ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ РОЗРОБЦІ ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЙ З ПОШУКУ ПРАВОПОРУШНИКІВ

  • Олександр ЛАЗОРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-8574-4882
  • Василь БАРАТЮК Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельн http://orcid.org/0000-0002-8851-3606
Ключові слова: майбутні бакалаври безпеки державного кордону, методика навчання, спеціальні дії з пошуку правопорушників

Анотація

У статті на підставі сучасних підходів до навчання, з урахуванням модернізації охорони державного кордони та потреб прикордонної практики представлено деякі аспекти методики, яка використовується при навчанні майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону з розробки плану спеціальних дій з пошуку правопорушників на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу. Актуальність дослідження полягає у необхідності постійного удосконалення та приведення освітнього процесу підготовки курсантів-прикордонників у відповідність з вимогами прикордонної практики. Виявлено деяку невідповідність між існуючими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність підрозділу охорони державного кордону, і нововведеннями, пов’язаними із модернізацією охорони державного кордону. На підставі аналізу наукових джерел представлено визначення «спеціальні дії з пошуку правопорушників». Наведено особливості спеціальних дій з пошуку правопорушників. Показано, що важливим аспектом для досягнення успіху під час проведення пошукових дій є необхідність завчасної підготовки до їх проведення. Розкрито послідовність розробки плану спеціальних дій на карті (схемі) ділянки прикордонного підрозділу та додатку до цього плану. Запропонована послідовність дій необхідна і корисна для навчання молодих фахівців, допомоги недосвідченим офіцерам-початківцям, прискорення і полегшення трудомісткої розумової роботи. Вона сприяє тому, що жодна з вимог нормативно-правових актів з прикордонних питань, жодна істотно важлива рекомендація не залишилися поза увагою керівника прикордонного підрозділу, полегшуючи тим самим прийняття ним рішень та забезпечуючи їх точне виконання. Запропонована послідовність розробки плану спеціальних дій передбачає і забезпечує комплексний підхід до формування у майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону розуміння цієї діяльності. Перевагою такого підходу є співвідношення алгоритмізації та творчого підходу тих хто навчається до опанування знаннями і вміннями необхідними для майбутньої професії.

Біографії авторів

Олександр ЛАЗОРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Василь БАРАТЮК, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельн

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Посилання

Баратюк В. І., Фаріон О. Б. Планування у відділі прикордонної служби спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 2010. № 52.

Березенський О. І. Аналіз умов та розробка алгоритму дій начальника відділу прикордонної служби при організації спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2013. № 2. С. 61-65.

Боровик О. В., Березенський О. І. Оцінка ефективності вирішення задач підтримки прийняття рішень начальником відділу прикордонної служби щодо розподілу сил і засобів при організації патрулювання та проведення спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 2009. № 51. Частина ІІ. С. 8–20.

Верхняцький С. В. Деякі аспекти підготовки та організації спеціальних заходів з пошуку правопорушників на ділянці відділу прикордонної служби. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 2010. № 53.

Івашков Ю. Б. Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України. Честь і закон. №2 (6) 2017. С. 56–61.

Інструкція з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України (затв. Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.12.2009 р. 1040). К. : АДПСУ, 2009.

Курашкевич А. П. Обґрунтування критерію ефективності здійснення спеціальних заходів з пошуку правопорушників (диверсійно-розвідувальних груп противника) на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки, 2015. № 2. С. 38 48.

Лазоренко О. В. Тактичне прикордонне навчання як інноваційний вид підготовки курсантів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 2017. № 1(71). С. 166 177.

Статут Державної прикордонної служби з охорони державного кордону України. Частина І. Прикордонний загін (проект) Хмельницький: НАДПСУ, 2004. 101 с.

