АНАЛІЗ ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ключові слова: студент, іншомовна підготовка, немовні спеціальності, тестування, мовне завдання, оцінка

Анотація

У сучасному освітньому процесі тестування є одним із компонентів навчання, об'єктивним засобом вимірювання й оцінки рівня знань, умінь та навичок студентів. У даному дослідженні приділена увага на розподіл тесту на певні субтести для контролю окремих видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмової мови) або аспектів мови (фонетики, граматики, лексики). Розглянуто дефініцію терміну «іншомовна підготовка» та розкрито роль тестування як засобу діагностики труднощів засвоєння матеріалу для студентів немовних спеціальностей Запорізького національного університету, як критерію оцінки ступеня навченості, об'єктивного способу прогнозування успішності навчання. Мета статті – довести ефективність застосування тестового контролю іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей Запорізького національного університету.  Для досягнення мети, проведено тестування рівня іншомовної підготовки 643 студентів немовних спеціальностей 2 курсу 10 факультетів Запорізького національного університету. Представлений аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури і інтернет-ресурсів, вивчення вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних джерел, узагальнення досвіду викладання провідних фахівців у галузі іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей. Підтверджено, що під час оцінки якості іншомовної підготовки в умовах мовного тестування необхідно виділяти мету, завдання, спосіб виконання. Визначено професійну комунікативну компетенцію іноземної мови, як показника рівня сформованості професійно-орієнтованої в мовному сенсі особистості.

Аналіз отриманих даних засвідчив, що різниця в результатах між факультетами за рівнями вказала на недостатню мотивацію, яка безпосередньо пов'язана з ефективністю навчання і, відповідно, здобуттям знань, набуттям вмінь і навичок студентами немовних спеціальностей Запорізького національного університету. Зосереджена увага на суперечностях, які заважають підвищенню якості викладання іноземних мов, і як підсумок, рівню засвоєння та мотивації до навчання.

У висновку сформульовані теоретична і практична значущість статті. Наполягається на конститутивній взаємодії з кафедрою професійного спрямування, як засобу інтенсифікації процесу засвоєння знань у професійно-мовній сфері навчання. Перспективним напрямом вбачається мінімізація недоліків навчання іноземним мовам поза природним мовним середовищем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій в контексті особистісно-орієнтованого підходу.

Біографії авторів

Станіслав ІВАНЕНКО, Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Валерія ТИЩЕНКО , Запорізького національного університету

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури і спорту

Посилання

Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. СПб.: Четыре четверти, 2004. 144с.

Мильруд Р.П., Максимова И.Р., Матиенко А.В. Оценка качества обучения иностранным языкам на материале тестирования. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки,Вып. 1(37). С. 95–104.

Пантилеева М.С. Контроль иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущего преподавателя иностранных языков. Теория и практика общественного развития. 2011. № 8. С. 176–180.

Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур. Минск : Лексис, 2003. 184 с.

Турбина Е.П. Развитие мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей. Вестник ШПГУ. 2014. № 1. С. 21-27.

Хоменко О. Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Вища освіта України. 2012. № 2. С. 55-61.

Alderson J.C. et al. The diagnosis of reading in a second or foreign language. Routledge, 2015. 260 р.

Elbro C., Daugaard H. T., Gellert A. S. Dyslexia in a second language?—a dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of dyslexia. 2012. Т. 62. № 3. Р. 172–185.

Fulcher G., Davidson F. Language testing and assessment. New York : Routledge, 2007. 396 р.

Ganschow L., Sparks R. L., Javorsky J. Foreign language learning difficulties: An historical perspective. Journal of learning disabilities. 1998. Т. 31. № 3. Р. 248–258.

Goodrich J.M., Lonigan C.J. Language-independent and language-specific aspects of early literacy: An evaluation of the common underlying proficiency model. Journal of educational psychology. 2017. Т. 109. № 6. Р. 782–793.

Hall G. Exploring English language teaching: Language inaction. Routledge, 2017. 314 р.

