ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальна компетентність, студенти, майбутні фахівці

Анотація

Усвідомлене ставлення до збереження власного здоров’я сприяє всім аспектам особистісного розвитку (фізичного, морального, розумового та ін.). Розуміння майбутніми фахівцями сутності здоров’я, здорового способу життя, способів здоров’язбереження свідчить про сформованість у них здоров’язбережувальної компетентності. Особливу увагу доцільно приділяти розумінню студентами сутності здорового способу життя, що має такі ознаки: відсутність шкідливих звичок, збалансоване раціональне харчування, здоровий сексуальний спосіб життя, систематична й достатня фізична активність, уміння вирішувати психологічні проблеми, відповідальність за власне здоров’я, усвідомлення переваг здорового способу життя в особистому, соціальному та економічному сенсі.

До здоров’язбережувальних чинників відносяться раціональна організація життєдіяльності; адекватна рухова активність; соціальний та психологічний комфорт; повноцінне і раціональне харчування; відсутність шкідливих звичок; валеологічна освіта та ін.

Позаяк сформованість здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців значною мірою залежить від здорового способу життя, відтак доцільно спрямовувати увагу студентів на дотримання в повсякденному житті таких правил: організація оптимальної рухової активності; забезпечення психічного здоров’я; чіткий режим життя: будь-яке навантаження (фізичне, розумове, психічне) необхідно чергувати з періодом відпочинку, щоб відновити резерви організму; відмова від шкідливих звичок; дотримання гігієнічних норм життєдіяльності; вміння попереджати небезпечні ситуації та правильно поводити себе при їх виникненні, щоб уникнути найменшої шкоди здоров’ю.

У роботі зі студентами необхідно акцентувати увагу на таких ключових положеннях: кожна людина як суб’єкт власної життєдіяльності є носієм здорового способу життя; в реалізації здорового способу життя поєднується розуміння сутності здоров’я та важливості його збереження на основі використання валеологічних знань, фізичних, психічних і соціальних можливостей; основою здорового способу життя є розвиток у студентів мотиваційної сфери до організації ефективної життєдіяльності; здоровий спосіб життя є оптимальним шляхом для забезпечення індивідуального здоров’я, що свідчить про сформованість здоров’язбережувальної компетентності особистості.

Біографія автора

Ірина МЕЛЬНИЧУК

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Посилання

Demont-Heinrich C. The association between physical activity, mental health and quality of life: a population-based study. Health Watch. 2009. V. 71. Р. 1–4.

Monteiro-Peluso M. A., Guerra L. H. Physical activity and mental health: the association between exercise and mood. Clinics. 2005. V. 60, № 1 P. 61–70.

Leisure time physical activity and health-related quality of life / A. Vuillemin, S. Boini, S. Bertrais [et al.]. Preventive Medicine. 2005. V. 41. P. 562–569.

Larsson U., Karlsson J., Sullivan M. Impact of overweight and obesity on health-related quality of life – a Swedish population study. International Jornal of Obesity and Related Metabolic Disorders. 2002. V. 26. P. 417–424.

Puetz T. W. Physical activity and feelings of energy and fatigue: epidemolgical evidence. Sports Medicine. 2006. V. 36. P. 767–780.

Shibata A., Oka K., Nakamura Y. Recommended level of physical activity and health-related quality of life among Japanese adults. Health and Quality of Life Outcomes. 2007. V. 5. Режим доступу : http://www.hqlo.com/content/5/1/64.

Posadzki P., Musonda P., Debska G. Psychosocial conditions of quality of life among undergraduate students: a cross sectional survey. Applied Research Quality Life. 2009. V. 4. P. 239–258.

Семченко Н. О. Впровадження ідей здоров’язберігаючої педагогіки у навчально-виховний процес ВНЗ. Проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 11. С. 113–116.

Устинова Н. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності сучасного фахівця в закладах післядипломної освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 22 (257). Ч. VІІ. С. 127–135.

Чепіга М. П., Чепіга С. М. Стимуляція здоров’я та інтелекту / 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2006. 347 с.

