МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ З ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Наталія ЛЕВЧУК Національна академія Державної Прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2769-0446
Ключові слова: практичне заняття, Державна прикордонна служба України, логістика, фіцер-прикордонник, оперативно-службова діяльність, орган охорони державного кордону, відділ прикордонної служби

Анотація

чання під час проведення практичних занять з тилового забезпечення охорони державного кордону в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Зокрема розкрито методичні аспекти проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Тилове забезпечення охорони кордонів” на кафедрі логістики Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національної академії). Виявлено особливості проведення практичних занять з тематики щодо організації та ведення тилового забезпечення Національної академії з використанням матеріально-технічної бази (об’єкти: продовольчий склад та овочесховище; їдальня; речовий склад; ремонтно-пошивна майстерня; склад пально-мастильних матеріалів; пункт заправки автотранспорту; котельня; банно-пральний комбінат). Розкрито методичні підходи щодо формування практичних навичок курсантів з питань порядку підготовки польових кухонь і обладнання до роботи, розгортання, згортання кухні КП-20, плити ПП-40 і розпалювання форсунки КГФ-4м, а також надання домедичної допомоги пораненому на полі бою. Обґрунтовано, що підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до ведення обліку та складання відповідної звітності в підрозділі охорони державного кордону здійснюється за допомогою опрацювання кожним курсантом спеціального робочого зошиту (збірник формалізованих документів) із типовими бланками й формами звітностей за наступними розділами: продовольче забезпечення; речове забезпечення; житлово-експлуатаційне забезпечення; забезпечення пально-мастильними матеріалами; контроль господарської діяльності; приймання та господарства підрозділу кордону. Автором акцентовано увагу на тому, що закріплення теоретичних знань та практичних навичок, набутих під час освітнього процесу в Національній академії, проводиться шляхом проходження курсантами стажування в органах охорони державного кордону.

Біографія автора

Наталія ЛЕВЧУК, Національна академія Державної Прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логістики

Посилання

Березюк В. П. Особливості проведення практичних занять з тактики прикордонної служби. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 4. С. 26–33.

Бец І. Методи активiзацiї навчально-пiзнавальної активності майбутнiх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення іноземної мови. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2017. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_2_6

Вербицкий А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход : метод. пособие. Москва : Высш. шк., 1991. 207 с.

Вербицкий А. Контекстное обучение : теория и технология. Новые методы и средства обучения. Педагогические технологии контекстного обучения. Москва : Знание, 1994. № 2(16). С. 3–57.

Гузій Н. Технологія контекстного навчання в організації дидаскалогічної підготовки студентів у вищій педагогічній школі. Вища освіта України № 3 (додаток 1) 2012. Тематичний випуск “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. Т. 1. С. 363–370.

Дем’янюк Ю. А. Оптимізація процесу формування проектувальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_1_5

Запорожан З. Особливості методики проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2014. Вип. 17. С. 203–207.

Ільченко В. І., Сизова Л. М., Прилуцький К. Ю., Пікуль К. В. Практична спрямованість освітнього процесу як запорука якості освіти. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio6ZrUqYjqAhVjl4sKHfZMCsUQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Felib.umsa.edu.ua%2Fbitstream%2Fumsa%2F8428%2F1%2F52_PSO.pdf&usg=AOvVaw0P8oifU-rlcA9XkoKAkXkv

Іщук В. Використання контекстного навчання в професійній підготовці майбутніх учителів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 22 (257), Ч. VІІ, 2012. С. 141–148.

Майковська В. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців на засадах контекстного підходу. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2017. Вип. 4. С. 156–165.

Мірошніченко В., Сич Р. Методика проведення занять з “Особистої безпеки та застосування сили” циклу професійної та спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2017. Вип. 6.

Ничкало Н. Г. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія. Хмельницький : ТУП, 2002. 334 с.

Полетай О. Методика організації практичних занять з дисципліни “Вступ до спеціальності” у закладах вищої освіти. Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2019. Вип. 2. С. 259–263.

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького : наказ ректора НАДПСУ від 30.11.2015 № 221.

Тушко К. Ю. Особливості системи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Запоріжжя, 24–25 травня 2019 р.) Запоріжжя, 2019. С. 34–35.

