ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Ключові слова: дослідницький підхід, аналітичне дослідження, практична робота, формування дослідницької компетентності, навчально-виховний процес, підготовка майбутніх фахових психологів

Анотація

У статті висвітлено можливості і особливості застосування дослідницького підходу до підготовки майбутніх фахових психологів у ВНЗ в сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовано основні теоретичні положення щодо впровадження дослідницького підходу в освітній процес. Встановлено особливості застосування дослідницького підходу в навчанні, зокрема, до підготовки фахівців різних спеціальностей у ВНЗ. Розглянуті можливості й особливості застосування дослідницького підходу при підготовці майбутніх фахових психологів. Зокрема, при викладанні кожної теми, передбаченої навчальною програмою, можна використовувати елементи як аналітичного, так і емпіричного дослідження. Показано, як можна застосовувати елементи аналітичного дослідження при викладі теоретичного матеріалу з певної теми: дізнатися думку студентів із певного приводу, вислухати їхні пропозиції, спробувати виявити наявні труднощі, запропонувати знайти способи їхнього вирішення тощо. Вказано способи формування дослідницької компетентності студентів у практичній навчальній діяльності: виконання завдань зі спостереження за певними психічними явищами, поведінкою оточуючих, здійснення логічного аналізу, самоспостереження за власними психічними проявами; здійснення студентами самостійного усного і письмового опитування для збору необхідних даних, проведення індивідуального та групового інтерв’ю, для збору необхідних дослідних даних; а також проведення тестування, здійснення психологічного аналізу, як певних ситуацій, так і поведінки, індивідуальних особливостей; перегляд навчальних відеоматеріалів про різні психологічні дослідження; проведення експериментальних досліджень а ще оцінка перспективних напрямків для подальших досліджень, формулювання проблем, висунення гіпотез, постановка завдань, вибір необхідних методів для досліджень тощо. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Біографія автора

Юрій ВІНТЮК, ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

У статті висвітлено можливості і особливості застосування дослідницького підходу до підготовки майбутніх фахових психологів у ВНЗ в сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовано основні теоретичні положення щодо впровадження дослідницького підходу в освітній процес. Встановлено особливості застосування дослідницького підходу в навчанні, зокрема, до підготовки фахівців різних спеціальностей у ВНЗ. Розглянуті можливості й особливості застосування дослідницького підходу при підготовці майбутніх фахових психологів. Зокрема, при викладанні кожної теми, передбаченої навчальною програмою, можна використовувати елементи як аналітичного, так і емпіричного дослідження. Показано, як можна застосовувати елементи аналітичного дослідження при викладі теоретичного матеріалу з певної теми: дізнатися думку студентів із певного приводу, вислухати їхні пропозиції, спробувати виявити наявні труднощі, запропонувати знайти способи їхнього вирішення тощо. Вказано способи формування дослідницької компетентності студентів у практичній навчальній діяльності: виконання завдань зі спостереження за певними психічними явищами, поведінкою оточуючих, здійснення логічного аналізу, самоспостереження за власними психічними проявами; здійснення студентами самостійного усного і письмового опитування для збору необхідних даних, проведення індивідуального та групового інтерв’ю, для збору необхідних дослідних даних; а також проведення тестування, здійснення психологічного аналізу, як певних ситуацій, так і поведінки, індивідуальних особливостей; перегляд навчальних відеоматеріалів про різні психологічні дослідження; проведення експериментальних досліджень а ще оцінка перспективних напрямків для подальших досліджень, формулювання проблем, висунення гіпотез, постановка завдань, вибір необхідних методів для досліджень тощо. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Посилання

Вінтюк Ю. В. Дослідження емоцій у навчальній роботі зі студентами-психологами Молодий вчений. 2018. № 3 (55). С. 518-522.

Вінтюк Ю. В. Дослідження мислення у навчальній роботі зі студентами-психологами. Молодий вчений. 2018. № 7 (59). С. 415-420.

Вінтюк Ю. В. Дослідження особистості у навчальній роботі зі студентами-психологами. Молодий вчений. 2018. № 11 (63). С. 651-656.

