СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНИХ СЕРЕДНІХ І ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ключові слова: якість освіти, освітнє середовище, якість освітнього середовища, підготовка, управлінські кадри

Анотація

Автором описано законодавче врегулювання поняття «якість освіти» та «якість освітньої діяльності», висвітлено основні світові тенденції в галузі забезпечення якості освітніх процесів. Розкрито підходи науковців до трактування понять «якість освіти», «якість змісту освіти», «якість освітніх послуг», «якість вищої освіти», «якість процесу вищої освіти». Розмежовано поняття «якість освітньої діяльності» та «якість освіти» у процесах підготовки майбутніх керівників дошкільних, загальних середніх, позашкільних закладів освіти та зазначено, що перше поняття характеризує процес, а друге – результат.

Розкрито систему забезпечення якості вищої освіти в Україні, наглядовим органом якої є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Зосереджено увагу на внутрішніх локальних документах із забезпечення якості освіти, що мають мати місце в процесах організації та реалізації освітньої діяльності. Визначено суб’єктів забезпечення якості вищої освіти та законодавчі акти, якими вони мають керуватися в освітній діяльності.

Окреслено основні функції керівників закладів вищої освіти у процесах забезпечення функціонування закладу в цілому та окремих його структурних одиницях, у тому числі в освітніх процесах підготовки майбутніх керівників дошкільних, загальних середніх, позашкільних закладів освіти. Окреслено коло учасників, що беруть участь у забезпеченні якості вищої освіти та напрями їх діяльності у цьому процесі. Виокремлено вимоги до науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти, що здійснюють підготовку майбутніх керівників дошкільних, загальних середніх, позашкільних закладів освіти у контексті забезпечення якості освітнього середовища та надання якісних освітніх послуг.

Біографія автора

Ірина ДАРМАНСЬКА, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Посилання

Впровадження Європейських стандартів оцінювання якості вищої освіти – пріоритет НАЗЯВО. URL: http://naqa.gov.ua/vprovadzhennia-ievropeiskykh-standartiv-otsiniuvannia-iakosti-vyshchoi-osvity-ta-osvitnoi-diialnosti-priorytet-naziavo/ (дата звернення: 05.01.2020).

Клімова Г. П. Інтерпретація поняття «якість вищої освіти»: соціолого-філософська рефлексія. Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого. № 3 (30), 2016. С. 34-43.

Кулик О. Є. Вибір системи індикаторів для оцінки якості надання освітніх послуг навчальними закладами. Scientific Journal «Science Rise» № 7/1 (12) 2015. С. 47-53.

Нацагенство розробляє проект документу про стратегічні напрями діяльності. URL: http://naqa.gov.ua/natsahenstvo-rozrobliaie-proekt-dokumentu-pro-stratehichni-napriamy-diialnosti/ (дата звернення: 03.02.2020).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145 – VІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 06.01.2020).

Сергієнко В. П., Сорокіна Н. В. Теоретичні та методичні засади моніторингу якості вищої освіти. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/31606/28235 (дата звернення: 01.07.2019).

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року: затверджено розпорядженням КМУ від 03.04.2017 р. № 275 – р. 580 с.

Сігаєва Л. Є., Білобровко Т. І. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі. URL: ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_68/36.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

Станкевич І. В. Сутність поняття «якість вищої освіти» в сучасних умовах розвитку. Економічний часопис – ХХІ, № 9 – 10, 2015. С. 60-63.

Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах: навч. посіб.: у 2 ч. Ч.1: Теоретичні засади формування системи управління якістю надання освітніх послуг / кол. авт.; за аг. ред. чл. – кор. НАН України В. С. Загорського. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 136 с.

Чаркіна О. А. Кваліметрична оцінка якості надання освітніх послуг. Вища освіта України. № 3, том ІІІ (28). 2011. С. 279-287.

