ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ BLENDED LEARNING В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ)

  • Євген ГРОМОВ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://orcid.org/0000-0002-0234-606X
Ключові слова: електронне навчання, змішане навчання, іншомовна підготовка, комп’ютерна підтримка вивчення іноземних мов, Польща, учителі нефілологічних спеціальностей, Чехія

Анотація

У статті визначені особливості застосування методики змішаного навчання (blended learning) в процесі іншомовної підготовки майбутніх вчителів нефілологічних спеціальностей у закладах вищої освіти Польщі та Чехії. Здійснено аналіз публікацій європейських, здебільшого польських і чеських, вчених-дидактів, які досліджують різні методики комп’ютерної підтримки вивчення іноземних мов. Наведено основні подібності та відмінності між традиційним, електронним і змішаним навчанням іноземним мовам. Показано, що вивчення іноземної мови значно спрощується за умови використання сучасних ІКТ, які дають можливість поєднати технічні та гуманітарні науки, що, своєю чергою, дає можливість створити відповідне середовище для вивчення мови, поєднати традиційні та інноваційні методи вивчення мови. Використання змішаного навчання (blended learning), в основі якого знаходиться концепція об’єднання аудиторного навчання і технологій електронного навчання, створює сучасному викладачеві необмежені можливості в процесі викладання предмету іноземна мова професійного спрямування. Завдяки гнучкості та доступності, даний метод навчання дозволяє розширити можливості студентів, прийняти до уваги індивідуальні потреби, ритм і темп засвоєння матеріалу, який вивчається; стимулювати утворення активної позиції студента, підвищення його мотивації, самостійності, соціальної активності; зробити процес навчання більш індивідуальним і в той же час персоналізувати навчальний процес. Це допомагає студенту самостійно визначати свої цілі та методи їх досягнення, в той час, як викладач виступатиме в ролі наставника. При розробці курсу за методикою blended learning викладачеві необхідно враховувати багато важливих елементів, щоб забезпечити якість та ефективність навчальної програми, на якій базуються цей курс. Процес розробки, як правило, відбувається у кілька етапів: докладне планування курсу; розробка навчальних матеріалів; розміщення розроблених матеріалів на платформі електронного навчання. За умови правильного розроблення та організації навчання за методикою blended learning, студенти отримують можливість навчатися в своєму власному темпі, в зручному місці та в зручний для них час, а також можливість брати на себе персональну відповідальність за власне навчання. Найбільша перевага комплементарних навчальних курсів полягає в тому, що вони ставлять студента в центр процесу викладання та навчання.

Біографія автора

Євген ГРОМОВ, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та професійної освіти

Посилання

Stockwell, G., Tanaka-Ellis, N. (2012) Diversity in Environments. W: G. Stockwell (red.) Computer-assisted Language Learning. Diversity in Research and Practice, Cambridge: Cambridge University Press, P. 71-89.

Krajka, J. (2012) The Language Teacher in the Digital Age – Towards a Systematic Approach to Digital Teacher Development. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, 273 s.

Adamkovičová, M. (2014) Dištančné vzdelávanie s elektronickou podporou - alternatívny sposob vzdelávania učiteteľov na pedagogických fakultách. Dizertační práce. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2014, 236 s.

Burgerová, J., Maněnová, M. (2013) New Perspectives on Communication and Co-operation in E-Learning. Praha: Extrasystem Praha, 2013, 159 s.

Drlík, M., Beránek, L. (2015) The Role of an Online Social Network in Informal Learning. In Efficiency and Responsibility in Education 2015. (Proceedings of the 12th International Conference). Praha: Česká zemědělská univerzita, 2015.

Horváthová, B. (2010) Možnosti prepojenia e-learningu a autonómneho učenia odborného jazyka. In: eLearning 2010: sborník příspěvků z konference a soutěže, Hradec Králové 9. - 11. listopad 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010.

Kisielnicki J., Nowacka, B. (2013) Modele nauczania e-learningowego i ich ocena Analiza porównawcza na przykładzie PJWSTK i Uczelni Łazarskiego. In Postepy E-edukacji, Warszawa, Wydawnictwo PJWSTK, 2013, S. 41-52.

Maněnová, M. (2012) Proměny primárního vzdělávání v závislosti na implementaci ICT. Habilitační práce, Hradec Králové: UHK, 2012, 327 s.

Buriak, J. (2014) Blended-learning w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 2014. Nr 37. S. 89-93.

Cimoch, U. (2009) Jak zaprojektować efektywne szkolenie blended learning? W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska, Nr 4/2009 (104) maj.

