ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР

Ключові слова: діти сироти, особистісно-орієнтована парадигма, виховання, цінності, соціалізація, депривація

Анотація

У статті актуалізовано проблему виховання дітей-сиріт, які перебувають у держаних закладах опіки. Наголошується на необхідності застосування особистісно-орієнтованого підходу до виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Особистісно-орієнтована парадигма виховання виступає своєрідним методологічним імперативом, що відповідає потребам розвитку і самореалізації духовного начала людини в новій соціокультурній ситуації. В центрі особистісно-орієнтованої педагогіки - особистість дитини, її самобутність, самоцінність.

Здійснено аналіз теоретико-методологічних положень особистісно-орієнтованої парадигми виховання дітей-сиріт у соціокультурному вимірі. Виховання дітей в умовах державних закладів опіки накладає специфічний відбиток на розвиток особистості дитини та зумовлює певні труднощі у здійсненні її цілісної соціалізації. Депривація розглядається як механізм обмеження соціалізуючих процесів, дефіцит  материнсько-батьківської опіки, недостатність емоційно-стимульного та соціального досвіду у дітей-сиріт.

Наголошується, що соціалізація та виховання особистості дитини є невід’ємною частиною її розвитку, спрямовані на засвоєння нею сукупності знань, уявлень, поцінувань, умінь використовувати адекватні соціальним ситуаціям способи поведінки на засадах творчої інтерпретації соціального досвіду.

Для підвищення ефективності соціалізації в умовах державних закладів опіки процес освоєння дитиною-сиротою зовнішньої сфери має співвідноситися з ціннісним аспектом її внутрішньої сфери (упорядкованої системи цінностей), завдяки врахуванню зовнішніх вимог до виховання, які визначають спрямованість цього процесу. Така спрямованість створює основу для особистісного розвитку дитини-сироти, в процесі якого зміст виховання, а отже, й соціалізації, перетворюється на її індивідуальне надбання.

Моральне становлення особистості дитини є духовним змістом її соціалізації, а соціалізація – всеосяжною формою морального розвитку особистості. Лише за умов осягнення такої єдності процесу соціалізації можна надати педагогічно доцільну спрямованість, а вихованню – реальний соціально-культурний зміст.

Біографія автора

Галина ЛЯЛЮК, Львівський державний університет внутрішніх справ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. : навч.-метод. видання. К. : Либідь, 2003. Кн. 2. : Особистісно-орієнтований підхід : науково-практичні засади. [Б. м.] : [б.в.], 2003. 344 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : науково-метод. посібник. Київ : ІЗМН, 1998. 204 с.

Братусь Б. С. Аномалииличности. М. : Мысль, 1988. 301 с.

Вірна Ж.П. Освіта як автобіографічний факт особистості. Практична психологія та соціальна робота. 2005. № 11. С. 68–72.

Діти державної опіки : проблеми, розвиток, підтримка : навчально-методичний посібник в 2-х кн. Кн. 1. К. : Міленіум, 2005. 286 с.

Лавриченко Н. М. Проблеми взаємодії європейської школи і сім’ї у соціалізації учнівської молоді. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. Київ, 2001. С. 178–185.

Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія / О. Є. Антонова та ін. ; за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2012. 435 c.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bekh, I. D. (2003), Vykhovanniaosobystosti : u 2-kh kn. : navch.-metod. Vydannia [Education of personality: in 2 books : teaching-method. Edition]. Kn. 2.:Osobystisno-oriientovanyjpidkhid : naukovo-praktychnizasady [Book 2 : Personality-oriented approach: scientific and practical principles]. [B. m.] : [b. v.].Ukraine.

Bekh, I. D. (1998), Osobystisnozoriientovanevykhovannia :naukovo-metod. posibnyk[Personally oriented education: scientific-teaching manual]. IZMN, Kyiv, Ukraine.

Bratus’, B. S. (1988), Anomaliilichnosti [Personality’s anomalies]. Mysl', Moscow, Russia.

Virna,Zh. P. (2005), Osvitaiakavtobiohrafichnyjfaktosobystosti [Education as a personality’s autobiographical fact]. Praktychnapsykholohiia ta sotsialnarobota [Practical Psychology and Social Work]. № 11. Ukraine.

Dity derzhavnoi opiky: problemy, rozvytok, pidtrymka (2005): navchalno-metodychnyj posibnyk v 2-kh kn. [Children of state guardianship : problems, development, support: a textbook in 2 books]. Kn. 1. Milenium, Kyiv, Ukraine.

Lavrychenko, N. M. (2001), Problemy vzaiemodiii evropeiskoi shkoly i simii u sotsializatsii uchnivskoi molodi [Problems of interaction between the European school and the family in the socialization of student youth]. Teoretyko-metodychni problem vykhovannia ditey ta uchnivskoi molodi [Theoretical and methodological problems of raising children and students]. Zbirnyknaukovykh prats. Kyiv, Ukraine.

Profesiyna pedahohichna osvita: osobystisno oriientovanyi pidkhid : monohrafiia (2012), [Professional pedagogical education : personality-oriented approach : monograph] / O. Ye. Antonova ta in. ; za red. O. A. Dubaseniuk. Zhytomyr,derzh. un-t im. I. Franka Zhytomyr, Ukraine.

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ЛЯЛЮКГ. (2020). ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 163-178. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.406
Розділ
Статті