АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА В ТОМУ ЧИСЛІ АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА»

  • Руслан КУЗЬМЕНКО Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-3452-725X
  • Ігор ДУФАНЕЦЬ Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0002-8385-7450
  • Олександр ЗЕЛЕНЮХ Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0002-8497-9425
  • Микола КОВБА Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-1816-1016
Ключові слова: практична складова підготовки, навчальний процес, навчальний транспортний засіб, автомобільний тренажер, водіння автомобіля

Анотація

Розглянуто можливості запровадження змін в організації вивчення практичної складової навчальної дисципліни «Автомобільна техніка в тому числі автомобільна підготовка» з врахуванням рівня підготовки слухачів, в факультативний спосіб.

Розкрито структуру навчального курсу, яка складається з теоретичної та практичної компоненти з визначенням компонентів які є обов’язковими для допуску до виконання практичних завдань. Вивчення теоретичної частини проходить під час проведення групових занять, подальше закріплення матеріалу під час самостійної  роботи. Теоретична частина включає вивчення будови та експлуатації автомобіля, правил дорожнього руху, основ законодавства, охорони праці та навколишнього середовища, основ безпечного керування та безпеки дорожнього руху, правил надання першої допомоги при ДТП, професійної етики водія та культури водіння.  Система дистанційного навчання Moodle, яка запроваджена в навчальний процес Національної академії сухопутних військ забезпечує більш ефективне вивчення теоретичного матеріалу.

Заняття з практичного водіння проводяться під керівництвом інструктора в складі 2-х осіб. Вправи водіння відпрацьовуються спочатку на майданчику, далі на дорогах з малою та великою інтенсивністю руху. Після засвоєння навчального матеріалу слухачі здають іспит, в разі успішної здачі якого отримують свідоцтво державного зразка. Серед слухачів,  які навчаються, вже є особи з  посвідченням  водія. Що призводить до повторного вивчення ними навчального матеріалу, що є недоречним. Одним з шляхів вирішення такої ситуації є винесення частини навчального матеріалу за тіло навчальної дисципліни та проведення її у факультативний спосіб з врахуванням індивідуальних особливостей та здібностей до навчання слухачів. Проведено розрахунки існуючої схеми підготовки та моделювання альтернативної схеми вивчення навчальної дисципліни.

Запровадження такого підходу дасть можливість ефективніше організовувати вивчення навчальної дисципліни та економити матеріальні засоби.

Біографії авторів

Руслан КУЗЬМЕНКО, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри

Ігор ДУФАНЕЦЬ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач

Олександр ЗЕЛЕНЮХ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

доцент

Микола КОВБА, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

заступник начальника кафедри

Посилання

Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів: затв. Наказом Міністерство Оборони України від 25.04.2016р№216.

ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24: 2012. Професія - водій автотранспортних засобів. Код - 8322. Спеціалізація: водіння автотранспортних засобів категорії «В», «ВЕ», «С1», «С1Е», «С», «СЕ», «D1», «D1Е», «D», «DЕ». - Вид. офіц. Київ : Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, Мін. пр. та соц. політики України 2012. 481 с.

Застосування технологій дистанційного навчання в системі військової освіти / М. Садовський. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadped_2016_6_12.

Кузьменко Р. В., Дуфанець І. Б. Оцінювання надійності тестових завдань з навчальної дисципліни "автомобільна техніка, в тому числі автомобільна підготовка". Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.5. С. 327-333.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.

Kuzmenko R. Information Technologies and Learning Tools. 2019, Vol 74, №6. Adaptive driver training with the use of simulator systems. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3205/

Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 №515.

Методика навчання безпечного водіння автомобіля: навч. посіб. Київ: Варта, 1994. 64 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ministry of Defence Ukraine (2016), Order of the Minister of Defense of Ukraine “ About improvement of training of officers of tactical level and sergeant (sergeant) staff in higher military educational institutions and military educational divisions of higher educational institutions” (Accessed 25 April 2016).

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine (2012), DSPTO 8322.OI.00.60.24 “Profession - driver of motor vehicles. Code - 8322. Specialization: driving vehicles of category “B”, “BE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D1E”, “D”, “DE”.” (Accessed 10 July 2012).

Sadovsky M. (2016) “Application of distance learning technologies in the system of military education” Visnyk Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika, vol. 6.

Kuzmenko R. V., Dufanets I. B. (2015) “Evaluation of the reliability of test tasks in the discipline automotive technology, including automotive training”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol 25.5, pp. 327-333

Kuzmenko R. V. (2019) “Adaptive driver training with the use of simulator systems”, Information Technologies and Learning Tools, vol 74, №6.

Ministries of Internal Affairs of Ukraine (2009), Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine “Instruction on the procedure for organizing and controlling the training, retraining and advanced training of vehicle drivers” (Accessed 07 December 2016).

(1994), Metodyka navchannya bezpechnoho vodinnya avtomobilya [Methods of teaching safe driving], Varta, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
КУЗЬМЕНКОР., ДУФАНЕЦЬІ., ЗЕЛЕНЮХО., & КОВБАМ. (2020). АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА В ТОМУ ЧИСЛІ АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА» . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 87-104. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.422
Розділ
Статті