплін «Науковий образ світу», «Педагогіка та військове навчання».

Модель формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності у військових ліцеях забезпечує адекватність цілісного освітнього процесу, який має відбуватися протягом всього періоду навчання курсантів у вищому військовому навчальному закладі тактичного рівня, з використанням усього комплексу методів, форм, засобів навчання, виховання.

Розроблено і науково обґрунтовано знання, навички, вміння які повинні отримати курсанти вашого військового навчального в результаті опанування навчальними дисциплінами варіативної частини «Науковий образ світу», «Педагогіка та військове навчання».

Біографія автора

Олександр БОНДАРЕНКО, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

полковник, заступник начальника Військового інституту

Посилання

Зельницький А. М. Якість вищої військової освіти як результат функціонування педагогічної системи ВВНЗ. Збірник наукових праць “Військова освіта“ Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2017. № 1 (35). С. 62–69.

Маслій О. М. Система професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно - артилерійського озброєння у вищих військових навчальних закладах: теоретичний і методичний аспекти : монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2019. 324 с.

Нещадим М. І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. 852 с.

Прохоров О. А. Експериментальна перевірка педагогічних умов та технології готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності на засадах педагогічного менеджменту. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. № 27. С. 322-332.

Рижиков В. С. Теорія і практика конструювання цільових моделей (професіограм) та процесу професійної підготовки майбутніх юристів : монографія. Херсон : ТОВ «Айлант», 2010. 280 с.

Ryzhykov V. Technology of Development of the Lawyer’s Psychogramandits Meaningfuland Practical Component. Journal of Advanced Researchin Lawand Economics. 2016. Vol. VII Issue 1(15) Spring. Р. 100–108.

Ryzhykov V., Bakhov I., Kolisnyk O. Leadership Abilities of a Military Manager, Professionalism of a Commander as the Guarantee of the Practice of Effective Activity of a Military Organization. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol 7, No 4.38 : Special Issue 38. Р. 45-49.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zelnytskyi, A.M. (2017), “The quality of higher military education as a result of functioning of educational system“, Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita“ Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, vol. 1, no. 35, pp. 62–69.

Maslii, O.M. (2019), Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv raketno - artyleriiskoho ozbroiennia u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh: teoretychnyi i metodychnyi aspekty [The system of the training of the future officers of Missiles and Artillery Armament in higher military educational institutions: theoretical and methodical aspects], Self-employed person Melnyk A.A, Khmelnickiyi, Ukraine.

Neshchadym, M.І. (2003), Viys'kova osvita Ukrayiny: istoriya, teoriya, metodolohiya, praktyka [Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice], Publishing and Printing Center “Kyivskyi universytet”, Kyiv, Ukraine.

Prokhorov, O.A. (2010), “Experimental testing of pedagogical conditions and technology of future officers’ readiness for professional activity on the basis of pedagogical management”, Collection of scientific works of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, vol. 27. pp. 322–332.

Ryzhykov, V.S. (2010), Teoriia i praktyka konstruiuvannia tsilovykh modelei (profesiohram) ta protsesu profesiinoi pidhotovky maibutnikh yurystiv [Theory and practice of designing target models (professiograms) and the process of professional training of future lawyers], TOV “Ailant”, Kherson, Ukraine.

Ryzhykov, V. (2016), “Technology of Development of the Lawyer’s Psychogramandits Meaningfuland Practical Component”, Journal of Advanced Researchin Lawand Economics, vol. VII, no. 1(15), Spring, pp. 100–108.

Ryzhykov, V. Bakhov, I. and Kolisnyk, O. (2018), “Leadership Abilities of a Military Manager, Professionalism of a Commander as the Guarantee of the Practice of Effective Activity of a Military Organization”, International Journal of Engineering & Technology; vol. 7, no. 4.38, special issue 38, pp. 45–49.

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
БОНДАРЕНКОО. (2020). СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЗМІСТОВОЇ СКЛАДОВОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 5-15. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.395
Розділ
Статті