ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх офіцерів, професійна компетентність, психолого-педагогічна компетентність, спеціальні навчальні дисципліни, інтерактивні форми і методи навчання

Анотація

Актуальність започаткованого дослідження вбачається в тому, що українське сьогодення характеризується не лише нестабільною політичною й економічною обстановкою, а й збройною агресією з боку Росії, що зумовлює пошук дієвих форм, методів і засобів навчання майбутніх офіцерів Збройних Сил України, опанування ними професійною компетентністю, яка у своїй основі передбачає не лише засвоєння професійних військових знань, а й формування і розвиток у курсантів особистісних якостей.

Метою статті є визначення сутності психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів і визначення форм, методів і засобів її формування в освітньому процесі на заняттях спеціальних дисциплін військового спрямування. Зазначено, що під час навчання в закладах вищої військової освіти курсанти повинні опанувати психолого-педагогічну компетентність, що є невід’ємним складником професійної компетентності, оскільки у своїй подальшій діяльності вони повинні як навчати особовий склад професійних (військових) знань, умінь і навичок, так сприяти всебічному розвитку майбутніх підлеглих.

Розглянуто підходи дослідників щодо визначення сутності професійної і психолого-педагогічної компетентностей майбутніх офіцерів. Зазначено, що курсанти, здебільшого, не усвідомлюють ролі психологічного і педагогічного аспектів професійної діяльності офіцера.  

Психолого-педагогічна компетентність майбутніх офіцерів розглядаєть як інтегративне особистісне утворення, що характеризується наявністю сукупності теоретичних психолого-педагогічних знань, практичних умінь і навичок здійснення освітньо-виховного процесу з підлеглими, сформованістю необхідних особистісних якостей,здатністю вирішувати різноманітні професійно-педагогічні ситуації і попереджувати конфліктні ситуації, що сприятиме виконанню на високому рівні професійних обов’язків.

Зазначено, що в ході викладання навчальної дисципліни «Повітрянодесантна підготовка» можливим є використання таких інтерактивних форм і методів навчання, як проблемні лекції, лекції бесіди, дискусії, мозкові штурми, квести, розв’язання педагогічних ситуацій (кейсів), рольові ігри, метод проєктів.

Біографія автора

Василь ГЕОРГІЄВ, Військова академія

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри повітрянодесантної підготовки

Посилання

Чистовська І. П. Формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління : дис…канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 223 с.

Концепція військової освіти в Україні. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 1410-97-%d0%bf.

Розумна Т. В. Характеристика компонентів педагогічної культури курсантів-прикордонників. URL : http://www.rusnauka.com/NIO_2007/ Pedagogica/18762.doc.htm

Любчич Р. Психологічні та педагогічні аспекти професійної компетентності майбутніх офіцерів Національної Гвардії України. Молодь і ринок. 2019. № 9 (176). С. 138–142.

Георгієв В. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки : дис… канд. пед. наук : 13.00.04 Хмельницький, 2015. 258 с.

Ягупов В. В. Теорія і методика військового навчання : монографія. Київ : Тандем, 2000. 380 с.

Миценко Д.В. Особливості педагогічної підготовки майбутніх офіцерів. URL : http://eprints.zu.edu.ua/1364/1/88.pdf

Стасюк В. В., Толок І. В. Психолого-педагогічна компетентність як основа професіоналізму військового фахівця оперативно-тактичного рівня підготовки. Вісник Національного університету оборони України, 2012. № 5 (30). С.274–278.

Литвиновський Є. Ю. Офіцер структур виховної роботи в Збройних Сил України – менеджер виховного процесу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : військово-спеціальні науки. 2003. № 5–7. С. 29–33.

