ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, професійно-технічна освіта, фахівці з фізичної культури та спорту, підготовка

Анотація

В статті представлено авторський погляд на ефективну професійну освіту сучасних фахівців з фізичного виховання та спорту, яка останнім часом набуває ознак більшої академічної свободи, можливості вільного вибору програм та закладів освіти.

Показано, що фахівці з фізичного виховання та спорту, як важливі агенти змін в світогляді та ціннісних характеристиках майбутніх випускників закладіва професійно-технічної освіти дедалі більше стають об’єктом наукової уваги теоретиків та практиків спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. При цьому більшість експертів концетруються на розробці необхідних і достатніх педагогічих або організаційно-педагогічних умовах такої підготовки або розвитку окремих важливих компетентностей тощо.

У контексті наукової розвідки організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту до професійно-педагогічної діяльності в умовах ПТО визначено як комплекс чинників, що впливають на ефективну взаємодію суб’єкт-суб’єктних освітніх взаємин у педагогічному процесі формування готовності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту до професійно-педагогічної діяльності, сприяють активізації самостійності, професійної зацікавленості в педагогічній фізкультурно-оздоровчій діяльності зі здобувачами робітничих професій.

Ефективності процесу підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту до професійно-педагогічної діяльності в ПТО сприяло забезпечення визначених на початку дослідження, відображених в авторській моделі та спеціально створених для успішності вищезазначеного процесу організаційно-педагогічних умов: моделювання акмеологічного професійно орієнтованого освітнього середовища в ЗВО з проекцією на роботу в умовах ПТО; інтеріоризація майбутніми фахівцями з фізичної культури та спорту професійно-педагогічних цінностей як основного імперативу в діяльності викладача ПТО; організація квазіпрофесійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту з екстраполяцією у практику роботи в ПТО.

Біографія автора

Ганна ОМОК, Класичний приватний університет

аспірант кафедри освіти та управління навчальним закладом

Посилання

Білинський А. М. Творче освітньо-інформаційне середовище як чинник розвитку особистості вчителя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук; редкол. :

Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. Тернопіль, 2012. №2. С. 15–21.

Боброва М. П. Дидактическая подготовка педагогических кадров дошкольных учреждений в контексте профессиональной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Барнаул, 1997.17 с.

Вакуленко В. М. Про роль ціннісного ставлення до професіоналізму педагогічних працівників. Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні та психологічні науки Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. № 55. С. 8–11.

Вонсович В. П. Використання імітаційних технологій і прийомів у навчально-професійній діяльності студентів URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vchu (дата зверенення: 25. 04 2019).

Гальперин П. Я. Лекции по психологии. Москва : КД «Университет»; Высшая школа. 2002. 400 с.

Демченко. Імітаційне моделювання у квазіпрофесійній підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : електронний журнал. URL: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n4_2009_st_2/ (дата звернення: 24. 03. 2019).

Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2002. – 22 с.

Зязюн І. А. Педагогіка добра і реалії : наук.-метод. посіб. Київ : МАУП, 2000. 312 с.

Качалов А. В. Педагогические условия формирования творческой самостоятельности студентов педвуза. Известия Уральского государственного университета. 2009. № 1/2(62). С. 212–217.

Клименко, И. Ф. Генезис ценностных ориентаций, исследование отношения к норме социального поведения на разных этапах социального развития человека. К проблеме формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности. Москва, 1992. С. 3–12.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Освіта. 2002. №26. С. 2–4.

Пиаже Жан. Психология интеллекта [перевод]. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 192 с.

Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівців. Вища школа. 2010. №10. С. 78–87

Радул В. В. Соціальна активність у структурі соціальної зрілості (теоретико-методологічний аспект) : монографія. Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс-ЛТД», 2011. 256

Романова С. М. Коучинг як нова технологія в професійній освіті. URL: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/viewFile/2145/2136 (дата звернення: 17.06.2018).

Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры. Новые ценности образования: культурные модели школы. Москва, 1997. Вып. 7. С. 177–185.

Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии / под ред. В. В. Давыдова. Москва : Педагогика, 1982. 504 с.

Талызина Н. Ф. Теория планомерного формирования умственных действий сегодня. Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 92–101.

Чижевський Б. Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв в Україні. Київ : Інститут педагогіки АПН України, 1996. 249 с.

Штайнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения. Ереван, 1993. 228 с.

Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method, Preface to the Second Edition, trans. W.D.Halls, The Free Press, 1982. 232 р.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bilynskyi A. M. Tvorche osvitno-informatsiine seredovyshche yak chynnyk rozvytku osobystosti vchytelia [Creative educational and information environment as a factor in the development of the teacher's personality]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Ser. Pedahohika / hol. red. H. Tereshchuk; redkol. : L. Vozniuk, V. Kravets, V. Madzihon [ta in.]. Ternopil, 2012. №2. P. 15–21. (in Ukrainian)

Bobrova M. P. Dydaktycheskaia podhotovka pedahohycheskykh kadrov doshkolnыkh uchrezhdenyi v kontekste professyonalnoi deiatelnosty [Didactic training of teachers of preschool institutions in the context of professional activities] : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.08. Barnaul, 1997. P. 17. ( in Russia)

Vakulenko V. M. Pro rol tsinnisnoho stavlennia do profesionalizmu pedahohichnykh pratsivnykiv [On the role of values n the professionalism of teachers]. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Pedahohichni ta psykholohichni nauky Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, 2010. № 55. P. 8–11. (in Ukrainian)

Vonsovych V. P. Vykorystannia imitatsiinykh tekhnolohii i pryiomiv u navchalno-profesiinii diialnosti studentiv [The use of simulation technologies and techniques in the educational and professional activities of students].URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vchu (data zverenennia: 25. 04 2019). (in Ukrainian)

Halperyn P. Ya. Lektsyy po psykholohyy [Lectures on Psychology]. Moskva : KD «Unyversytet»; Vыsshaia shkola. 2002. 400 p. ( in Russia)

Demchenko. Imitatsiine modeliuvannia u kvaziprofesiinii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Simulation in the quasi-professional training of future teachers of fine arts]. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku : elektronnyi zhurnal. URL: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n4_2009_st_2/ (data zvernennia: 24. 03. 2019). (in Ukrainian)

Zubko A. M. Orhanizatsiino-pedahohichni umovy udoskonalennia navchalnoho protsesu v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv [Organizational and pedagogical conditions for improving the educational process in the system of professional development of teachers] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 2002. – 22 p. (in Ukrainian)

Ziaziun I. A. Pedahohika dobra i realii [Pedagogy is good and real] : nauk.-metod. posib. Kyiv : MAUP, 2000. 312 p. (in Ukrainian)

Kachalov A. V. Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia tvorcheskoi samostoiatelnosty studentov pedvuza [Pedagogical conditions for the formation of creative independence of pedagogical students]. Yzvestyia Uralskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 2009. № 1/2(62). P. 212–217. ( in Russia)

Klymenko, Y. F. Henezys tsennostnыkh oryentatsyi, yssledovanye otnoshenyia k norme sotsyalnoho povedenyia na raznыkh эtapakh sotsyalnoho razvytyia cheloveka[The genesis of value orientations, the study of attitudes towards the norm of social behavior at different stages of human social development] . K probleme formyrovanyia tsennostnыkh oryentatsyi y sotsyalnoi aktyvnosty lychnosty. Moskva, 1992. P. 3–12. ( in Russia)

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti [National doctrine of education development of Ukraine in the XXI century]. Osvita. 2002. №26. P. 2–4. (in Ukrainian)

Pyazhe, Zhan. Psykholohyia yntellekta [Psychology of intelligence] [perevod]. Sankt-Peterburh : Pyter, 2003. 192 p. ( in Russia)

Poliakova H. Vplyv osvitnoho seredovyshcha VNZ na formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv [The influence of the educational environment of universities on the formation of professional competence of specialists]. Vyshcha shkola. 2010. №10. P. 78–87. (in Ukrainian)

Radul V. V. Sotsialna aktyvnist u strukturi sotsialnoi zrilosti (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Social activity in the structure of social maturity (theoretical and methodological aspect)] : monohrafiia. Kirovohrad : Polihrafichno-vydavnychyi tsentr TOV «Imeks-LTD», 2011. 256. (in Ukrainian)

Romanova S. M. Kouchynh yak nova tekhnolohiia v profesiinii osviti [Coaching as a new technology in vocational education]. URL: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/viewFile/2145/2136 (data zvernennia: 17.06.2018). (in Ukrainian)

Slobodchykov V. Y. Obrazovatelnaia sreda: realyzatsyia tselei obrazovanyia v prostranstve kulturі [Educational environment: the implementation of educational goals in the cultural space]. Novыe tsennosty obrazovanyia: kulturnыe modely shkolы. Moskva, 1997. Vыp. 7. P. 177–185. ( in Russia)

Sobranye sochynenyi [Collected Works]: V 6-ty t. T. 2. Problemы obshchei psykholohyy / pod red. V. V. Davыdova. Moskva : Pedahohyka, 1982. 504 p. ( in Russia)

Talіzyna N. F. Teoryia planomernoho formyrovanyia umstvennіkh deistvyi sehodnia [Theory of the planned formation of mental actions today]. Voprosы psykholohyy. 1993. № 1. P. 92–101. ( in Russia)

Chyzhevskyi B. H. Orhanizatsiino-pedahohichni umovy stanovlennia litseiv v Ukraini [Organizational and pedagogical conditions for the formation of lyceums in Ukraine]. Kyiv : Instytut pedahohiky APN Ukrainy, 1996. 249 p. (in Ukrainian)

Shtainer R. Fylosofyia svobodі [Philosophy of freedom]. Osnovnіe chertі odnoho sovremennoho myrovozzrenyia. Erevan, 1993. 228 p. ( in Russia)

Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method, Preface to the Second Edition, trans. W.D.Halls, The Free Press, 1982. 232 р.

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ОМОКГ. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 147-164. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.426
Розділ
Статті