ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ключові слова: підготовка, викладачі, професійно-художні дисципліни, компетентність, констатувальний етап, формувальний етап

Анотація

Удосконалення освітньої системи підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін неможливе без наукового пошуку та експериментування, без спроб інтеграції різних дисциплін, упровадження в освітній процес результатів науково-методичних досліджень, а також нових прийомів художньої виразності. Важливість експериментів у царині педагогічної освіти полягає в перевірці концептуальних моделей професійної підготовки в цілому; визначенні переліку необхідних супутніх творчих і науково-теоретичних курсів; виробленні нових стратегій організації занять, що дозволяють підвищити творчу мотивацію та пізнавальну активність; налагодженні взаємодії психолого-педагогічних курсів із профільними дисциплінами професійної спеціалізації; подальшому пошуку напрямів удосконалення професійно-педагогічної освіти викладачів і формулюванні нових актуальних завдань, спрямованих на її оптимізацію.

В статті ми описуємо експериментальну перевірку ефективності функціонування системи підготовки майбутніх викладачів професійно-художніх дисциплін у ЗВО, обґрунтовуємо реалізацію системи формування професійно-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів професійно-художніх дисциплін у межах професійно-творчої підготовки і виявляємо її ефективне функціонування та розвиток. Основна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що в умовах інноваційних змін у соціально-економічному, науково-технічному та культурному житті викладач професійно-художніх дисциплін має формувати цілісну, гармонійну особистість, здатну орієнтуватися в художньо-творчих аспектах життєдіяльності людини і гармонізувати з навколишнім середовищем.

Задля виявлення педагогічної ефективності розроблених нами заходів і пропозицій щодо вдосконалення підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін був проведений педагогічний експеримент, який передбачав констатувальний і формувальний етапи.

Біографія автора

Юлія КОЛІСНИК-ГУМЕНЮК

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Матвійчук Т. Ф. Основи педагогічної майстерності вчителів фізичної культури : навч.-метод. посібник для ВНЗ. Львів: СПОЛОМ, 2014. 83 с.

Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследования (типовые случаи). М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.

Равен Дж. Педагогическое тестирование : проблемы, заблуждения, перспективы. М.: Когито-Центр, 2001. 142 с.

Прусак В. Ф. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. ІваноФранківськ, 2006. 294 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 376 с.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с.

Усова А. В. О критериях и уровнях сформированности познавательных умений у учащихся. Советская педагогика. 1980. № 12. С. 45–48.

Кондрашова Л.В. Профессиональное становление студентов в условиях креативного подхода к организации образовательного процесса высшей педагогической школы. Професійне становлення особистості :проблеми і перспективи: матер. V міжнарод. наук.-практ. конф. Хмельницький: ХНУ, 2009. С. 101-105.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Matvijchuk T. F. Osnovy pedagogichnoyi majsternosti vchyteliv fizychnoyi kultury : navch.-metod. posibnyk dlya VNZ [Fundamentals of pedagogical skills of physical culture teachers: teaching method. guide for universities]. L’viv: SPOLOM, 2014. 83 p. (in Ukrainian).

Novikov D.A. Statisticheskie metody v pedagogicheskih issledovanija (tipovye sluchai) [Statistical methods in pedagogical research (typical cases)]. М.: MZ-PRESS, 2004. 67 p. (in Russian).

Raven Dzh. Pedagogicheskoe testirovanie : problemy, zabluzhdenija, perspektivy [Pedagogical testing: problems, misconceptions, prospects]. М.: Kogito Center, 2001. 142 p. (in Russian).

Prusak V. F. Organizacijno-pedagogichni zasady pidgotovky majbutnikh dyzajneriv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrayiny [Organizational and pedagogical principles of training of future designers in higher educational establishments of Ukraine]: PhD Thesis, specialty : 13.00.04. IvanoFrankivs`k, 2006. 294 с. (in Ukrainian).

Honcharenko S. U. Ukrayinskyj pedagogichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. K.: Lybid, 1997. 376 p. (in Ukrainian).

Bespal'ko V.P. Slagaemye pedagogicheskoj tehnologii [Components of pedagogical technology]. M.: Pedagogika, 1989. 192 p. (in Russian).

Usova A. V. O kriterijah i urovnjah sformirovannosti poznavatel'nyh umenij u uchashhihsja [On the criteria and levels of formation of cognitive skills in students] Sovetskaja pedagogika [Soviet pedagogy]. 1980. № 12. P. 45–48. (in Russian).

Kondrashova L.V. Professional'noe stanovlenie studentov v usloviyah kreativnogo podhoda k organizacii obrazovatel'nogo processa vysshej pedagogicheskoj shkoly [Professional formation of students in a creative approach to the organization of the educational process of higher pedagogical school] Profesiine stanovlennia osobystosti :problemy i perspektyvy: mater. V mizhnarod. nauk.-prakt. konf. [Professional Formation of Personality: Problems and Prospects: Proceedings from the V international scient. and practical conference]. Khmelnytskyi: KhNU, 2009. P. 101–105. (in Russian).

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
КОЛІСНИК-ГУМЕНЮКЮ. (2020). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 105-127. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.402
Розділ
Статті