ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ключові слова: співробітники поліції, професійна підготовка, країни Європейського Союзу, програми обміну

Анотація

У статті узагальнено сучасний досвід професійної підготовки співробітників поліції в країнах Європейського Союзу за сприяння ключових міжнародних організацій (Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Європейський поліцейський коледж та Міжнародна правоохоронна академія). Розглянуто створену Агенцією CEPOL програму обміну, яка дозволяє організовувати підготовку та обмін досвідом курсантів з різних країн, у тому числі й України. Проведений аналіз спільних програм підготовки персоналу поліції, розроблених зазначеними міжнародними організаціями, виявив спільні риси, які потребують розгляду щодо впровадження у вітчизняні програми професійної підготовки персоналу правоохоронних органів України: імплементація принципів навчання впродовж усього життя; визнання попереднього навчання та врахування вже набутих професійних компетентностей для підготовки персоналу різних категорій; відповідність принципам андрагогіки для максимального полегшення процесу навчання; застосування формативного та сумативного оцінювання. Автором було проведено аналіз можливості використання цього досвіду з метою його впровадження в систему професійної підготовки персоналу поліції України.

Біографія автора

Ольга НІТЕНКО, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

Посилання

Кравчук Л. Использование международного опыта профессиональной подготовки полицейских как педагогическая проблема. Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 1. С. 15–21.

Закатов В. Педагогические особенности первоначальной подготовки полицейских в европейских странах. Труды Академии управления МВД России. 2015. № 3 (35). С. 99–103.

Шушкевич И. Организация подготовки европейских полицейских: уч. пособие. Москва : МЦПО и КНИ при ГУК МВД России, 1997.

Кірєєв О. Професійна підготовка прикордонників європейського Союзу (на прикладі прикордонної варти Республіки Польща). Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2011. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2011_5_8.pdf (дата звернення: 14.05.2020).

Good Practices in Basic Police Training – Curricula Aspects (2009). URL: https://www.osce.org/secretariat/109933 (дата звернення: 3.15.2020).

Балендр А. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія. Молодь і ринок. 2012. №. 12. С. 57–61.

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). Education and Training. URL: https://www.cepol.europa.eu/education-training (last accessed: 8.03.2019)

Балендр А., Комарницька О., Блощинський І., Діденко О. Інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній підготовці фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 67. № 5. С. 56–71.

Consolidated Annual Activity Report of the European Union Agency for Law Enforcement Training for financial year 2018. 2017. URL: https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/Annex_08-2019-MB.pdf (last accessed: 8.03.2020).

Balendr A., Biletskyi V., Iakymchuk A., Sinkevych S., Korolov V. & Bloshchynskyi I. (2019). Implementation of European Border Guards’ Common Educational Standards in Ukraine: Comparative Analysis. Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. № 11 (2). pp. 1–17. Doi: 10.18662/rrem/114.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kravchuk L. (2013). Ispol’zovaniye mezhdunarodnogo opyta professional’noy podgotovki politseyskikh kak pedagogicheskaya problema. [The use of international experience in police training as a pedagogical problem]. Problemy pravookhranitel’noy deyatel’nosti. № 1. P. 15–21.

Zakatov V. Pedagogicheskiye osobennosti pervonachal’noy podgotovki politseyskikh v yevropeyskikh stranakh. [Pedagogical features of initial training of police officers in European countries]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. 2015. № 3 (35). P. 99–103.

Shushkevich I. (1997). Organizatsiya podgotovki yevropeyskikh politseyskikh: uch. posobiye. [Organization of training of European police: textbook]. Moskva : MCPO and KNI at GUK of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 190 p.

Kireev O. (2011). Profesíyna pídgotovka prikordonnikív êvropeys’kogo Soyuzu (na prikladí prikordonnoíí varti Respublíki Pol’shcha). [Professional training of border guards of the European Union (on the example of the border guard of the Republic of Poland)]. Vísnik Natsíonal’noíí akademííí Derzhavnoíí prikordonnoíí sluzhbi Ukraííni. Pedagogíchní nauki. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2011_5_8.pdf (last accessed: 14.05.2020)

Good Practices in Basic Police Training – Curricula Aspects (2009). URL: https://www.osce.org/secretariat/109933. (last accessed: 3.15.2020).

Balendr А. Suchasnyy dosvid pidhotovky personalu prykordonnoyi politsiyi Respubliky Rumuniya. [Modern experience in training border police personnel of the Republic of Romania] Molodí i rynok. 2012. №. 12. P. 57–61.

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). Education and Training. URL: https://www.cepol.europa.eu/education-training (last accessed: 8.03.2019).

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyy I., Didenko O. (2018). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v inshomovniy pidhotovtsi fakhivtsiv z okhorony kordonu krayin Yevropeyskoho Soyuzu. [Information and communication technologies in foreign language training of border guards in the European Union] Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. 2018. T. 67. № 5. P. 56–71.

Consolidated Annual Activity Report of the European Union Agency for Law Enforcement Training for financial year 2018. 2017. URL: https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/Annex_08-2019-MB.pdf (last accessed: 8.03.2020).

Balendr A., Biletskyi V., Iakymchuk A., Sinkevych S., Korolov V. & Bloshchynskyi I. (2019). Implementation of European Border Guards’ Common ucational Standards in Ukraine: Comparative Analysis. Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. № 11 (2). pp. 1–17. Doi: 10.18662/rrem/114.

Опубліковано
2020-09-01
Як цитувати
НІТЕНКОО. (2020). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 191-203. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.408
Розділ
Статті