Алексеев Н. Г., Леонтович А. В., Обухов С. А., Фомина Л. Ф. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся (фрагменты). Физика: проблемы изучения. 2006. № 5. С. 3-5.

Антонова О. Є. До історії становлення дослідницького навчання. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2013 року, м. Київ. К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. С. 6-13.

Белова Т. Г. Исследовательский подход к обучению URL: http://www.rusnauka.com/ONG/Pedagogica/5_belova%20t.g.doc.htm

Белых С. Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся/ Исследовательская работа школьников. 2006. № 3. С. 68-74.

Голодюк Л. Формування навчально-дослідницьких умінь учнів на уроках математики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 7(3). С. 32-38.

Гловин Н. М. Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. "Теорія і методика професійної освіти". К., 2007. 20 с.

Горкуненко П. П. Підготовка студентів педагогічних коледжів до науково-дослідної роботи: автореф. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2007. 20 с.

Гречкина Е. Е. Применение исследовательского подхода в подготовке будущих педагогов URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-issledovatelskogo-podhoda-v-podgotovke-buduschih-pedagogov

Гриб’юк О., Юнчик В. Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebra. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 15.

С. 284-298.

Гриб’юк О., Юнчик В.Формування дослідницьких компетентностей учнів в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebra. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 грудня 2015 року, м. Київ. К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. C. 420-428.

Дубровина Е. А. Исследовательское обучение как средство формирования информационной компетентности студентов. Молодой ученый. 2010. № 4. С. 322-326.

Исследовательский принцип в обучении. Психолого-педагогический словарь; Сост. Рапацевич Е. С. Минск: «Соврем. Слов», 2006. С. 302.

Живица О. В. Анализ подходов к подготовке профессиональных психологов в рамках обучения студентов в вузе. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2015. Том 7, № 2.

Клочко В. І., Бондаренко З. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів. Вісник ВПІ. 2009. № 1. С. 102-106.

Кулешова В. В. Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів: навч.-метод. посіб. для викладачів та самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Харків: УІПА, 2007. 91 с.

Леонтович А. В. Модель научной школы и практика организации исследовательской деятельности учащихся. Школ. технологии. 2001. № 5. C. 146-149.

Муратов С. В. Развитие творческих способностей учащихся. Исследовательский подход в обучении. URL:https://infourok.ru/issledovatelskiy-podhod-v-obuchenii-1250328.html

Мычко Д. И. Исследовательский подход как стратегия обучения в инновационном обществе. Хімія: Проблемы преподавания. 2011. № 10. С. 3-17.

Обухов А. С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. М.: Прометей, 2006. 224 с.

Опанасенко В. П. Дослідницький підхід у системі аудиторних занять. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 108.1. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_27

Пасько Л. И. Исследовательский подход как методологическая основа проэктной деятельности. Наука и школа. 2007. № 1. С. 27-29.

Савенков А. И. Психологические основы исследовательского обучения школьников. Фiзiка: проблемы преподавания. 2007. № 3. С. 14-24.

Самсонова Е. В. Применение исследовательского подхода к обучению как неотъемлемое условие формирования культуры учебно-исследовательской деятельности студентов младших курсов. Молодой ученый. 2013. № 4. С. 600-603.

Санина С. П. Компьютерное моделирование в исследовательской деятельности учащихся. Педагогические технологии. 2005. № 4. С. 36-45.

Середенко П. В. Формирование готовности будущих педагогов к обучению учащихся исследовательским умениям и навыкам. М.: МПГУ, 2007. 186 с.

Сичов С. О. Сутність та принципи дослідницького підходу при вивченні курсу лінійної алгебри в педагогічних ВНЗ. Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія Педагогіка, психологія і соціологія. Донецьк: «Вебер». Випуск 1, 2007. С. 253-260.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vintiuk Yu. V. (2018). Doslidzhennia emotsii u navchalnii roboti zi studentamy-psykholohamy [Research of emotions in educational work with students-psychologists]. Molodyi vchenyi. 3 (55). 518-522. (in Ukr).

