ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Наталія РИНДЕНКО Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота http://orcid.org/0000-0003-1603-2122
Ключові слова: Європейський Союз, професійна підготовка, правоохоронні органи, європейські стандарти, прикордонний, інтеграція, Уніфікована програма підготовки

Анотація

У статті розкривається сутність та зміст поняття «професійна підготовка» у визначеннях вітчизняних та зарубіжних дослідників. З’ясовано, що практика прикордонної підготовки дещо відрізняється у різних країнах, що обумовлено особливостями національних правових систем, цілями й рівнем розвитку суспільства і держави; національно-історичними традиціями; розвитком законодавства; вимогами і службовими завданнями конкретної правоохоронної діяльності; національними особливостями системи професійної підготовки співробітників правоохоронних органів; педагогічними теоріями змісту освіти. Проте на сучасному етапі розвитку професійної підготовки європейських правоохоронців простежується низка загальних тенденцій. Авторкою висвітлено та проаналізовано основні тенденції  підготовки фахівців у сфері охорони кордону  країн Європейського Союзу. До таких тенденцій відносяться: створення відомчої системи неперервної професійної освіти; інтеграційні тенденції, що виражаються у прагненні до зближення, узгодження різних підходів, гармонізації професійної підготовки шляхом упровадження єдиних стандартів;  виражена національна традиційність, існуюча поряд із тенденціями до інтеграції навчання; підвищення якості підготовки шляхом удосконалення змісту, умов, форм і  методів навчально-виховного процесу, застосування ефективних педагогічних технологій у навчально-практичній діяльності;  активність і професійна спрямованість навчання, яка досягається широким розповсюдженням у прикордонній підготовці практичного навчання, поєднання теорії з практикою; гуманізація процесу підготовки, що полягає в утвердженні особи як найвищої соціальної цінності, створенні нового зразка підготовки, орієнтованої на особистість фахівця; віднесення комунікативного аспекту професійної прикордонної підготовки до розряду пріоритетних. Окрему увагу приділено аналізу структури і змісту  Уніфікованої програми підготовки для прикордонників та фахівців берегової охорони ЄС.

Біографія автора

Наталія РИНДЕНКО, Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота

Кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу-голова циклової комісії іноземної мови та гуманітарних дисциплін відділу циклових комісій центру підготовки молодших інспекторів

Посилання

Музичук, О. М. Сутність професійної підготовки персоналу ОВС / О. М. Музичук // Форум права. – 2007. – № 1. – С. 125–130

Юсупов, В. Удосконалення системи професійної підготовки персоналу правоохоронних органів / В. Юсупов // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 173–178

Pagon, M. European system of police education and training / M. Pagon, B. Virjent-Novak, M. Djuric, B. Lobnicar. – Slovenia : Colledge of Police and Security Studies, 1996. URL: https://www.ncjrs.gov/policing/eur551.htm

Das, D. K. The challenges of police education and training in a global society / D. K. Das, P. C. Kratcoski. – USA : Lexington Books, 2007. – P. 4–5

Survey on European Police Education and Training / European Police Colledge. URL: https://www.cepol.europa.eu/SEPE_Final_Report.pdf

Колонтаевская И.Ф. Организационно-правовые основы профессиональной пoдготовки управленческих кадров полиции за рубежом [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / И.Ф. Колонтаевская. – М. : АУ МВД России, 2005. – 30 с.

Кобозев, А. А. Профессиональная подготовка руководящих кадров полиции в странах Европы : особенности и тенденции развития [Текст] / А. А. Кобозев, А. С. Монгуш // Право и образование. – 2010. – № 1. – С. 4–27.

Мельніков О. Інтегрований прикордонний менеджмент – європейська модель управління кордонами для України / О. Мельніков // Вісник державної служби України – 2008. – № 3. URL : http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=150991&cat_id=37402

Kiss L. First steps towards the harmonized European borderguard training and education / L.Kiss. – AARMS: Academic and Applied Research in Millitary Science, 2012, Vol.11 Issue 1. P 51-59. URL : http://www.konyvtar.zmne.hu/docs/Volume11/Issue1/pdf/05.pdf

Common Core Curriculum for Border Guard Basic training in the EuropeanUnion (CCC 2017). – Warsaw, Poland : Rondo ONZ 1, 2017. – 343 p.

FRONTEX. URL : http://frontex.europa.eu/training/principles.

Sectoral Qualification Framework for Border Guarding / Virtual Aula. URL : https://aula.frontex.europa.eu/project/5429/training/6615/article/6617/

Knowles, M. S. The modern practice of adult education : Andragogy versus pedagogy / M. S. Knowles. – New York : Association Press, 1970. – 384 р.