Управління прикордонним підрозділом : навчальний посібник. Баратюк В. І., Каштелян С. О., Трембовецький О. Г. та ін. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. 332 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baratyuk V. I, Farion O. B. (2010) Planuvannya u viddili prykordonnoyi sluzhby spetsialʹnykh zakhodiv shchodo poshuku pravoporushnykiv. [Planning in the department of the border service of special measures to search for offenders]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky, № 52. (in Ukrainian).

Berezensky O. I. (2013) Analiz umov ta rozrobka alhorytmu diy nachalʹnyka viddilu prykordonnoyi sluzhby pry orhanizatsiyi spetsialʹnykh zakhodiv shchodo poshuku pravoporushnykiv. [Analysis of conditions and development of the algorithm of actions of the chief of department of frontier service at the organization of special actions concerning search of offenders]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony, № 2, pp. 61 65. (in Ukrainian).

Borovik O. V., Berezensky O. I. (2009) Otsinka efektyvnosti vyrishennya zadach pidtrymky pryynyattya rishenʹ nachalʹnykom viddilu prykordonnoyi sluzhby shchodo rozpodilu syl i zasobiv pry orhanizatsiyi patrulyuvannya ta provedennya spetsialʹnykh zakhodiv shchodo poshuku pravoporushnykiv. [Evaluation of the effectiveness of decision-making tasks to support decision-making by the head of the border service on the distribution of forces and resources in the organization of patrols and special measures to search for offenders]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky, № 51. Part II, pp. 8–20. (in Ukrainian).

Verkhnyatsky S. V. (2010) Deyaki aspekty pidhotovky ta orhanizatsiyi spetsialʹnykh zakhodiv z poshuku pravoporushnykiv na dilyantsi viddilu prykordonnoyi sluzhby. [Some aspects of preparation and organization of special measures to search for offenders at the border service department]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky, № 53.

Ivashkov Y. B. (2017) Formy ta vydy operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. [Forms and types of operational and service activities of the State Border Guard Service of Ukraine]. Chestʹ i zakon №2 (6), pp. 56 61. (in Ukrainian).

Instruktsiya z orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti viddilu prykordonnoyi sluzhby Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Instruction on the organization of operational and service activities of the Border Guard Service of the State Border Guard Service of Ukraine] (zatv. Nakazom Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny vid 29.12.2009 r. №1040). K. : ADPSU, 2009. (in Ukrainian).

Kurashkevych A. P. (2015) Obgruntuvannya kryteriyu efektyvnosti zdiysnennya spetsialʹnykh zakhodiv z poshuku pravoporushnykiv (dyversiyno-rozviduvalʹnykh hrup protyvnyka) na dilyantsi vidpovidalʹnosti prykordonnoho pidrozdilu. [Substantiation of the criterion for the effectiveness of special measures to search for offenders (sabotage and reconnaissance groups of the enemy) in the area of responsibility of the border unit]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky, № 2, pp. 38 48. (in Ukrainian).

Lazorenko O. V. (2017) Taktychne prykordonne navchannya yak innovatsiynyy vyd pidhotovky kursantiv-prykordonnykiv. [Tactical border training as an innovative type of training of cadet border guards]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky, № 1 (71), pp. 166 177. (in Ukrainian).

Statut Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby z okhorony derzhavnoho kordonu Ukrayiny. Chastyna I. Prykordonnyy zahin (proekt). [Charter of the State Border Guard Service for the protection of the state border of Ukraine. Part I. Border Detachment (project)]. Khmelnytsky: NADPSU, 2004. 101 p. (in Ukrainian).

Upravlinnya prykordonnym pidrozdilom : navchalʹnyy posibnyk. (2019) [Management of the border unit: a textbook]. Baratyuk V.I., Kashtelyan S.O., Trembovetsky O.G. and others. Khmelnytsky: NADPSU Publishing House, 2019. 332 p. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ЛАЗОРЕНКОО., & БАРАТЮКВ. (2020). ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ РОЗРОБЦІ ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЙ З ПОШУКУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 148-162. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.404
Розділ
Статті