Hedgcock J.S., Ferris D.R. Teaching readers of English: Students, texts, and contexts. Routledge, 2018. 416 р.

Kormos J. The second language learning processes of students with specific learning difficulties. Taylor & Francis, 2017. 165 р.

Sparks R. L. et al. Native language predictors of foreign language proficiency and foreign language aptitude. Annals of Dyslexia. 2006. Т. 56. №1. Р. 129–160.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Konysheva A. V. (2004). Kontrol' rezul'tatov obucheniya inostrannomu yazyku [Monitoring the results of teaching a foreign language]. SPb. : Chetyrechetverti. 144 p. [in Russian]

Mil'rud, R. P., Maksimova, I.R., & Matiyenko, A.V. (2005). Otsenka kachestva obucheniya inostrannymy azykam na material testirovaniya [Assessment of the quality of teaching foreign languages on the test material].Vestnik Tambovskogo universiteta[Bulletin of the Tambov University]. Seriya: Gumanitarnyyenauki. Vyp. 1(37). 2005. P. 95–104. [in Russian]

Pantileyeva M. S. (2011). Kontrol' inoyazychnoy professional'no-kommunikativnoy kompetentsii budushchego prepodavatelya inostrannykh yazykov [Control of foreign language professional-communicative competence of the future teacher of foreign languages]. Teoriyaipraktikaobshchestvennogorazvitiya [Theory and practice of social development]. № 8. Р. 176–180.[inRussian]

Passov Ye. I. Kommunikativnoye inoyazychnoye obrazovaniye: gotovim k dialogu kul'tur [Communicative foreign language education: preparing for a dialogue of cultures]. (2003). Minsk : Leksis. 184 s. [in Russian]

Turbina Ye. P. (2014). Razvitiye motivatsii izucheniya inostrannogo yazyka u studentov neyazykovykhspetsial'nostey [The development of motivation for learning a foreign language of students of non-linguistic specialties]. Vestnik SHPGU [Journal of Shadrinsk State Pedagogical University], (1), P. 21-27. [in Russian]

Khomenko O. (2012). Inshomovna pidhotovka yak nevidʺyemnyy skladnyk vyshchoyi osvity v umovakh hlobalizatsiyi ta informatyzatsiyi suspilʹstva [Foreign language training as an integral component of higher education in the context of globalization and informatization of society]. Vyshcha osvita Ukrayiny [Higher education in Ukraine], (2), 55-61. [inUkrainian]

Alderson J.C., HaapakangasE.L., Huhta A., Nieminen L., &Ullakonoja R. (2015). The diagnosis of reading in a second or foreign language. Routledge. 260 р. [in English]

Elbro C., Daugaard H.T., & Gellert A.S. (2012). Dyslexia in a second language?– a dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of dyslexia, 62(3), 172–185. [in English]

Fulcher G., & Davidson F. (2007). Language testing and assessment. New York: Routledge. 396 р. [inEnglish]

Ganschow L., Sparks R.L., &Javorsky J. (1998). Foreign language learning difficulties: An historical perspective. Journal of learning disabilities, 31(3), 248–258. [in English]

Goodrich J.M. &Lonigan, C.J. (2017). Language-independent and language-specific aspects of early literacy: An evaluation of the common underlying proficiency model. JournalofEducationalPsychology, 109(6), 782–793.[inEnglish]

Hall G. (2017). Exploring English language teaching: Language in action. Routledge. 314 р.[inEnglish]

Hedgcock J.S., & Ferris D.R. (2018). Teaching readers of English: Students, texts, and contexts. Routledge. 416 р.[inEnglish]

Kormos J. (2017). The second language learning processes of students with specific learning difficulties. Taylor & Francis. 165 р. [in English]

Sparks R.L., Patton, J., Ganschow L., Humbach N., &Javorsky J. (2006). Native language predictors of foreign language proficiency and foreign language aptitude. Annals of Dyslexia, 56(1), 129–160. [in English]

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ІВАНЕНКОС., & ТИЩЕНКО В. (2020). АНАЛІЗ ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 92-104. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.401
Розділ
Статті