КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Ключові слова: формування, організаційна культура, професійна підготовка, орган охорони державного кордону, критерії, показники, рівні, охорона кордону

Анотація

У статті охарактеризовано критерії та показники сформованості організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Щодо ціннісного критерію враховано значення цінностей Української держави, патріотизму, почуття професійного обов’язку, професійної честі та професійної гідності. Йому відповідають такі показники, як розуміння соціальної значущості організаційної культури, її ролі і місця в професійній діяльності; прийняття цінностей організаційної культури та місії прикордонного відомства; умотивованість до вивчення особливостей організаційної культури, готовність до самоосвіти з питань організаційної культури; організованість, раціональна організація своєї праці, відповідальність.

З’ясовано, що когнітивний критерій сформованості організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників характеризує сукупність знань про її специфіку, вимоги до діяльності офіцера-прикордонника. Відповідно основними показниками когнітивного критерію сформованості організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників визначено: знання сутності організаційної культури та специфіки її прояву в органах охорони державного кордону; знання вимог організаційної культури щодо ефективного управління персоналом; знання про формальні та неформальні правила і норми діяльності, зразки поведінки у прикордонному колективі; знання теорії професійної етики та етичних вимог до професійної діяльності захисників кордону.

Діяльнісний критерій стосується вмінь офіцерів-прикордонників використовувати набуті знання щодо сутності організаційної культури, організовувати свою діяльність відповідно до її вимог. Для діяльнісного критерію сформованості організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників обрано такі показники: лідерський потенціал, здатність до організації виконання завдань з охорони кордону; здатність аналізували та розв’язувати проблемні управлінські або професійні ситуації, приймати управлінське рішення відповідно до вимог організаційної культури; вміння вибирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях відповідно до вимог організаційної культури; готовність до командної роботи, навички та вміння міжособистісної, внутрішньогрупової та командної взаємодії.

Біографія автора

Денис БОРЕЙЧУК, Державна прикордонна служба імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт

Посилання

Корпоративна культура: навч. посіб. ; під заг. ред. Г. Л. Хаєта. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 150 с.

Schein E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 3rd ed. 1992. 458 р. URL: http://www.slideshare.net /phamthaivinhhang/organizational-culture-and-leadership-3rd-editionjosseybass2004isbn0787968455 (last accessed: 17.04.2020).

Ходань О. Л. Формування корпоративної культури майбутніх офіцерів у процесі фазової підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Хмельницький, 2010. 172 с.

Борщенко В. В. Формування організаційної культури майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2013. 165 с.

Гавриляк В. В. Критерії оцінювання рівня розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 1. С. 240–244.

Шаполова В. В. Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Харків, 2015. 276 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Korporatyvna kultura (2003). [Corporate culture] navch. posib. / pid zah. red. H. L. Khaieta. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian).

Schein E. H. Organizational culture and leadership (1992). San Francisco: Jossey-Bass. URL: http://www.slideshare.net/phamthaivinhhang/organizational-culture-and-leadership-3rd-editionjosseybass2004isbn0787968455 (last accessed: 17.04.2020). (in English).

Khodan O. L. (2010). Formuvannia korporatyvnoi kultury maibutnikh ofitseriv u protsesi fazovoi pidhotovky [Formation of corporate culture to future officers in the process of phase training]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Khmelnytskyi. (in Ukrainian).

Borshchenko V. V. (2013). Formuvannia orhanizatsiinoi kultury maibutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of organizational culture to future primary school teachers in the process of professional training]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Odesa. (in Ukrainian).

Havryliak V. V. (2017). Kryterii otsiniuvannia rivnia rozvytku orhanizatsiinoi kultury kafedry vyshchoho navchalnoho zakladu [Criteria for evaluation of the level of development of organizational culture of the department of higher education institution]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific notes of Berdiansk State Pedagogical University]. Ser.: Pedahohichni nauky: zb. nauk. pr. Berdiansk: BDPU, S. 240–244. (in Ukrainian).

Shapolova V. V. (2015). Pedahohichni umovy formuvannia korporatyvnoi kultury maibutnikh menedzheriv u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: [Pedagogical conditions for the formation of corporate culture to future managers in higher technical educational institutions]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Kharkiv. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
БОРЕЙЧУКД. (2020). КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 16-26. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.396
Розділ
Статті