Енциклопедія освіти / [голов. ред. В. Г. Кремінь]. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. Всемирная Организация здравоохранения. Основные документы ; пер. с англ. М. : Медицина, 1995. 208 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 c.

Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2012. 555 с.

Апанасенко Г. Л. Автобиографические заметки о здоровье. Николаев : Борисфен, 2001. 140 с.

Мосейчук Ю. Ю., Мороз О. О., Киселиця О. М., Осадець М. М. Теоретичні основи здоров’я: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Чернівці: ЧНУ, 2014. 224 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Demont-Heinrich, C. (2009). The association between physical activity, mental health and quality of life: a population-basedstudy. Health Watch, vol. 71, 1–4 (in English).

Monteiro-Peluso, M.A., & Guerra, L.H. (2005). Physical activity and mental health: the association between exercise and mood. Clinics, vol. 60, 1, 61–70 (in English).

Vuillemin, A., Boini, S., Bertrais, S., et al. (2005). Leisure time physical activity and health-related quality of life. Preventive Medicine, vol. 41, 562–569 (in English).

Larsson, U., Karlsson, J., & Sullivan, M. (2002). Impact of over weight and obesity on health-related quality of life – a Swedish population study. International Jornal of Obesity and Related Metabolic Disorders, vol. 26, 417–424 (in English).

Puetz, T.W. (2006). Physical activity and feelings of energy and fatigue: epidemolgical evidence. Sports Medicine, vol. 36, 767–780 (in English).

Shibata, A., Oka, K., & Nakamura, Y. (2007). Recommended level of physical activity and health-related quality of life among Japanese adults. Health and Quality of Life Outcomes, vol. 5. Retrieved from: http://www.hqlo.com/content/5/1/64 (in English).

Posadzki, P., Musonda, P., & Debska, G. (2009). Psychosocial conditions of quality of life among undergraduate students: a cross sectional survey. Applied Research Quality Life, vol. 4, 239–258 (in English).

Semchenko, N.О. (2010). Vprovadzhennia idei zdoroviazberihaiuchoi pedahohiky u navchalno-vykhovnyi protses VNZ [Introduction of health0preserving pedagogy into educational process of HEI]. Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Problems of Physiscal Education and Sport, 11, 113–116 (in Ukrainian).

Ustynova, N.V. (2012). Formuvannia zdoroviazberihaiuchoi kompetentnosti suchasnoho fakhivtsia v zakladakh pisliadyplomnoi osvity [Formation of health-preventing competence of modern specialists in postgraduate education institutions]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko Natinal University, 22 (257), part VІІ, 127–135 (in Ukrainian).

Chepiha, M.P., & Chepiha, S.М. (2006). Stymuliatsiia zdorovia ta intelektu [Stimulation of health and intellect]. 2-d ed. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).

Kremin, V.H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukrainian).

Ustav (Konstitutsiya) Vsemirnoy organizatsii zdravookhraneniya. Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya. Osnovnye dokumenty [Charter (Constitution) of the World Health Organization. World Health Organization. Basic Documents]. (trans.). (1995). Moscow: Meditsina (in Russian).

Busel, V.T. (Ed.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun» (in Ukrainian).

Bashavets, N.А. (2012). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia kultury zdoroviazberezhennia yak svitohliadnoi oriientatsii studentiv vyshchykh ekonomichnykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodological principles of forming a culture of health preservation as a worldview orientation of students of higher economic educational institutions]. Doctor’s thesis. Odesa (in Ukrainian).

Apanasenko, G.L. (2001). Avtobiograficheskie zametki o zdorovie [Autobiographical notes on health]. Mykolaiv: Borysfen (in Russian).

Moseichuk, Yu.Yu., Moroz, О.О., Kyselytsia, О.М., & Osadets, М.М. (2014). Teoretychni osnovy zdorovia [Theoretical fundamentals of health]. Chernivtsi: ChNU (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
МЕЛЬНИЧУКІ. (2020). ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 179-190. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.407
Розділ
Статті