ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Наталія КАЛИНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6558-5244
  • Валерій РАЙКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2494-8472
Ключові слова: інтерактивні технології, майбутні офіцери-прикордонники, заклад вищої освіти, курсанти, навчання

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчанні майбутніх офіцерів-прикордонників. Обґрунтовано поняття «інтерактивна технологія», під яким розуміється процес навчання, коли кожний учасник приймає участь у колективному, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання. У статті наведені погляди науковців на суть, структуру та  групи інтерактивних технологій. Авторами статті підкреслена важливість упровадження новітніх педагогічних технологій у закладах вищої освіти, що дозволяє сформувати професійні потреби майбутнього фахівця. Також у статті наведені переваги використання інтерактивних технологій у закладах вищої освіти: можливість раціонального розподілу часу викладачем; викладач може більше уваги приділити здобувачам вищої освіти з недостатньо високим рівнем підготовки; всі здобувачі вищої освіти активні, тому немає проблем з дисципліною; здобувачі вищої освіти отримують навички, виступаючи в ролі викладача. Авторами статті обґрунтована необхідність застосування проектних методик з використанням новітніх технологій (різноманітних соціальних сервісів Веб 2.0, соціальних мережевих спільнот), а також технологій проектної діяльності Веб-квест у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників. Також обґрунтована доцільність використання таких сучасних інтерактивних педагогічних технологій, як ділова гра, case-study, навчальна дискусія, тренінг, метод проектів у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників. У статті зроблено висновок про те, що використання інтерактивних технологій у навчальному процесі сприяє підготовці майбутніх фахівців-прикордонників нового рівня, здатних до оволодіння новими технологіями діяльності у своїй професійній сфері.

Біографії авторів

Наталія КАЛИНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук старший викладач кафедри англійської мови

Валерій РАЙКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор педагогічних наук, професор професор кафедри прикордоннох безпеки

Посилання

Білявець, С. Я., Діденко, О. В., Купрієнко, Д. А., Москаленко, О. І., Сичевський, Ю. О. (2019). Використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Інформаційні технології і засоби навчання. № 70. Вип. 2. С. 86-103.

Демчук, М. (2005). Нетрадиційні форми навчання. Рідна школа. № 9. С. 65-67.

Демідов, Д. В. (2008). Сутність технології організації навчального процесу у ВНЗ. Освіта Донбасу. № 1. С. 48-54.

Пометун, О. І. та Пироженко, Л. В. (2007). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник. К.: Видавництво А.С.К. 293 с.

Бабакіна, О. та Бєляєв, С. (2010). Особливості змісту технологічної підготовки до використання активних методів навчання. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. Вип. VI. Слов’янськ. С. 48-55.

Іванченко, Є. А. (2009). Види навчання як тактичні складові системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал. № 1-2. С. 199-206.

Солодюк, Н. В. (2008). Інтерактивні методи навчання української мови: практичний аспект. Освіта Донбасу. № 5-6. С. 24-27.

Тарасова, С. М. (2006). Формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлінської діяльності: дис. канд. пед. наук. Кіровоград.

Максимюк, С. П. (2009). Педагогіка: Навчальний посібник. К.: Кондор. 670 с.

Освіта для демократії в Україні (2000). Інформаційний бюлетень. К., Вип. 2. 8 с.

Фіцула, М. М. (2010). Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. К. 300 с.

Чернілевський, Д. В. (2010). Педагогіка вищої школи: підручник Вінниця: АМСКП, Глобус-Прес. 408 с.

Підгурська, В. Ю. (2009). Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови та методики її викладання у початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. № 43. С. 142-145.

Завалевська, О. В. (2009). Інтерактивні методи формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів. Наука і освіта: збірник наукових праць. № 7. С. 68-72.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Biliavets, S. Ya., Didenko, O. V., Kupriienko, D. A., Moskalenko, O. I., Sychevskyi, Yu. O. (2019). Use of information and communication technology to improve the training of future border guards. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. № 70. Vyp. 2. P. 86-103 (in Ukrainian).

Demchuk, M. (2005). Non-traditional forms of learning. Ridna shkola. № 9. P. 65-67 (in Ukrainian).

Demidov, D. V. (2008). The essence of technology of organization of educational process in universities. Osvita Donbasu. № 9. P. 65-67 (in Ukrainian).

Pometun, O. I. ta Pyrozhenko, L. V. (2007). Modern lesson. Interactive learning technologies: scientific method. manual. K.: Vydavnytstvo A.S.K. 293 p. (in Ukrainian).

Babakina, O. ta Bieliaiev, S. (2010). Features of the content of technological preparation for the use of active teaching methods. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu: zb. nauk. prats. Vyp. VI. Sloviansk. P. 48-55. (in Ukrainian).

Ivanchenko, Ye. A. (2009). Types of education as a tactical component of the system of integrative training of future economists. Nauka i osvita. Naukovo-praktychnyi zhurnal. № 1-2. P. 199-206. (in Ukrainian).

Solodiuk, N. V. (2008). Interactive Methods of Learning Ukrainian: Practical Aspect. Osvita Donbasu. № 5-6. P. 24-27. (in Ukrainian).

Tarasova, S. M. (2006). Formation of future managers of financial and economic profile of readiness for management activity: the dissertation of the candidate of pedagogical sciences. Kirovohrad. (in Ukrainian).

Maksymiuk, S. P. (2009). Pedagogy: A textbook. K.: Kondor. 670 p. (in Ukrainian).

Education for Democracy in Ukraine (2000). Informatsiinyi biuleten. K., Vyp. 2. 8 p. (in Ukrainian).

Fitsula, M. M. (2010). Higher Education Pedagogy: A Textbook. К. 300 p. (in Ukrainian).

Chernilevskyi, D. V. (2010). Higher Education Pedagogy: A Textbook. Vinnytsia: AMSKP, Hlobus-Pres. 408 p. (in Ukrainian).

Pidhurska, V. Yu. (2009). Analysis of innovative methods of formation of students' language and communication skills in the process of language learning and methods of its teaching in elementary grades. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. № 43. P. 142-145 (in Ukrainian).

Zavalevska, O. V. (2009). Interactive methods of formation of professional self-awareness of future specialists of higher technical educational establishments. Nauka i osvita: zbirnyk naukovykh prats. № 7. P. 68-72. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
КАЛИНЮКН., & РАЙКОВ. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 52-76. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.420
Розділ
Статті