СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Ключові слова: професійна підготовка, фахівці сектору безпеки та оборони, тенденції; інформатизація, модернізація

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу наукових джерел щодо сучасного стану професійної підготовки фахівців
сектору безпеки та оборони у країнах, що розвиваються, а саме: Бразилія, Болгарія, Грузія, Індія, Індонезія, Казахстан, Китай, Малайзія, Румунія, Хорватія та Україна. З’ясовано, що ці країни зазнають впливу схожих зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на розвиток професійної підготовки фахівців сектору безпеки та оборони. Серед таких чинників можна назвати профіль загроз національній безпеці, рівень економічного розвитку, географічне розташування, рівень технічного та технологічного оснащення військових підрозділів, готовність до впровадження інновацій, тощо.
Детальний аналіз сучасних тенденцій професійної підготовки фахівців сектору безпеки та оборони у країнах, що розвиваються, дав нам змогу здійснити їх класифікацію за рівнем охоплення. Так, ці тенденції можна поділити на три групи, які відбуваються на макро-, мезо- та мікрорівні. Макрорівень стосується діяльності органів сектору безпеки та оборони (формування системи професійної підготовки майбутніх офіцерів у відповідності з урахуванням міжнародних стандартів, посилення міжнародного співробітництва, реалізація зв’язків військової та цивільної освіти, створення цільових державних програм, впровадження інноваційних підходів). Тенденції на мезорівні означають закономірності, які відбуваються в межах вищого військового навчального закладу (дистанційне та змішане навчання, навчання в умовах максимально наближених до реальних бойових дій, гуманізація, інформатизація, демократизація освітнього процесу). Мікрорівень стосується діяльності науково-педагогічних працівників вищого військового навчального закладу та здобувачів освіти (орієнтація професійної підготовки на саморозвиток здобувачів освіти, що означає опору на особистісне знання, використання інноваційних педагогічних технологій).

Біографії авторів

Георгій АРТЮШИН, Національна академія Служби безпеки України

доктор педагогічних наук, професор завідувач спеціальної кафедри № 12 Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України

Клавдія ТУШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Телелим В. М., Приходько Ю. І. (2013). Військова освіта в системі обороноздатності держави: проблеми, світові та національні тенденції розвитку. Військова освіта. 2, 3–19.

Панфілов О. Ю., Петрова Л. О. (2016). Система військової освіти України як рамкова умова формування особистості військового керівника. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 3(48). 201–204.

Visan G. (2019). The known unknows of Romania’s defense modernization plans. Bucharest : Romania Energy Center.

Augier M. & Hughes W. (2019). Innovative thinking: the role of professional military education. URL: http://cimsec.org/innovative-thinking-the-role-of-professional-military-education/40280

Cordesman A. H., Hess A., Yarosh N. S. (2013). Chinese Military Modernizationand Force Development. A Western Perspective: A Reportofthe CSIS Burke Chairin Strategy, Lanham : Rowman&Littlefield.

Chansoria M. (2011). Rising dragon: military modernization of China’s PLA in the 21st century. The Journal of East Asian Affairs, 25(1). 15–58.

Zarnowiecki M. (2011) Borders, their design, and their operation. In G. McLinden, E. Fanta, D. Widdowson, T. Doyle (eds.), Border Management Modernization (pp. 37–78). Washington D. C. : The International Bankfor Reconstruction and Development.

The Croatian Armed Forces long-term development plan 2015–2024. URL: https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2018/01/ltdp_en_2015.pdf

Engels S. (2017). Military Professionalization Programsin Kazakhstan and the United States: Howto Implementand What Will We Gain?Connections, 16(2). 91–104.

Georgian Defence Forces Lead NATO-GeorgiaExercise 2019. URL: https://www.act.nato.int/articles/georgian-defence-forces-lead-nato-georgia-exercise-2019

Blasko D. J. (2012). The Chinese Army Today: Traditionand Transformationfor the 21st Century, New York : Routledge.

Degaut M. (2017). Brazil’s military modernization: Is a new strategic culture emerging? Rising Powers Quarterly, 2(1), 271–297.

Павловський І. В. (2017). Ключові реформи сектору безпеки і оборони та результати їхнього впровадження. Озброєння та військова техніка, 2(14). 5–10.

Bienen H. (1983). Armed Forcesand National Modernization: Continuing the Debate. Comparative Politics, 16(1). 1–16.

Balakrishnan K. (2008). Defence Industrialisationin Malaysia: Development Challengesandthe Revolutionin Military Affairs. Security Challenges, 4(4). 135–155.

Davis N. (1996). AnInformation-Based Revolutionin Military Affairs, Strategic Review, 24(1). 43–53.

