ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: гендерний підхід, культура батьківства, учнівська молодь

Анотація

У статті аналізується гендерний аспект формування культури батьківства учнівської молоді, досліджується батьківство як соціальне та культурне явище, що зумовлене ціннісною складовою розвитку особистості, визначаються провідні тенденції організації гендерночутливої практики в сучасних закладах освіти. Культура батьківства визначається як компонент загальної культури молодої людини, який відбиває ступінь усвідомлення батьківського призначення в її соціальному існуванні та прояви цього в конкретній діяльності, що зумовлює передавання та розвиток духовних цінностей суспільства через дітей, сприяє підвищенню ролі прогресивних соціальних цінностей для подальшого розвитку дитини та включення її в соціум як суб’єкта соціального розвитку. Із соціально-педагогічних позицій аналізується процес формування усвідомленого батьківства як одного з напрямів скерованої соціалізації в процесі соціального виховання нової генерації. Автором виробляються пропозиції щодо запровадження гендерного підходу з метою засвоєння соціальної ролі матері та батька молоддю в освітньому середовищі, які ґрунтуються на визначених теоретичних позиціях. Доводиться, що сучасна теорія гендеру актуалізує гендерний підхід до соціальних явищ, обумовлює продуктивне засвоєння ролі матері чи батька в процесі соціалізації учнівської молоді; подолання гендерних стереотипів є основою формування виваженої моделі батьківської поведінки, зумовлює ефективне виконання цієї відповідальної ролі представниками обох статей. Пропонується інтеграція гендерного підходу до діяльності закладів освіти, позаосвітніх та культурно-дозвіллєвих установ, що сприятиме реалізації комплексної гендерної політики на основі врахування рівних можливостей всіх незалежно від статі. Акцентується увага на необхідності запровадження науково-обґрунтованих просвітницько-культурних програм із розвитку культури батьківства молоді, яке має охоплювати освітній і сучасний інформаційний простір. Підготовка фахівців є основною передумовою для ефективного запровадження гендерного підходу в процесі формування культури батьківства в освітніх установах. Вона має ґрунтуватися на компетентісній основі та креативній активності майбутніх фахівців.

Біографія автора

Наталія МАКСИМОВСЬКА, Харківська державна академія культури

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту культури та соціальних технологій

Посилання

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 134 с.

Буніна Л. М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05. Луганськ, 2005. 20 с.

Говорун Т. В., Кравець В. П., Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Ґендерні аспекти усвідомленого батьківства : навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. 144 с.

Дороніна Т. Проблематизація питання формування гендерної парадигми у сучасному педагогічному дискурсі. Гендерна парадигма освітнього простору. 2015. № 1. С. 17–23.

Ільченко О. Гендерний підхід як нова методологія наукових досліджень в галузі педагогіки: ґенеза розвитку. Педагогічні науки. Полтава 2011. С. 22–30.

Кравець В. П. Гендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді. Українознавчий альманах. Вип. 4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2010. С. 113–118.

Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навчальний посібник. Тернопіль : Джура, 2003. 416 с.

Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. Київ : Академія, 2001. 244 с.

Кравець В. П. Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01. Київ, 1997. 34 с.

Нагорна А. М., Безпалько О. В. Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді. Київ : вид-во Європейського університету, 2004. 407 с.

Новейший философский словарь : 3-е изд., исправл. Минск : Книжный дом, 2003. 1280 с.

Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства. Москва : Изд-во Института Психотерапии, 2003. 319 с.

Основи теорії гендеру : навчальний посібник. Київ : «К.І.С.», 2004. 536 с.

Педагогічний словник для молодих батьків. Київ : ДЦССМ, 2003. 348 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bezpalko O. V. (2003). Sotsialna pedahohika v skhemakh i tablytsiakh [Social pedagogy in diagrams and tables] : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury. 134 s. [in Ukrainian]

Bunina L. M. (2005). Formuvannia u molodykh simei navychok usvidomlenoho batkivstva zasobamy sotsialno-pedahohichnoi pidtrymky v Pivnichnii Irlandii [Formation of conscious parenting skills in young families by means of social and pedagogical support in Northern Ireland] : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.05. Luhansk. 20 s. [in Ukrainian]

Hovorun T. V., Kravets V. P., Kikinezhdi O. M., Kiz O. B. (2004). Genderni aspekty usvidomlenoho batkivstva [Gender aspects of conscious parenting] : navchalnyi posibnyk. Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan. 144 s. [in Ukrainian]

Doronina T. (2015). Problematyzatsiia pytannia formuvannia hendernoi paradyhmy u suchasnomu pedahohichnomu dyskursi [Problematization of the issue of gender paradigm formation in modern pedagogical discourse]. Henderna paradyhma osvitnoho prostoru. № 1. S. 17–23. [in Ukrainian]

Ilchenko O. (2011). Hendernyi pidkhid yak nova metodolohiia naukovykh doslidzhen v haluzi pedahohiky: geneza rozvytku [Gender approach as a new methodology of scientific research in the field of pedagogy: genesis of development]. Pedahohichni nauky. Poltava. S. 22–30. [in Ukrainian]

Kravets V. P. (2010). Hender u pedahohichnii paradyhmi vuzivskoi systemy: vyklyky ta vidpovidi [Gender in the pedagogical paradigm of the university system: challenges and answers]. Ukrainoznavchyi almanakh. Vypusk 4. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. S. 113–118. [in Ukrainian]

Kravets V. P. (2003). Henderna pedahohika [Gender pedagogy]: navchalnyi posibnyk. Ternopil : Dzhura. 416 s. [in Ukrainian]

Kravets V. P. (2001). Psykhofiziolohichni ta psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia usvidomlenoho batkivstva [Psychophysiological and psychological-pedagogical aspects of the formation of conscious parenting]. Kyiv : Akademiia. 244 s. [in Ukrainian]

Kravets V. P. (1997). Teoriia i praktyka pidhotovky uchnivskoi molodi do simeinoho zhyttia [Theory and practice of preparing student youth for family life]: avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : spets. 13.00.01. Kyiv. 34 s. [in Ukrainian]

Nahorna A. M., Bezpalko O. V. (2004). Reproduktyvne zdorovia ta stateve vykhovannia molodi [Reproductive health and sexual education of young people]. Kyiv : vyd-vo Yevropeiskoho universytetu. 407 s. [in Ukrainian]

Noveyshiy filosofskiy slovar [The latest philosophical dictionary] : 3-e izd., ispravl. Minsk : Knizhnyiy dom, 2003. 1280 s. [in Russian]

Ovcharova R. V. (2003). Psihologicheskoe soprovozhdenie roditelstva. [Psychological support of parenthood]. Moskva : Izd-vo Instituta Psihoterapii. 319 s. [in Russian]

Osnovy teorii henderu [Fundamentals of gender theory]: navchalnyi posibnyk. Kyiv : «K.I.S.», 2004. 536 s. [in Ukrainian]

Pedahohichnyi slovnyk dlia molodykh batkiv [Pedagogical dictionary for young parents]. Kyiv : DTsSSM, 2003. 348 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
МАКСИМОВСЬКАН. (2020). ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 120-133. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.424
Розділ
Статті