Хомяковська Т., Калініченко А. Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови. Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. Секція 4 теорія і методика професійної освіти. Том 3. № 75 (2017). С. 88–92.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bereziuk V. P. Osoblyvosti provedennia praktychnykh zaniat z taktyky prykordonnoi sluzhby. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. 2013. № 4. S. 26–33. [in Ukrainian]

Bets I. Metody aktyvizatsii navchalno-piznavalnoi aktyvnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv v protsesi vyvchennia inozemnoi movy. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika. 2017. Vyp. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_2_6 [in Ukrainian]

Verbitskiy A. Aktivnoe obuchenie v vyisshey shkole: kontekstnyiy pohod : metod. posobie. M. : Vyissh. shk., 1991. 207 s.

Verbitskiy A. Kontekstnoe obuchenie : teoriya i tehnologiya. Novyie metodyi i sredstva obucheniya. Pedagogicheskie tehnologii kontekstnogo obucheniya. M. : Znanie, 1994. № 2(16). S. 3–57.

Huzii N. Tekhnolohiia kontekstnoho navchannia v orhanizatsii dydaskalohichnoi pidhotovky studentiv u vyshchii pedahohichnii shkoli. Vyshcha osvita Ukrainy № 3 (dodatok 1) 2012. Tematychnyi vypusk “Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii”. T. 1. S. 363–370. [in Ukrainian]

Demianiuk Yu. A. Optymizatsiia protsesu formuvannia proektuvalnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika. 2018. Vyp. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_1_5 [in Ukrainian]

Zaporozhan Z. Osoblyvosti metodyky provedennia praktychnykh zaniat zi studentamy pedahohichnoho fakultetu. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. 2014. Vyp. 17. S. 203–207. [in Ukrainian]

Ilchenko V. I., Syzova L. M., Prylutskyi K. Yu., Pikul K. V. Praktychna spriamovanist osvitnoho protsesu yak zaporuka yakosti osvity. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio6ZrUqYjqAhVjl4sKHfZMCsUQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Felib.umsa.edu.ua%2Fbitstream%2Fumsa%2F8428%2F1%2F52_PSO.pdf&usg=AOvVaw0P8oifU-rlcA9XkoKAkXkv [in Ukrainian]

Ishchuk V. Vykorystannia kontekstnoho navchannia v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. № 22 (257), Ch. VII, 2012. S. 141–148. [in Ukrainian]

Maikovska V. Orhanizatsiia praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv na zasadakh kontekstnoho pidkhodu. Liudynoznavchi studii. Pedahohika. 2017. Vyp. 4. S. 156–165. [in Ukrainian]

Miroshnichenko V., Sych R. Metodyka provedennia zaniat z “Osobystoi bezpeky ta zastosuvannia syly” tsyklu profesiinoi ta spetsialnoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika. 2017. Vyp. 6. [in Ukrainian]

Nychkalo N. H. Derzhavni standarty profesiinoi osvity: teoriia i metodyka : monohrafiia. Khmelnytskyi : TUP, 2002. 334 s. [in Ukrainian]

Poletai O. Metodyka orhanizatsii praktychnykh zaniat z dystsypliny “Vstup do spetsialnosti” u zakladakh vyshchoi osvity. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Chernihivskyi kolehium” imeni T. H. Shevchenka. Seriia : Pedahohichni nauky. 2019. Vyp. 2. S. 259–263. [in Ukrainian]

Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Natsionalnii akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho : nakaz rektora NADPSU vid 30.11.2015 roku № 221. [in Ukrainian]

Tushko K. Yu. Osoblyvosti systemy pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do profesiinoi vzaiemodii. Naukovi dosiahnennia, vidkryttia ta shliakhy rozvytku pedahohichnoi nauky: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (m. Zaporizhzhia, 24–25 travnia 2019 r.) Zaporizhzhia, 2019. S. 34–35. [in Ukrainian]

Khomiakovska T., Kalinichenko A. Kontekstne navchannia yak zasib intehratsii u protsesi vykladannia anhliiskoi movy. Zbirnyk naukovykh prats “Pedahohichni nauky”. Sektsiia 4 teoriia i metodyka profesiinoi osvity. Tom 3 № 75 (2017). S. 88–92. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ЛЕВЧУКН. (2020). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ З ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 105-119. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.423
Розділ
Статті