ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: педагогічний експеримент, майбутні учителі фізичної культури, етапи, народне хореографічне мистецтво

Анотація

У статті розглядаються особливості проведення педагогічного експерименту з проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності. Автор тлумачать готовність майбутніх учителів фізичної культури до використання народного хореографічного мистецтва як стійку особистісну характеристику майбутнього вчителя фізичної культури, що містить високий рівень мотивації, наявність знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного використання засобів народного хореографічного мистецтва на занятті загальної середньої освіти. Розглянуто етапи експериментальної перевірки педагогічних умов та структурної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності, яка здійснювалася шляхом проведення педагогічного експерименту. Педагогічний експеримент включав: пошуково-теоретичний, констатувальний та формувальний етап. Під час констатувального етапу педагогічного експерименту було проведено комплексне діагностування, яке містило тестування, анкетування на виявлення рівнів сформованості майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва. На основі критеріїв та показників, для оцінки початкового рівня сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності було виокремлено високий, середній та низький рівні сформованості.

Виокремлено й описано педагогічний експеримент щодо підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності.

На заключному етапі формувального експерименту здійснено обробку даних, визначено результативність гіпотези, сформовано висновки. У статті описаний порівняльно-співставляючий аналіз результатів педагогічного експерименту, який засвідчив ефективність моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності, та представлено результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів фізичної культури.

Біографія автора

Віта ХІМІЧ, Хмельницький національний університет

викладач

Посилання

Котова О., Професійна підготовка фахівців з фізичного виховання та принципи організації профільного навчання в старшій школі.Імідж сучасного педагога. – 2013- № 3.– С.12-14

Ротерс Т.Т. Теория и методика развития личности школьника во взаимодействии физического и эстетического воспитания:дис… канд.пед.наук: 13.00.01. Луганск, 2001. 415с.

Максимчук І.А. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки: дис.. канд..пед.наук:13.00.04. Хмельницький, 2017. 292 с.

Бермудес Д.В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності: дис.. канд.. наук: 13.00.04. Суми, 2018. 351с.

Кушнерчук І.І. Ставлення вчителів фізичної культури до використання танцювальних вправ, як засобу гармонійного розвитку учнів у процесі фізичного виховання.Наукові записки. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сергія: Педагогіка- 2010-№2– С. 172-177

Степанченко Н.І., Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах: дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед...наук: 13.00.04.Вінниця, 2017. 629с.

Алексєєв О.О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козатства: дис.. канд. пед.. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2016. 270с.

Таранцева О.О., Формування фахових умінь майбутніх учителів хореографії засобами українського народного танцю: дис.. канд.пед.наук: 13.00.04. Київ, 2002. 220с.

Тараненко Ю.П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів: дис.. канд..пед. наук: 13.00.04. Бердянськ , 2017. 282с.

Притула О.Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання національних засобів фізичного виховання у професійній діяльності: дис. канд.пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2015. 346с.

Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво України у соціокультурних умовах сьогодення,Мистецтвознавство, Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва №2 ,2017, С.88-93

Гончаренко Я.В., Горбачук В.О., Математичні методи аналізу результатів Педагогічного експерименту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2012.- Вип. 10., - С..168 –175, Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_3_2012_10_26 (дата звернення 20.05.2020)

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии – СПб.: ООО «Речь», – 350 с. Ил.

Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник. – 2-е изд., испр. – (Библиотека психолога) М.: Московский психолого-социальный інститут: Флинта, 2003. – 336 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kotova O., Professional training of specialists in physical education and principles of organization of professional education in high school. Imidzh suchasnoho pedagoga. – 2013- № 3.– P.12-14

Roters T.T. Theory and methods of schoolchild’s personality development within correlation of physical and aesthetic education. Candidate’s thesis 13.00.01. Luhansk, 2001. 415p. (in Russian)

Maskymchuk I.A. Development of pedagogical mastery of future teachers of physical culture within the process of professional training. Candidate’s thesis 13.00.04. Khmelnytskyi, 2017. 292 p.

Bermudes D.V. Training of future teachers of physical culture and choreography to implement variable modules within the process of professional activity. Candidate’s thesis 13.00.04. Sumy, 2018. 351p.

Kushnerchuk I.I. Attitude of teachers of physical culture to application of dancing exercises as means of a harmonious development of students within the process of physical education. Naukovi zapysky Termopilaskogo natsionalnogo universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Series: Pedagogika - 2010-№2– P. 172-177

Степанченко Н.І., Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах: дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед...наук: 13.00.04.Вінниця, 2017. 629с.

Alekseiev О.О. Training of future teachers of physical culture to form healthy lifestyle among teenagers based on traditions of the Ukrainian Cossack movement. Candidate’s thesis 13.00.04. Khmelnytskyi, 2016. 270p.

Tarantseva О.О. Formation of professional skills of future choreography teachers via means of Ukrainian folk dancing. Candidate’s thesis 13.00.04. Kyiv, 2002. 220p.

Taranenko Yu.P. Training of future choreography teachers to develop artistic skills of young students. Candidate’s thesis 13.00.04. Berdyansk , 2017. 282p.

Prytula О.L. Training of future specialists in physical culture and sport to use national means of physical education within professional activity. Candidate’s thesis 13.00.04. Zaporizhya, 2015. 346p.

Nechytailo V.S. Folk choreographic art of Ukraine under social and cultural conditions of the present time. Mystetstvoznavstvo, Visnyk natsionalnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kultury i mystetstva №2 ,2017, P.88-93

Honcharenko Ya.V., Horbachuk V.O., Mathematical methods of analysis of the results of a pedagogical experiment. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedagogichnoho universytetu imeni M.P. Dragomanova. Series 3: Fizyka i matematyka u serednyi i vyshchiy shkoli. – 2012.- Issue. 10., - P.168 –175, Retrieved from:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_3_2012_10_26 (date of entry 20.05.2020)

Sidorenko E.V. Methods of mathematical processing in psychology – Saint Petersburg: “Rech” LLC, – 350 p. (in Russian)

Yermolaiev О.Yu. Mathematical statistics for psychologists. Textbook. – 2nd edition, edited – (Biblioteka psikhologa). Moscow. Moskovskiy psykhologo-sotsialnyi institut: Flinta, 2003. – 336 p. (in Russian)

Опубліковано
2020-08-17
Як цитувати
ХІМІЧВ. (2020). ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 20(1), 232-248. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v20i1.411
Розділ
Статті