М.М.ДАРМАНСЬКИЙ – ОСВІТЯНИН, НАУКОВЕЦЬ, УПРАВЛІНЕЦЬ: ШТРИХИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ПОРТРЕТА

Ключові слова: освітянин, науковець, управлінець, науково-педагогічна діяльність, ступенева освіта, педагогічні кадри

Анотація

У статті автором окреслено основні штрихи до професійного портрета видатного науковця, освітянина та талановитого управлінця М.М.Дарманського. Розглянуто та проаналізовано становлення науково-педагогічних поглядів відомого подільського педагога-новатора Миколи Дарманського під час здобуття ним досвіду в сфері освітньої діяльності. Встановлено актуальність розглянутих ним проблем і питань в освітній діяльності для сучасної освіти. Розкрито основні ідеї талановитого управлінця Миколи Миколайовича Дарманського щодо організації та введення ступеневої освіти в Хмельницькому педагогічному училищі. Розглянуто та узагальнено запропоновані освітянином методи і форми навчання і виховання, націлені на розвиток фізичних та розумових здібностей.

У статті подано аналіз окремих наукових досягнень та результати впровадження великим педагогом-новатором науково-педагогічних ідей в практику діяльності закладів освіти. Проаналізовано поняття «ступенева підготовка педагогічних кадрів». Розглянуто роботу М. Дарманського зі студентами, будучи на посаді ректора. Досліджено і розкрито ключові аспекти освітньої, наукової та управлінської діяльності Миколи Миколайовича Дарманського. Розглянуто особисті здобутки — наукові праці М.М.Дарманського, в яких відображені ідеологічні, педагогічні, наукові та управлінські погляди досліджуваної персоналії, їх теоретичне та практичне значення, проаналізовано науково-практичні посібники та встановлено актуальність розглянутих ним проблем і питань в освітній діяльності для сучасної освіти. Розглянуто пріоритетні напрями розвитку освіти області у 1987–1992 рр.

Матеріали даної статті можна використати для здобуття досвіду в сфері освітньої та управлінської діяльності.

Біографія автора

Олена ОЛИЦЬКА, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

аспірантка

Посилання

Дарманський, М. М. (1998), Взаємодія педагогічних навчальних закладів у забезпеченні регіону кадрами вчителів початкової школи. Хмельницький, Україна.

Дарманський, М. М. (1993), «Організаційні проблеми ступеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти», Науковий вісник Чернівецького університету, Вип. 186, с. 121–126.

Дарманський, М. М. (1966), Проблеми підготовки та проведення атестації закладів освіти. Хмельницький, Україна.

Дарманський, М. М. та Войтенко, В. І. (1997), Про завдання та функції органів управління освітою в регіонах щодо постатейного виконання положення Закону України „Про освіту”, Поділля, Хмельницький, Україна.

Дарманський, М. М. (1997), Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні, Поділля, Хмельницький, Україна.

Дарманський, М. М. (1997), Структурно-функціональний аналіз змісту діяльності регіональних органів управління освітою, Майбуття, Хмельницький, Україна.

Дарманський, М. М. (1991), Форми і методи спільної діяльності органів управління освітою в регіоні, інституту удосконалення вчителів та педагогічних вузів по реалізації неперервної освіти педагогічних кадрів, ЦНТЕІ, Хмельницький, Україна.

Кабінет Міністрів України (1997), Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями», взято з: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (дата звернення 08.06.2020).

Слюзко-Плахтій, В. І. (2013), «Джерельна основа дослідження науково-педагогічної спадщини подільського педагога М.М.Дарманського», Педагогічний дискурс, вип. 15, с. 654.

Собко, Ю. Ю. (2009), «Видатний менеджер освіти», Четверті педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України, матеріали всеукр. наук.-практ. конф., ХГПА, Хмельницький, Україна, с. 10–12.

Телячий, Ю. В. (2008), «Наукова співпраця з М. М. Дарманським», Треті педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: актуальні проблеми сучасної педагогічної освіти, матеріали всеукр. наук.-практ. конф., ХГПА, Хмельницький, Україна, с. 21–22.

Шоробура, І. М. (2006), «Мистецтво бути керівником», Педагогічна спадщина М. М. Дарманського в контексті сучасних реалій. матеріали всеукр. наук.-практ. конф., ХГПА, Хмельницький, Україна, с. 6–7.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Darmanskyi, M. M. (1998), Vzaiemodiia pedahohichnykh navchalnykh zakladiv u zabezpechenni rehionu kadramy vchyteliv pochatkovoi shkoly [Interaction of Pedagogical Educational Institutions in Providing the Region with Primary School Teachers ], Khmelnytskyi, Ukraine.

