СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Ігор КОШЕЛЬНИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6322-6918
Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники, загальновійськова підготовка, тенденції, технології, імітаційне моделювання

Анотація

Представлена стаття належить до статей, що присвячені проблемам удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема удосконаленню їх загальновійськової підготовки. Автор у вступі звернувся до аналізу проблеми реформування військових та правоохоронних структур українського суспільства, щоб довести актуальність запропонованої проблематики. За логікою написання наукових публікацій було застосовано пошуково-бібліографічний метод, що передбачав вивчення  наукових джерел: монографій, дисертацій, статей тощо. Надалі було сформульовано мету запропонованої публікації.

У подальшому змісті представленої статті автором розкрито зміст і значення загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Визначення сучасних тенденцій у реалізації загальновійськової підготовки здійснювалось на основі аналізу зарубіжного передового досвіду, зокрема досвіду згаданої підготовки у країн високого рівня розвитку. Такими країнами є країни Європи, США. Частково автор торкнувся і аналізу підготовки військовослужбовців країн Тихоокеанського регіону, що демонструють на сьогодні стрімкі показники розвитку.

З-поміж пріоритетних сучасних тенденцій щодо змісту загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, автор виокремив напрям використання технологій імітаційного моделювання. Представлено ті технології, що створені у Великій Британії, Франції та США і які існують на українському освітньому ринку. Проаналізовані такі продукти імітаційного моделювання: тактичний тренажер для використання зброї САТТ, навчальна система Terrier, програма Alliance, навчальна програма Allied Deployment and Movement System.

Таким чином, у представленій статті, здійснено науковий пошук щодо значення загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та вирішення проблем щодо її удосконалення. Визначені переваги технологій імітаційного моделювання: сприяння розвитку аналітичного мислення; можливість вивчення об’єкту завдяки ідеально створеному його аналогу; легкість використання технологій.

Біографія автора

Ігор КОШЕЛЬНИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Быстрова И. Н. Имитационное моделирование как современная технология обучения будущих специалистов в вузе. Електронний ресурс.– URL: http://t21.rgups.ru/archive/doc2007/4/05.doc (дата звернення 21.02.2020 р.).

Діденко О. В. Формування професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : монографія. Хмельницький : Вид-во Нац. академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2009. – 407 с.

Дяков С. І. Методичні засади тактико-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ: дис. на здобуття ступеня канд. наук за спец. 13.00.02 «теорія і методика навчання»: 13.00.02. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 175 с.

Заїка Л. А. Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. 2017. Вип. 2. С. 80−85. − URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2017_2_23 (дата звернення 21.02.2020 р.).

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : монографія. К. : Київський університет, 2003. 852 с.

Полюк В. С., Дяков С. І. Комплексна методика тактико-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ в умовах інноваційних технологій. Збірник наукових праць № 53. Серія: Педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Романишина Л. М. – Хмельницький : Вид-во Нац. академії Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2010, С. 80–83.

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем «Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее и – искусство и наука. К.: Феникс, 1998. С. 182−193.

Ягупов В. В. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України : дис... д-ра пед. наук : 13.00.04. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К., 2002. 644 с.

Kos M. Historical-pedagogical analysis ot model and simulation development as a part of tactical training of military professional. Xlth International Scientific Conference «Education - Technology - Computer Science 2013».


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bystrova I. N. Ymytatsyonnoe modelyrovanye kak sovremennaya tekhnolohyya obuchenyya budushchykh spetsyalystov v vuze. Elektronnyy resurs. [Simulation modeling as a modern technology of training of future specialists in high school. Electronic resource] − URL: http://t21.rgups.ru/archive/doc2007/4/05.doc (accessed 21/02/2020). (in Russian)

Didenko O. V. Formuvannya profesiynoyi tvorchosti v maybutnikh ofitseriv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny : monohrafiya. [Formation of professional creativity in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine: monograph] Khmelnitsky: View of Nat. the academy of the State Border Guard Service of Ukraine. B. Khmelnitsky, 2009. − 407 p. (in Ukrainian)

Dyakov S. I. Metodychni zasady taktyko-spetsialʹnoyi pidhotovky maybutnikh ofitseriv inzhenernykh viysʹk. [Methodical principles of tactical-special training of future officers of engineering troops.] diss. for the degree of Cand. Science Specialist 13.00.02 "Theory and methodology of teaching": 13.00.02. − Kamianets-Podilskyi, 2010. − 175 p. (in Ukrainian)

Zaika L. A. Modelʹ formuvannya profesiynoyi kompetentnosti iz zastosuvannyam imitatsiynoho modelyuvannya. [Model of professional competence formation using simulation modeling]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2017. Vol. 2. P. 80–85. − URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2017_2_23 (accessed 21/02/2020). (in Ukrainian)

Neschadim M. I. Viysʹkova osvita Ukrayiny: istoriya, teoriya, metodolohiya, praktyka : monohrafiya. [Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice: monograph]. K.: University of Kiev, 2003. 852 p. (in Ukrainian)

Polyuk V. S., Dyakov S. I. Kompleksna metodyka taktyko-spetsialʹnoyi pidhotovky maybutnikh ofitseriv inzhenernykh viysʹk v umovakh innovatsiynykh tekhnolohiy. [Complex methodology of tactical-special training of future officers of engineering troops in the conditions of innovative technologies]. Collection of scientific works № 53. Series: Pedagogical and psychological sciences / ch. ed. Romanyshina L. M. Khmelnytskyi: Issue of Nat. the academy of Gos. border. service of Ukraine them. Khmelnitsky, 2010, pp. 80–83. (in Ukrainian)

Shannon R. Ymytatsyonnoe modelyrovanye system «Kompʹyutery v Evrope. Proshloe, nastoyashchee y – yskusstvo y nauka. [Simulation modeling of systems «Computers in Europe». The past, the present, and art and science]. K .: Phoenix, 1998. pp. 182–193. (in Russian)

Yagupov V. V. Zahalʹnodydaktychni osnovy navchannya viysʹkovosluzhbovtsiv strokovoyi sluzhby Zbroynykh Syl Ukrayiny. [General didactic basics of military servicemen training of the Armed Forces of Ukraine]: Dis ... Dr. ped. Sciences: 13.00.04. Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of APS of Ukraine. K., 2002. 644 p. (in Ukrainian)

Kos M. Historical-pedagogical analysis ot model and simulation development as a part of tactical training of military professional. Xlth International Scientific Conference «Education - Technology - Computer Science 2013». (in English)

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
КОШЕЛЬНИКІ. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 77-86. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.421
Розділ
Статті