Vintiuk Yu. V. (2018). Doslidzhennia myslennia u navchalnii roboti zi studentamy-psykholohamy [Research of thinking in educational work with students-psychologists]. Molodyi vchenyi. 7 (59). 415-420. (in Ukr).

Vintiuk Yu. V. (2018). Doslidzhennia osobystosti u navchalnii roboti zi studentamy-psykholohamy [Personality research in educational work with psychology students]. Molodyi vchenyi. 11 (63). 651-656. (in Ukr).

Alekseev N. H., Leontovych A. V., Obukhov S. A., Fomyna L. F. (2006). Kontseptsyia razvytyia yssledovatelskoi deiatelnosty uchashchykhsia (frahmenty) [The concept of development of student research activities (fragments)] Fizika: prablemy vykladannia. 5. 3-5. (in Rus).

Antonova O. Ye. (2013). Do istorii stanovlennia doslidnytskoho navchannia [To the history of the formation of research training] Doslidnytskyi komponent u diialnosti zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv ta pozashkilnykh zakladiv osvity: retrospektyva i perspektyva. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 21 lystopada 2013 roku, m. Kyiv. – Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny. 6-13. (in Ukr).

Belova T. H. Yssledovatelskyi podkhod k obuchenyiu [Research Learning Approach]. Retrived from http://www.rusnauka.com/ONG/Pedagogica/5_belova%20t.g.doc.htm (in Rus).

Belykh S. L. (2006). Motyvatsyia yssledovatelskoi deiatelnosty uchashchykhsia [Student research motivation]. Yssledovatelskaia rabota shkolnykov. 3. 68-74. (in Rus).

Holodiuk L. (2015). Formuvannia navchalno-doslidnytskykh umin uchniv na urokakh matematyky [Student research motivation]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia : Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Vyp. 7(3). 32-38. (in Ukr).

Hlovyn N. M. (2007). Formuvannia doslidnytskykh umin z dystsyplin pryrodnycho-matematychnoho tsyklu v studentiv ahrotekhnichnoho instytutu v protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of research skills in the disciplines of natural and mathematical cycle in students of agrotechnical institute in the process of professional training]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.04. "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity". Kyiv. 20. (in Ukr).

Horkunenko P. P. (2007). Pidhotovka studentiv pedahohichnykh koledzhiv do naukovo-doslidnoi roboty [Preparation of students of pedagogical colleges for research work]: avtoref. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 – teoriia ta metodyka profesiinoi osvity. – Vinnytsia: VDPU im. M. Kotsiubynskoho. 20. (in Ukr).

Hrechkyna E. E. Prymenenye yssledovatelskoho podkhoda v podhotovke budushchykh pedahohov [Application of a research approach in the training of future teachers]. Retrived from https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-issledovatelskogo-podhoda-v-podgotovke-buduschih-pedagogov (in Rus).

Hrybiuk O., Yunchyk V. (2016). Doslidnytskyi pidkhid u navchanni z vykorystanniam systemy dynamichnoi matematyky GeoGebra [A research approach to learning using a dynamic mathematics system GeoGebra]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Vyp. 15. 284-298. (in Ukr).

Hrybiuk O., Yunchyk V. (2015). Formuvannia doslidnytskykh kompetentnostei uchniv v protsesi navchannia matematyky z vykorystanniam systemy dynamichnoi matematyky GeoGebra [Formation of students' research competences in the process of teaching mathematics using the system of dynamic mathematics GeoGebra]. Innovatsiini tekhnolohii navchannia obdarovanoi molodi : materialy VI-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–4 hrudnia 2015 roku, m. Kyiv. – Kyiv. : Instytut obdarovanoi dytyny. 420-428. (in Ukr).

Dubrovyna E. A. (2010). Yssledovatelskoe obuchenye kak sredstvo formyrovanyia ynformatsyonnoi kompetentnosty studentov [Research training as a means of building students' information competence]. Molodoi uchenyi. 4. 322-326. (in Rus).

Yssledovatelskyi pryntsyp v obuchenyy (2006). [Research Principle in Learning]. Psykholoho-pedahohycheskyi slovar. / Sost. Rapatsevych E. S. – Mynsk: «Sovrem. Slov». 302. (in Rus).