Murdick, Robert G. ServiceManagementandOperations / CengizHaksever; BarryRender; Roberta S. Russell; Robert G. Murdick. - NY: PrenticeHall, 1999. Sekondedition. 345 pp.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vprovadzhennja Jevropejsjkykh standartiv ocinjuvannja jakosti vyshhoji osvity – priorytet NAZJaVO [European standards assessed the level of higher education - a priority NAQAHE]. URL: http://naqa.gov.ua/vprovadzhennia-ievropeiskykh-standartiv-otsiniuvannia-iakosti-vyshchoi-osvity-ta-osvitnoi-diialnosti-priorytet-naziavo/ [in Ukrainian]

Klimova Gh. P. (2016). Interpretacija ponjattja «jakistj vyshhoji osvity»: sociologho-filosofsjka refleksija [Interpretation of the concept of «quality of higher education»: sociological and philosophical reflection]. Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Jurydychna akademija Ukrajinyim. Ja. Mudrogho [Bulletin of the National University «Law Academy of Ukraine J.Mudrogo»]. № 3 (30). P. 34-43 [in Ukrainian]

Kulyk O. Je. (2015). Vybir systemy indykatoriv dlja ocinky jakosti nadannja osvitnikh poslugh navchaljnymy zakladamy [Selection of systems related to specific services that have been trained in recent years]. Naukovyj zhurnal «Science Rise» [Scientific Journal «Science Rise»]. № 7/1 (12). Р. 47-53 [in Ukrainian]

Nacaghenstvo rozrobljaje proekt dokumentu pro strateghichni naprjamy dijaljnosti [National developer of the project project on strategic directions of work]. URL: http://naqa.gov.ua/natsahenstvo-rozrobliaie-proekt-dokumentu-pro-stratehichni-napriamy-diialnosti/ [in Ukrainian]

Pro osvitu: Zakon Ukrajiny vid05.09.2017 р. № 2145 – VІІІ. [On education: Law of Ukraine]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [inUkrainian]

Serghijenko V. P., Sorokina N. V. Teoretychni ta metodychni zasady monitorynghu jakosti vyshhoji osvity [Theoretical and methodological principles of monitoring the quality of higher education]. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/31606/28235 [in Ukrainian]

Serednjostrokovyj plan priorytetnykh dij Urjadu do 2020 roku: zatverdzheno rozporjadzhennjam KMU vid 03.04.2017 р. № 275 – р. [Medium-term plan of priority actions of the Government until 2020]. 580 р. [in Ukrainian]

Sighajeva L. Je., Bilobrovko T. I. Monitoryngh jakosti profesijnoji pidghotovky majbutnikh fakhivciv u vyshhomu navchaljnomu zakladi [Monitoring the quality of professional training of future specialists in higher education]. URL: ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_68/36.pdf [in Ukrainian]

Stankevych I. V. (2015). Sutnistj ponjattja «jakistj vyshhoji osvity» v suchasnykh umovakh rozvytku [The essence of the concept of «quality of higher education» in modern conditions of development]. Ekonomichnyj chasopys – ХХІ [Economic – ХХІ].№ 9 – 10. Р. 60-63 [in Ukrainian]

Upravlinnja jakistju osvity u vyshhykh navchaljnykh zakladakh: navch. posib.: u 2 ch. Ch.1: Teoretychni zasady formuvannja systemy upravlinnja jakistju nadannja osvitnikh poslugh [Management of quality of education in higher educational institutions. Theoretical principles of forming a quality management system for the provision of educational services] / kol. avt.; zaagh. red. chl. – kor. NAN Ukrajiny V. S. Zaghorsjkogho. Ljviv: LRIDU NADU. 136 р. [in Ukrainian]

Charkina O. A. (2011). Kvalimetrychna ocinka jakosti nadannja osvitnikh poslugh [Qualimetric assessment of the quality of educational services]. Vyshha osvita Ukrajiny [Higher education in Ukraine]. № 3, ІІІ (28). Р. 279-287. [in Ukrainian]

Murdick, Robert G. Service Management and Operations / Cengiz Haksever; Barry Render; Roberta S. Russell; Robert G. Murdick. - NY: Prentice Hall, 1999. Sekond edition. 345 pp.

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ДАРМАНСЬКАІ. (2020). СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНИХ СЕРЕДНІХ І ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 38-51. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.419
Розділ
Статті