Johnson, S. D. Contemporary views of adult learning : Implications for law enforcement education and training / Illinois Law Enforcement Executive Forum, 2001. – P. 45–57. URL : https://www.iletsbeiforumjournal.com/images/Issues/FreeIssues/ILEEF%202001-1.2.1.pdf [in English]

Блощинський, І. Г. Огляд особливостей використання веб-платформи VirtualAula Агенції Frontex для навчання прикордонників / І. Г. Блощинський, Д. В. Таушан // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези доп. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Хмельницький, 15 лист. 2013 р.). – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – С. 298–301.

The Stockholm Programme – an Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens (2010/C 115/01). / Official Journal of the European Union C 115/1. – URL :http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX :52010XG0504(01)


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Muzychuk, O. M. (2007). Sutnist profesiinoi pidhotovky personalu OVS [The essence of the police personnel professional training]. Forum prava. No 1. P. 125–130 [in Ukrainan]

Yusupov, V. (2013). Udoskonalennia systemy profesiinoi pidhotovky personalu pravookhoronnykh orhaniv. [Improvement of the system of professional training of law enforcement personnel]. Public Law: A Scientific and Practical Law Journal.No 1. P. 173–178 [in Ukrainan]

Pagon, M., Virjent-Novak, B., Djuric, M., Lobnicar, B. (1996). European system of police education and training. Slovenia : College of Police and Security Studies. URL: https://www.ncjrs.gov/policing/eur551.htm [in English]

Das, D. K., Kratcoski, P. C. (2007). The challenges of police education and training in a global society. USA : Lexington Books. P. 4–5 [in English]

Survey on European Police Education and Training. European Police Colledge. URL: https://www.cepol.europa.eu/SEPE_Final_Report.pdf [in English]

Kolontaevskaia Y.F. (2005). Orhanyzatsyonno-pravovye osnovy professyonalnoi podhotovky upravlencheskikh kadrov politsyi za rubezhom [Organizational and legal framework for the professional training of managerial police personnel abroad] : author. diss. ... cand. leg.. sciences : 12.00.11. Russia. 30 p. [in Russian]

Kobozev, A. A. (2010). Professionalnaia podhotovka rukovodiashchykh kadrov politsii v stranakh Evropy : osobennosti i tendentsyi razvitiia. [Professional training of police executives in Europe: features and development trends]. Law and Education. No 1. P. 4–27. [in Russian]

Melnikov O. (2008) Intehrovanyi prykordonnyi menedzhment – yevropeiska model upravlinnia kordonamy dlia Ukrainy. [Integrated Border Management is a European Border Management Model for Ukraine]. State Service of Ukraine Nespaper. No 3. URL: http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=150991&cat_id=37402 [in Ukrainian]

Kiss L. (2012). First steps towards the harmonized European borderguard training and education. AARMS: Academic and Applied Research in Millitary Science. Vol.11 Issue 1. P 51-59. URL : http://www.konyvtar.zmne.hu/docs/Volume11/Issue1/pdf/05.pdf [in English]

Common Core Curriculum for Border Guard Basic training in the EuropeanUnion (CCC 2017). Warsaw, Poland : Rondo ONZ 1. 343 p. [in English]

FRONTEX. URL: http://frontex.europa.eu/training/principles. [in English]

Sectoral Qualification Framework for Border Guarding. Virtual Aula. URL: https://aula.frontex.europa.eu/project/5429/training/6615/article/6617/ [in English]

Knowles, M. S. (1970). The modern practice of adult education : Andragogy versus pedagogy. New York : Association Press. 384 р. [in English]

Johnson, S. D. (2001). Contemporary views of adult learning : Implications for law enforcement education and training. Illinois Law Enforcement Executive Forum. P. 45–57. URL : https://www.iletsbeiforumjournal.com/images/Issues/FreeIssues/ILEEF%202001-1.2.1.pdf [in English]

Bloshchynskyi, I. H., Taushan D.V. (2013). Ohliad osoblyvostei vykorystannia veb-platformy Virtual Aula Ahentsii Frontex dlia navchannia prykordonnykiv. [Overview of Frontex Agency's use of the VirtualAula web platform for border guards training]. Educational and scientific support for the activity of law enforcement agencies and military formations of Ukraine : report. VI Ukr. science.-pract. conf. (Khmelnytskyi, Nov.15, 2013). Khmelnytskyi : NADPSU. P. 298–301 [in Ukrainian]

The Stockholm Programme – an Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens (2010/C 115/01). Official Journal of the European Union C 115/01. – URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX :52010XG0504(01) [in English]

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
РИНДЕНКОН. (2020). ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 216-231. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.410
Розділ
Статті