КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ В ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Сергій РАЙКО Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-3143-6790
Ключові слова: правова компетентність, професійна підготовка, офіцер-прикордонник, критерії, показники, рівні, магістратура

Анотація

У статті охарактеризовано критерії та показники розвиненості правової компетентності офіцерів-прикордонників. Доведено, що мотиваційний критерій стосується мотивації офіцерів до вивчення права, особистісних характеристик, які необхідні для якісного виконання завдань з охорони кордону відповідно до правових норм. Йому відповідають такі показники, як мотивація до вивчення правових питань безпеки державного кордону; правові ціннісні орієнтації офіцера, відповідальність, неприйняття корупції та інших видів протиправної поведінки; професійне мислення, здатність до оцінки та аналізу професійної ситуації з позиції нормативно-правових актів; готовність постійно працювати над підвищенням рівня своєї правової компетентності.

З’ясовано, що когнітивний критерій розвиненості правової компетентності характеризує стан професійно-правових знань офіцера-прикордонника. Йдеться про необхідний мінімум правових знань, необхідний для належної орієнтації у системі правових відносин у сфері охорони кордону. Відповідно основними показниками когнітивного критерію розвиненості правової компетентності офіцерів-прикордонників визначено: володіння базовими поняттями щодо правових аспектів забезпечення національної безпеки України у прикордонній сфері; розуміння правових засад адміністративної та оперативно-розшукової діяльності ООДК; здатність юридично правильно кваліфікувати факти й обставини кримінально-процесуальної діяльності ООДК; здатність тлумачити основні положення національного та міжнародного права щодо охорони державного кордону.

Діяльнісний критерій стосується професійно-правових умінь та навичок, необхідних для виконання завдань з охорони кордону відповідно до законів і правових норм. Для діяльнісного критерію правової компетентності офіцерів-прикордонників обрано такі показники: здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, норми права в конкретних сферах професійної діяльності; вміння юридично правильно розв’язувати типові управлінські завдання та практичні проблеми безпеки ділянки державного кордону або навчання; здатність приймати обґрунтовані юридичні рішення відповідно до чинного законодавства; здатність працювати з правовою інформацією, самостійно вести науково-дослідницьку діяльність щодо особливостей застосування правових норм.

Біографія автора

Сергій РАЙКО, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт 

Посилання

Гриньова Я. Г. Формування правової культури майбутніх фахівців транспортної галузі у процесі вивчення правових дисциплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2011. 20 с.

Діденко О. В., Порхун І. В. До проблеми формування та діагностики правової компетентності військовослужбовців за контрактом Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 3. С. 102–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_3_11 (дата звернення: 16.02.2020).

Кічук Я. Розвиток правової компетентності у майбутніх фахівців: євроінтеграційний контекст та вітчизняні реалії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2016. № 1. С. 92–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_1_10 (дата звернення: 26.02.2020).

Логінова Н. М. Формування правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення юридичних дисциплін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка. 2017. Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_6_10 (дата звернення: 27.02.2020).

Ротар В. Критерії та показники правової компетентності фахівця пожежної безпеки. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2014. Вип. 29 (2). С. 179–187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29(2)__22 (дата звернення: 28.02.2020).

Ситянін В. В. Формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ун-т менедж. освіти НАПН України. Київ, 2010. 21 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hrynova Ya. H. (2011). Formuvannia pravovoi kultury maibutnikh fakhivtsiv transportnoi haluzi u protsesi vyvchennia pravovykh dystsyplin [Formation of the legal culture to future specialists of the transport industry in the process of studying legal disciplines]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / Klasych. pryvat. un-t. Zaporizhzhia. (in Ukrainian).

Didenko O. V., Porkhun I. V. (2014). Do problemy formuvannia ta diahnostyky pravovoi kompetentnosti viiskovosluzhbovtsiv za kontraktom Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [To the problem of formation and diagnostics of legal competence to military personnel under the contract of the State Border Guard Service of Ukraine], Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Ser.: Pedahohichni ta psykholohichni nauky. № 3. S. 102–115. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_3_11 (Accessed 16 February 2020). (in Ukrainian).

Kichuk Ya. (2016) Rozvytok pravovoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv: yevrointehratsiinyi kontekst ta vitchyzniani realii [Development of legal competence to future specialists: European integration context and national realities], Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Seriia : Pedahohichni nauky. № 1. S. 92–102. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_1_10 (Accessed 26 February 2020). (in Ukrainian).

Lohinova N. M. (2017). Formuvannia pravovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennia yurydychnykh dystsyplin [Formation of the legal competence to future border guard officers in the process of studying legal disciplines], Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Ser.: Pedahohika. Vyp. 6. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_6_10 (Accessed 27 February 2020). (in Ukrainian).

Rotar V. (2014). Kryterii ta pokaznyky pravovoi kompetentnosti fakhivtsia pozhezhnoi bezpeky [Criteria and indicators of legal competence of a fire safety specialist], Liudynoznavchi studii. Pedahohika [Human studies studios. Pedagogy .]. Vyp. 29 (2). S. 179–187. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29(2)__22 (Accessed 28 February 2020). (in Ukrainian).

Sytianin V. V. (2010). Formuvannia pravovoi kompetentnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoi shkoly [Formation of legal competence to scientific and pedagogical staff of a higher school]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / Un-t menedzh. osvity NAPN Ukrainy. Kyiv. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
РАЙКОС. (2020). КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ В ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 204-215. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.409
Розділ
Статті