Darmanskyi, M. M. (1993), “Orhanizatsiini problemy stupenevoi pidhotovky pedahohiv pochatkovoi lanky osvity” [Organizational Problems of Multilevel Training Of Primary School Teachers ], Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, vol. 186, pp. 121–126.

Darmanskyi, M. M. (1966), Problemy pidhotovky ta provedennia atestatsii zakladiv osvity [Problems of Preparation and Certification of Educational Institutions ], Khmelnytskyi, Ukraine.

Darmanskyi, M. M. ta Voitenko, V. I. (1997), Pro zavdannia ta funktsii orhaniv upravlinnia osvitoiu v rehionakh shchodo postateinoho vykonannia polozhennia Zakonu Ukrainy „Pro osvitu” [On the Tasks and Functions of Education Management Bodies in the Regions Regarding the Article-by-Article Implementation of the Provision of the Law of Ukraine “On Education ], Podillia, Khmelnytskyi, Ukraine.

Darmanskyi, M. M. (1997), Sotsialno-pedahohichni osnovy upravlinnia osvitoiu v rehioni [Socio-Pedagogical Bases of Education Management in the Region ], Podillia, Khmelnytskyi, Ukraine.

Darmanskyi, M. M. (1997), Strukturno-funktsionalnyi analiz zmistu diialnosti rehionalnykh orhaniv upravlinnia osvitoiu [Structural-Functional Analysis of the Content of the Activity of Regional Education Authorities ], Maibuttia, Khmelnytskyi, Ukraine.

Darmanskyi, M. M. (1991), Formy i metody spilnoi diialnosti orhaniv upravlinnia osvitoiu v rehioni, instytutu udoskonalennia vchyteliv ta pedahohichnykh vuziv po realizatsii neperervnoi osvity pedahohichnykh kadriv [Forms and Methods of Joint Activities of Education Authorities in the Region, of the Institute of Teacher Training and Pedagogical Universities on the Implementation of Continuing Education of Teachers ], TsNTEI, Khmelnytskyi, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (1997), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the List of Areas and Specialties in Which Training is Carried out in Higher Educational Institutions at the Appropriate Educational-Qualification Levels”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (available 08.06.2020).

Sliuzko-Plakhtii, V. I. (2013), “Dzherelna osnova doslidzhennia naukovo-pedahohichnoi spadshchyny podilskoho pedahoha M.M.Darmanskoho” [Source Basis of Research of Scientific- Pedagogical Heritage of Podillia Region Pedagogue M. M. Darmanskyi ], Pedahohichnyi dyskurs, vol. 15, pp. 654.

Sobko, Yu. Yu. (2009), “Vydatnyi menedzher osvity”, Chetverti pedahohichni chytannia pamiati M. M. Darmanskoho: profesionalizm pedahoha v konteksti yevropeiskoho vyboru Ukrainy [Outstanding Manager of Education], materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. [The Fourth Pedagogical Readings in Memory of M. M. Darmanskyi: the Professionalism of the Pedagogue in the Context of the European Choice of Ukraine, proceedings of All-Ukrainian Scientific-Practical Conference], KhHPA, Khmelnytskyi, Ukraine, pp. 10–12.

Teliachyi, Yu. V. (2008), “Naukova spivpratsia z M. M. Darmanskym”, Treti pedahohichni chytannia pamiati M. M. Darmanskoho: aktualni problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity [Scientific Cooperation with M. M. Darmanskyi ], materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. [The Third Pedagogical Readings in Memory of M. M. Darmanskyi: Current Problems of Modern Pedagogical Education, proceedings of All-Ukrainian. Scientific-Practical Conference], KhHPA, Khmelnytskyi, Ukraine, pp. 21–22.

Shorobura, I. M. (2006), “Mystetstvo buty kerivnykom”, Pedahohichna spadshchyna M. M. Darmanskoho v konteksti suchasnykh realii [The Art of Being a Leader ], materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. [The Pedagogical Heritage of M. M. Darmanskyi in the Context of Modern Realities. proceedings of All-Ukrainian Scientific-Practical Conference], KhHPA, Khmelnytskyi, Ukraine, pp. 6–7.

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ОЛИЦЬКАО. (2020). М.М.ДАРМАНСЬКИЙ – ОСВІТЯНИН, НАУКОВЕЦЬ, УПРАВЛІНЕЦЬ: ШТРИХИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ПОРТРЕТА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 134-146. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.425
Розділ
Статті