Gruba, P. (2014) Computer Assisted Language Learning (CALL). W: A. Davies, C. Elder (red.) The Handbook of Applied Linguistics, Malden, MA: Blackwell Publishing, P. 623-648.

Horváthová, B. (2011) Stratégie učenia sa odborného jazyka v blended learning. Nitra: Publica Nitra, 2011, 214 s.

Olejarczuk, E. (2016) Projektowanie kursu blended learning – komponent e-learningowy. Języki Obce w Szkole. nr 3, 2016, S. 43-46.

Neumeier, P. (2005) A Closer Look at Blended Learning – Parameters for Designing a Blended Learning Environment for Language Teaching and Learning. W: ReCALL, nr 17(2), S. 163-178.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Stockwell, G., Tanaka-Ellis, N. (2012) Diversity in Environments. W: G. Stockwell (red.) Computer-assisted Language Learning. Diversity in Research and Practice, Cambridge: Cambridge University Press, P. 71-89 [in English].

Krajka, J. (2012) The Language Teacher in the Digital Age – Towards a Systematic Approach to Digital Teacher Development. Lublin: Publishing Maria Curie-Sklodowska University, 2012, 273 s. [in English]

Adamkovicova, M. (2014) Distancne vzdelavanie s elektronickou podporou - alternatívny sposob vzdelavania ucitetelov na pedagogickych fakultach [Distance education with electronic support - an alternative way of educating teachers at pedagogical faculties]. Doctor’s thesis. Presov: Presov University, Pedagogical Faculty, 2014, 236 s. [in Czech]

Burgerova, J., Manenova, M. (2013) New Perspectives on Communication and Co-operation in E-Learning. Prague: Extrasystem Praha, 2013, 159 s. [in English]

Drlík, M., Beranek, L. (2015) The Role of an Online Social Network in Informal Learning. In Efficiency and Responsibility in Education 2015. (Proceedings of the 12th International Conference). Prague: Czech University of Agriculture, 2015. [in English]

Horvathova, B. (2010) Moznosti prepojenia e-learningu a autonomneho ucenia odborneho jazyka. [Possibilities of connecting e-learning and autonomous learning of professional language] In: eLearning 2010: Proceedings of the Conference, Hradec Kralov 9. - 11. November 2010. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2010. [in Czech]

Kisielnicki J., Nowacka, B. (2013) Modele nauczania e-learningowego i ich ocena Analiza porownawcza na przykładzie PJWSTK i Uczelni Łazarskiego. [Models of e-learning teaching and their assessment. Comparative analysis on the example of PJWSTK and Lazarski University] In Steps of E-learning, Warsaw, Publishing PJWSTK, 2013, S. 41-52. [in Polish]

Manenova, M. (2012) Promeny primarního vzdelavaní v zavislosti na implementaci ICT. [Changes in primary education depending on the implementation of ICT] Doctor’s thesis., Hradec Kralov: UHK, 2012, 327 s. [in Czech]

Buriak, J. (2014) Blended-learning w nauczaniu przedmiotow nieinformatycznych. [Blended-learning in teaching non-IT subjects]. Scientific Notebooks of the Faculty of Electrical and Control Engineering at the Gdansk University of Technology. 2014. Nr 37. S. 89-93. [in Polish]

Cimoch, U. (2009) Jak zaprojektować efektywne szkolenie blended learning? [How to design effective blended learning training?] In: EBIB Bulletin [Electronic document] editor-in-chief Bożena Bednarek-Michalska, Nr 4/2009 (104). [in Polish]

Gruba, P. (2014) Computer Assisted Language Learning (CALL). W: A. Davies, C. Elder (red.) The Handbook of Applied Linguistics, Malden, MA: Blackwell Publishing, P. 623-648. [in English]

Horvathova, B. (2011) Strategie ucenia sa odborneho jazyka v blended learning. [Strategies for learning a professional language in blended learning] Nitra: Publica Nitra, 2011, 214 s. [in Czech]

Olejarczuk, E. (2016) Projektowanie kursu blended learning – komponent e-learningowy. [Designing a blended learning course - e-learning component] Foreign Languages in School. nr 3, 2016, S. 43-46. [in Polish]

Neumeier, P. (2005) A Closer Look at Blended Learning – Parameters for Designing a Blended Learning Environment for Language Teaching and Learning. W: ReCALL, nr 17(2), S. 163-178. [in English]

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ГРОМОВЄ. (2020). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ BLENDED LEARNING В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ). Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 65-78. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.399
Розділ
Статті