НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЗАСОБУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

  • Оксана КРАВЧЕНКО Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-9732-6546
Ключові слова: діти, молодь, особливі освітні потреби, освіта, соціальний захист, інклюзивний туризм

Анотація

У статті окреслено, що поряд із організаційними заходами забезпечення дієвої структури інклюзивної освіти стоїть завдання пошуку ефективних технологій соціально-психолого-педагогічного супроводу дітей та молоді з особливими освітніми потребами, які сприятимуть нормальній соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів та подальшої інтеграції в суспільство, формуватиме соціальні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками у школі та поза її межами; уможливить належні способи взаємодії з колективом; створюватиме атмосферу спокійного прийняття відмінностей інших людей

Такі програми раціонально запроваджувати чим раніше від дня народження. Тому на освіту покладається ключове завдання, яка має бути інклюзивною як за змістом, так і за суттю. Поряд з освітніми програмами мають бути реалізовані технології соціально-психологічної підтримки та реабілітації, які б сприяли психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини.

Серед сфер діяльності для дітей та молоді найбільш цікавою і сприйнятливою є сфера дозвілля та відпочинку. Її доцільно використовувати на підставі рівних можливостей як потужний ресурс для пізнавальної та творчої роботи. Можливість пізнання культурної спадщини людства, подорожей та екскурсійних маршрутів є важливим реабілітаційним потенціалом.

Впровадження таких програм мають усі законодавчі підстави, про що свідчать нормативні документи у сфері освіти, соціальної роботи, туризму.

Аналіз змісту законодавчої бази із захисту прав людей з інвалідністю засвідчує, що їхня ефективна соціальна реабілітація є передумовою досягнення успіхів у людському, соціальному та економічному розвитку суспільства. Очевидно, що інклюзивний туризм має потужний реабілітаційних ресурс та інтегрує у собі пізнавальні, культурно-дозвіллєві, соціально-виховні, фізкультурно-оздоровчі, оздоровчі заходи, що стає перспективним напрямом подальших наукових розвідок.

Біографія автора

Оксана КРАВЧЕНКО, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти

Посилання

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.

Конвенція ООН про права дитини (1989): Постанова ВР № 789-XII від 27.02.91 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 10.04.2020 р.)

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306 (дата звернення: 20.03.2020 р.)

Конвенція про права осіб з інвалідністю (2006): Закон України № 1767-VI від 16.12.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення: 10.03.2020 р.)

Цілі сталого розвитку на 2016-2030 рр. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Про охорону дитинства: Закон України від 06.06.2019. № 2745-VIII, ВВР, 2019, № 30, ст.119

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.06.2019. № 2745-VIII, ВВР, 2019, № 30, ст.119

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 02.10.2019. № 139-IX, ВВР, 2019, № 47, ст.310

Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України від 17.01.2019. № 2671-VIII, ВВР, 2019, № 18, ст.73

Про соціальні послуги: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 18, ст.73

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-р (дата звернення: 10.03.2020 р.)

Про вищу освіту: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004

«Хартія туризму» (1985 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_640 (дата звернення: 10.03.2020 р.)

Сигида Е. А., Лукьянова И. Е. Инвалидность и туризм: потребность и доступность. Москва : ИНФРА-М, 2015. 104 с.

Про туризм: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, ст.24


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Holos Ukrainy. 2017. 27 veres. (№ 178-179). Ts. 10–22.

Konventsiia OON pro prava dytyny (1989): Postanova VR № 789-KhII vid 27.02.91 URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/995_021 (data zvernennia: 10.04.2020 r.)

Standartni pravyla zabezpechenniarivnykhmozhlyvostej dlia invalidiv: Rezoliutsiia 48/96 Heneral'noiAsamblei OON vid 20 hrudnia 1993 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/995_306 (data zvernennia: 20.03.2020 r.)

Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu (2006): Zakon Ukrainy № 1767-VI vid 16.12.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/995_g71 (data zvernennia: 10.03.2020 r.)

Tsili staloho rozvytku na 2016-2030 rr. URL: http://vvv.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

Konstytutsiia Ukrainy : ofits. tekst. Kyiv : KM, 2013. 96 s.

Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 06.06.2019. № 2745-VIII, VVR, 2019, № 30, st.119

Pro osnovy sotsial'noi zakhyschenosti osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06.06.2019. № 2745-VIII, VVR, 2019, № 30, st.119

Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 02.10.2019. № 139-IKh, VVR, 2019, № 47, st.310

Pro sotsial'nu robotu z sim'iamy, dit'my ta moloddiu: Zakon Ukrainy vid 17.01.2019. № 2671-VIII, VVR, 2019, № 18, st.73

Pro sotsial'ni posluhy: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2019, № 18, st.73

Natsional'na stratehiia reformuvannia systemy instytutsijnoho dohliadu ta vykhovannia ditej na 2017-2026 roky. URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/526-2017-r (data zvernennia: 10.03.2020 r.)

Pro vyschu osvitu: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2014, № 37-38, st.2004

«Khartiia turyzmu» (1985 r.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/995_640 (data zvernennia: 10.03.2020 r.)

Syhyda E. A., Luk'ianova Y. E. Ynvalydnost' y turyzm: potrebnost' y dostupnost'. Moskva : YNFRA-M, 2015. 104 s.

Pro turyzm: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1995, № 31, st.24

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
КРАВЧЕНКОО. (2020). НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЗАСОБУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 128-147. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.403
Розділ
Статті