ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Ключові слова: підготовка, керівні кадри, система охорони здоров’я, медичні установи, компетенції

Анотація

У статті, відповідно до законодавчої бази, виокремлено стратегічні дії Міністерства охорони здоров’я України щодо запровадження системи інноваційних заходів у сфері медичної освіти та розвитку кадрового потенціалу. На основі змісту кваліфікаційних характеристик до посади генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я, заступника генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я, медичного директора окреслено компетенції, що мають формуватись у процесі магістерської підготовки керівних кадрів у закладах вищої освіти. В контексті повноважень генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я схарактеризовано економічну, правову, технічну, організаційну, загальногалузеву, продуктивну, комунікативну, навчальну, інформаційну, діагностичну, здоров’язбережувальну компетенції; заступника генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я – економічну, правову, технічну, організаційну, комунікативну, навчальну, діагностичну, здоров’язбережувальну компетенції; медичного директора – організаційну, загальногалузеву, комунікативну, навчальну  компетенції.

Автором запропоновано підходи закладам вищої освіти, що здійснюють підготовку керівних кадрів системи охорони здоров’я за напрямами «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» до структурування змісту підготовки магістрантів із врахуванням специфіки функціонування медичних закладів. Проаналізовано принципи менеджменту (соціальної детермінації; гуманізації; науковості та компетентності; інформаційної достатності; аналітичного прогнозування; оперативного регулювання; зворотного зв’язку; наступності і перспективності; демократії та централізму; стимулювання; законності; ділової активності та фінансово-економічної раціональності), що мають враховуватись науково-педагогічними працівниками у побудові змісту дисциплін навчального плану.

Біографія автора

Олександр ЗАВРОЦЬКИЙ, Військово-медичний клінічнйи центр Центрального регіону

кандидат медичних наук, начальник 

Посилання

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02 (дата звернення: 03.05.2020).

Коваленко О. Наближення засад підготовки сучасних керівних кадрів охорони здоров’я України до світових стандартів. Державне управління та місцеве самоврядування. Вип. 2 (29). 2016. С. 143-146.

Маслов В. І. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник. Тернопіль: Астон, 2007. 150 с.

МОЗ України: Що було, є і буде. URL:https://moz.gov.ua/uploads/2/13773-transition_book_healthcare.pdf (дата звернення: 05.05.2020).

Москаленко В. Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у ІІІ тисячолітті. URL:http://amnu.gov.ua/aktualni-problemy-zdorov-ya-ta-ohorony-zdorov-ya-u-iii-tysyacholitti/ (дата звернення: 02.05.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dovidnyk kvalifikacijnykh kharakterystyk profesij pracivnykiv (vypusk 78 «Okhorona zdorov'ja» [Handbook of qualification characteristics of employees' professions (issue 78 «Health Care»)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02 [in Ukrainian]

Kovalenko O. (2016). Nablyzhennja zasad pidghotovky suchasnykh kerivnykh kadriv okhorony zdorov'ja Ukrajiny do svitovykh standartiv [Bringing the principles of training of modern managers of health care in Ukraine to world standards]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja [Public administration and local self-government]. № 2 (29). Р. 143-146 [in Ukrainian]

Maslov V. I. (2007). Naukovi osnovy ta funkciji procesu upravlinnja zaghaljnoosvitnimy navchaljnymy zakladamy: navchaljnyj posibnyk [Scientific bases and functions of the process of management of general educational institutions: a textbook]. Ternopilj: Aston. 150 р. [in Ukrainian]

MOZ Ukrajiny: Shhobulo, je i bude [Ministry of Health of Ukraine: What was, is and will be]. URL:https://moz.gov.ua/uploads/2/13773-transition_book_healthcare.pdf [in Ukrainian]

Moskalenko V. Aktualjni problemy zdorov'ja ta okhorony zdorov'ja u III tysjacholitti [Current health and health issues in the third millennium]. URL: http://amnu.gov.ua/aktualni-problemy-zdorov-ya-ta-ohorony-zdorov-ya-u-iii-tysyacholitti/ [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ЗАВРОЦЬКИЙО. (2020). ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 79-91. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.400
Розділ
Статті