Zhyvytsa O. V. (2015). Analyz podkhodov k podhotovke professyonalnыkh psykholohov v ramkakh obuchenyia studentov v vuze [Analysis of approaches to the training of professional psychologists in the framework of teaching students at a university]. Ynternet-zhurnal «NAUKOVEDENYE». 7. № 2. (in Rus).

Klochko V. I., Bondarenko Z. V. (2009). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii yak zasib formuvannia doslidnytskykh umin studentiv tekhnichnykh universytetiv [Information and communication technologies as a means of forming research skills of students of technical universities]. Visnyk VPI. 1. 102-106. (in Ukr).

Kuleshova V. V. (2007). Formuvannia poshukovo-doslidnytskykh umin maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Formation of prospecting engineers' prospecting and research skills]: navch.-metod. posib. dlia vykladachiv ta samostiinoi roboty studentiv inzhenerno-pedahohichnykh spetsialnostei. Kharkiv: UIPA. 91 s. (in Ukr).

Leontovych A. V. (2001). Model nauchnoi shkoly y praktyka orhanyzatsyy yssledovatelskoi deiatelnosty uchashchykhsia [The model of a scientific school and the practice of organizing student research]. Shkol. tekhnolohyy. № 5. 146-149. (in Rus).

Muratov S. V. Razvytye tvorcheskykh sposobnostei uchashchykhsia. Yssledovatelskyi podkhod v obuchenyy [The development of students' creative abilities. Research Approach in Learning]. Retrived from https://infourok.ru/issledovatelskiy-podhod-v-obuchenii-1250328.html (in Rus).

Mychko D. Y. (2011). Yssledovatelskyi podkhod kak stratehyia obuchenyia v ynnovatsyonnom obshchestve [The research approach as a learning strategy in an innovative society]. Khimiia: Prablemy vykladannia. 10. 3-17. (in Rus).

Obukhov A. S. (2006). Razvytye yssledovatelskoi deiatelnosty uchashchykhsia [The development of student researc]. Moskow. 224. (in Rus).

Opanasenko V. P. (2013). Doslidnytskyi pidkhid u systemi audytornykh zaniat [The research approach as a methodological basis for project activities]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. Vyp. 108.1. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_27 (in Ukr).

Pasko L. Y. (2007). Yssledovatelskyi podkhod kak metodolohycheskaia osnova proэktnoi deiatelnosty [The research approach as a methodological basis for project activities]. Nauka y shkola. 1. 27-29. (in Rus).

Savenkov A. Y. (2007). Psykholohycheskye osnovy yssledovatelskoho obuchenyia shkolnykov [Psychological foundations of research teaching students]. Fizika: prablemy vykladannia. 3. 14-24. (in Rus).

Samsonova E. V. (2013). Prymenenye yssledovatelskoho podkhoda k obuchenyiu kak neotъemlemoe uslovye formyrovanyia kultury uchebno-yssledovatelskoi deiatelnosty studentov mladshykh kursov [Application of a research approach to learning as an integral condition for the formation of a culture of educational and research activities of junior students]. Molodoi uchenyi. 4. 600-603. (in Rus).

Sanyna S. P. (2005). Kompiuternoe modelyrovanye v yssledovatelskoi deiatelnosty uchashchykhsia [Computer modeling in student research]. Pedahohycheskye tekhnolohyy. 4. 36-45. (in Rus).

Seredenko P. V. (2007). Formyrovanye hotovnosty budushchykh pedahohov k obuchenyiu uchashchykhsia yssledovatelskym umenyiam y navykam [Formation of readiness of future teachers to teach students research skills]. Moskow: MPHU. 186. (in Rus).

Sychov S. O. (2007). Sutnist ta pryntsypy doslidnytskoho pidkhodu pry vyvchenni kursu liniinoi alhebry v pedahohichnykh VNZ [The essence and principles of the research approach in studying the course of linear algebra in pedagogical universitie]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia Pedahohika, psykholohiia i sotsiolohiia. – Donetsk. Vyp. 1. 253-260. (in Ukr).

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ВІНТЮКЮ. (2020). ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 27-49. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.397
Розділ
Статті