Ягупов В. В. Педагогічна майстерність офіцера. Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. 2002. № 4 (29). С. 60–71

Ягупов В. В., Кришталь М. А. Педагогічна техніка викладачів військово-спеціальних дисциплін. URL : http://lib.iitta.gov.ua/10447/1/ Статья_8_пед_техніка.pdf

Молдавчук В. С. Педагогічна діяльність офіцера Національної гвардії України – важливий фактор навчання військовослужбовців за контрактом, готовності їх до якісного виконання службово-бойових завдань (проблеми, основні шляхи формування педагогічної майстерності). Честь і закон. 2016. № 1 (56). С. 43–48.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Chystovska I. P. Formuvannia pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh mahistriv viiskovoho upravlinnia [Formation of pedagogical competence of future masters of military management] : dys…kand. ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 2006. 223 s. (in Ukrainian)

Kontseptsiia viiskovoi osvity v Ukraini [The concept of military education in Ukraine]. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 1410-97-%d0%bf. (in Ukrainian)

Rozumna T. V. Kharakterystyka komponentiv pedahohichnoi kultury kursantiv-prykordonnykiv [Characteristics of the components of pedagogical culture of border cadets]. URL : http://www.rusnauka.com/NIO_2007/ Pedagogica/18762.doc.htm (in Ukrainian)

Liubchych R. Psykholohichni ta pedahohichni aspekty profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Natsionalnoi Hvardii Ukrainy [Psychological and pedagogical aspects of professional competence of future officers of the National Guard of Ukraine]. Molod i rynok. 2019. № 9 (176). S. 138–142. (in Ukrainian)

Heorhiiev V. M. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv vysokomobilnykh desantnykh viisk u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional competence of future officers of the Airborne troops in the process of professional training] : dys… kand. ped. nauk : 13.00.04 Khmelnytskyi, 2015. 258 s. (in Ukrainian)

Iahupov V. V. Teoriia i metodyka viiskovoho navchannia [Theory and methods of military training] : monohrafiia. Kyiv : Tandem, 2000. 380 s. (in Ukrainian)

Mytsenko D.V. Osoblyvosti pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv [Features of pedagogical training of future officers]. URL : http://eprints.zu.edu.ua/1364/1/88.pdf (in Ukrainian)

Stasiuk V. V., Tolok I. V. Psykholoho-pedahohichna kompetentnist yak osnova profesionalizmu viiskovoho fakhivtsia operatyvno-taktychnoho rivnia pidhotovky [Psychological and pedagogical competence as a basis of professionalism of the military specialist of operational and tactical level of preparation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 2012. № 5 (30). S.274–278(in Ukrainian)

Lytvynovskyi Ye. Yu. Ofitser struktur vykhovnoi roboty v Zbroinykh Sylah Ukrainy – menedzher vykhovnoho protsesu [Officer of educational work structures in the Armed Forces of Ukraine - manager of the educational process]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka : viiskovo-spetsialni nauky. 2003. № 5–7. S. 29–33. (in Ukrainian)

Iahupov V. V. Pedahohichna maisternist ofitsera [Pedagogical skill of the officer]. Zbirnyk naukovykh prats VHI NAOU. 2002. № 4 (29). S. 60–71. (in Ukrainian)

Iahupov V. V., Kryshtal M. A. Pedahohichna tekhnika vykladachiv viiskovo-spetsialnykh dystsyplin [Pedagogical technique of teachers of military and special disciplines]. URL : http://lib.iitta.gov.ua/10447/1/ Statia_8_ped_tekhnika.pdf (in Ukrainian)

Moldavchuk V. S. Pedahohichna diialnist ofitsera Natsionalnoi hvardii Ukrainy – vazhlyvyi faktor navchannia viiskovosluzhbovtsiv za kontraktom, hotovnosti yikh do yakisnoho vykonannia sluzhbovo-boiovykh zavdan (problemy, osnovni shliakhy formuvannia pedahohichnoi maisternosti) [Pedagogical activity of the officer of the National Guard of Ukraine - an important factor of training of servicemen under the contract, their readiness for high-quality performance of service and combat tasks (problems, the main ways of formation of pedagogical skills)]. Chest i zakon. 2016. № 1 (56). S. 43–48. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ГЕОРГІЄВВ. (2020). ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 50-64. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.398
Розділ
Статті