Teziev V. (2018). Opportunitiesand Trendsinthe Development and the Improvement Processesinthe Bulgarian Military Educational System. In V. Manolachi, C. M. Rus, S. Rusnac (eds.), New Approachesin Socialand Humanistic Sciences (pp. 517–528). Iasi, Romania : LUMEN Proceedings. URL: https://doi.org/10.18662/lumproc.nashs2017.45

Головань М. С. (2011). Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія, 31(1). 203–211.

Федоренко О. (2016). Сучасні тенденції удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції. Новий колегіум. 4. 46–52.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Telelym V. M. & Prykhodko Yu. I. (2013). Viiskovaosvita v systemi oboronozdatnosti derzhavy: problem, svitovi ta natsionalni tendentsii rozvytku [Military education in the system of state defensive capacity: problems, world and national trends of development]. Viiskovaosvita [Military education]. 2, 3–19.

[in Ukrainian]

Panfilov O. Yu. & Petrova L. О. (2016). Systema viiskovoi osvity Ukrainy yak ramkova umova formuvannia osobystosti viiskovogo kerivnyka [System of military education of Ukraine as framework condition of formation of personality of military leader]. [Collection of scientific works of Kharkiv Air Force University]. 3(48). 201–204. [in Ukrainian]

Visan G. (2019). The known unknows of Romania’s defense modernization plans. Bucharest : Romania Energy Center. [in English]

Augier M. & Hughes W. (2019). Innovative thinking: the role of professional military education. URL: http://cimsec.org/innovative-thinking-the-role-of-professional-military-education/40280 [in English]

Cordesman A. H., Hess A., & Yarosh N. S. (2013). Chinese Military Modernization and Force Development. A Western Perspective: A Reportofthe CSIS Burke Chairin Strategy, Lanham : Rowman&Littlefield. [in English]

Chansoria M. (2011). Rising dragon: military modernization of China’s PLA in the 21st century. TheJournal of East Asian Affairs, 25(1). 15–58. [in English]

Zarnowiecki M. (2011) Borders, their design, and their operation. In G. McLinden, E. Fanta, D. Widdowson, T. Doyle (eds.), BorderManagementModernization (pp. 37–78). Washington D. C.: The International Bank for Reconstruction and Development. [in English]

The Croatian Armed Forces long-term development plan 2015–2024. URL: https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2018/01/ltdp_en_2015.pdf

Engels S. (2017). Military Professionalization Programsin Kazakhstanand the United States: Howto Implement and What Will We Gain? Connections, 16(2), 91–104.

Georgian Defence Forces Lead NATO-GeorgiaExercise 2019. URL: https://www.act.nato.int/articles/georgian-defence-forces-lead-nato-georgia-exercise-2019 [in English]

Blasko D. J. (2012). The Chinese Army Today: Traditionand Transformation for the 21st Century, NewYork : Routledge. [in English]

Degaut M. (2017). Brazil’s military modernization: Is a new strategic culture emerging? Rising Powers Quarterly, 2(1), 271–297 [in English]

Pavlovskyi I. V. (2017). Kliuchovi reform sektorubezpekyioborony ta rezultatyikhnogovprovadzhennia [Key reform of security and defense sector and results of their implementation]. [Armament and military equipment], 2(14), 5–10. [in Ukrainian]

Bienen H. (1983). Armed Forcesand National Modernization: Continuing the Debate. Comparative Politics, 16(1). 1–16. [in English]

Balakrishnan K. (2008). Defence Industrialisationin Malaysia: Development Challenges and the Revolutionin Military Affairs. Security Challenges, 4(4), 135–155. [in English]

Davis N. (1996). AnInformation-Based Revolutionin Military Affairs, Strategic Review, 24(1). 43–53. [in English]

Teziev V. (2018). Opportunitiesand Trendsinthe Development and the Improvement Processesin the Bulgarian Military Educational System. In V. Manolachi, C. M. Rus, S. Rusnac (eds.), NewApproachesinSocialandHumanisticSciences (pp. 517–528). Iasi, Romania : LUMEN Proceedings. URL: https://doi.org/10.18662/lumproc.nashs2017.45 [in English]

Holovan M. S. (2011). Analis tendentsii rozvytku vushchoi osvity v umovakh hlobalizatsii, intehratsii ta informatyzatsii suspilstva [Analysis of trends of development of higher education under conditions of globalization, integration, and informatization of society]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Seriia: pedahohika i psykholohiia [Problems of modern pedagogical education. Series: pedagogics and psychology], 31(1). 203–211. [in Ukrainain]

Fedorenko O. (2016). Suchasni tendentsii udoskonalennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv politsii [Modern trends of improvement of professional training of future police officers]. [New Collegium]. 4. 46–52. [in Ukrainain]

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
АРТЮШИНГ., & ТУШКОК. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 5-17. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.417
Розділ
Статті