СТАБІЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

  • Оксана ОНИПЧЕНКО КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради http://orcid.org/0000-0002-5682-7897
Ключові слова: інститут сім’ї, статеворольова соціалізація, підготовка до сімейного життя, профілактика сімейних конфліктів, фактори стабільності подружнього життя

Анотація

У статті досліджено один із напрямів статеворольової соціалізації дітей та підлітків, їх підготовки до сімейного життя – стабільність інституту сім’ї. Висвітлено основні діаметрально протилежні наукові підходи до тлумачення інституту сім’ї: консервативно-кризовий та ліберально-прогресивний; наведено аргументи на підтвердження можливості обох підходів. Ураховуючи зміни, що відбуваються з інститутом сім’ї (падіння народжуваності; дестабілізацію шлюбно-сімейних відносин, нестабільність сім’ї, конфлікти; виникнення альтернативних форм сімейних структур; зникнення патріархальної субординації; переважання емоційності у стосунках; зміну системи цінностей та ін.), більшість дослідників уважає, що цей процес є прогресивним, неминучим та вимагає відповідного пристосування, підготовки дітей ті підлітків до майбутнього подружнього життя шляхом проведення процесу статеворольової соціалізації. У статті окреслено види сучасного шлюбу, основні тенденції щодо трансформації чоловічих та жіночих ролей, розподілу домашніх обов’язків; питання співвіднесення соціальної та біологічної рівності між статями; питання маскулінізації жінок та фемінізації чоловіків, виконання ними соціальних функцій; особливості формування в дітей та підлітків статевотипізованої поведінки. Докладно розглянута проблема сімейних конфліктів та способи їх можливої профілактики. Виявлено деструктивні стилі спілкування; визначено фактори, що сприятимуть гармонії подружнього життя: сфери адаптації – духовна, психологічна, культурна, інформаційна, побутова, родинна, сексуальна; співвідношення домінантності в партнерів: найкраще являється домінування в різних сферах; фактори подружньої сумісності: рівень освіти, егалітарність у побуті, спільне дозвілля, уміння конструктивно вирішувати питання та конфліктні ситуації; виділення сфер застосування лідерських якостей: економічна, ділова, господарська, культурна, емоційна, педагогічна, комунікативна та ін.

Біографія автора

Оксана ОНИПЧЕНКО, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Алешина Ю. Е., Волович А. С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины. Вопросы педагогики. 1991. № 4. С. 74–82.

Бедный М. С. Мальчик или девочка? : (медико-демогр. анализ). 2-е изд., перераб. и доп. М. : Мысль, 1987. 139 с.

Бойко В. В. Если ты мать и жена. М. : Сов. Россия, 1991. 160 с.

Боришевський М. Й. Виховання у дітей статевої самосвідомості. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. 168 с. С. 19–27.

Васютинський В. О. Хлопці і дівчата: статеворольове виховання. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. С. 59–69.

Гурлева Т. С. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності. К. : ІЗМН, 1997. 136 с.

Кравець В. П. Психологія сімейного життя : Навчальний посібник. Тернопіль, 1995. 696 с.

Колбановский В. Н. О половом воспитании подрастающего поколения. Советская педагогика. 1964. № 3. С. 18–30.

Лупьян Я. А. Барьеры общения, конфликты, стресс : 2-е изд., доп. Мн. : Выш. шк., 1988. 223 с.

Плзак М. Ссора по пустяку : в кн.: Будьте счастливы! / сост. Е. Р. Мушкина. М. : Известия, 1983, С. 87–95.

Сімейні цінності : практико-орієнтований посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (9 годин) для 8-9-х класів / О. В. Мельник та ін. Івано-Франківськ : НАІР, 2014. 136 с.

Тимошенко Л. Н. Воспитание старшеклассниц : кн. для учителя. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Просвещение, 1990. 191 с.

Трухін І., Ігнатюк Л. Формування у молоді уявлень про сім’ю як необхідний етап підготовки до шлюбу. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. 168 с.

Хархан Г. Підготовка старшокласників до сімейного життя : тренінги / упоряд. В. Снігульська. К. : Видавнича група «Шк. світ», 2015. 136 с.

Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008. – 256 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Aleshina Yu. E., Volovich A. S. (1991) Problemy` usvoeniya rolej muzhchiny` i zhenshhiny`[Problems of mastering the roles of man and woman]. Voprosy` pedagogiki. № 4. S. 74–82. [in Russian]

Bedny`j M. S. (1987) Mal`chik ili devochka? : (mediko-demogr. analiz) [Boy or girl? : (medical and demographic analysis)]. 2-e izd., pererab. i dop. M. : My`sl`. 139 s. [in Russian]

Bojko V. V. (1991) Esli ty` mat` i zhena. [If you are a mother and wife]. M. : Sov. Rossiya. 160 s. [in Russian]

Boryshevskyi M. Y. (1996) Vykhovannia u ditei statevoi samosvidomosti. [Education of children's sexual self-awareness]. Vykhovateliu pro psykholohiiu ta pedahohiku seksualnoho rozvytku dytyny : nauk.-metod. zbirnyk / za red. T. V. Hovorun. K. : Instytut zmistu i metodiv navchannia. 168 s. S. 19–27. [in Ukrainian]

Vasiutynskyi V. O. (1996) Khloptsi i divchata: statevorolove vykhovannia. [Boys and girls: gender-role education]. Vykhovateliu pro psykholohiiu ta pedahohiku seksualnoho rozvytku dytyny : nauk.-metod. zbirnyk / za red. T. V. Hovorun. K. : Instytut zmistu i metodiv navchannia. S. 59–69. [in Ukrainian]

Hurleva T. S. (1997) Divchynka-pidlitok: problemy viku i profilaktyka vazhkovykhovuvanosti. [Adolescent girl: age problems and prevention of difficult upbringing]. K. : IZMN. 136 s. [in Ukrainian]

Kravets V. P. (1995) Psykholohiia simeinoho zhyttia [Psychology of family life] : Navchalnyi posibnyk. Ternopil. 696 s. [in Ukrainian]

Kolbanovskij V. N. (1964) O polovom vospitanii podrastayushhego pokoleniya [On the sex education of the younger generation]. Sovetskaya pedagogika. № 3. S. 18–30. [in Russian]

Lup`yan Ya. A. (1988) Bar`ery` obshheniya, konflikty`, stress [Communication Barriers, Conflicts, Stress] : 2-e izd., dop. Mn. : Vy`sh. shk. 223 s. [in Russian]

Plzak M. (1983) Ssora po pustyaku [Quarrel over a trifle] : v kn.: Bud`te schastlivy`! / sost. E. R. Mushkina. M. : Izvestiya. S. 87–95. [in Russian]

Simeini tsinnosti [Family values] : praktyko-oriientovanyi posibnyk do navchalnoi prohramy «Simeini tsinnosti» (9 hodyn) dlia 8-9-kh klasiv (2014) / O. V. Melnyk ta in. Ivano-Frankivsk : NAIR. 136 s. [in Ukrainian]

Timoshenko L. N. (1990) Vospitanie starsheklassnicz [High school education] : kn. dlya uchitelya. 2-e izd., dop. i pererab. M. : Prosveshhenie. 191 s. [in Russian]

Trukhin I., Ihnatiuk L. (1996) Formuvannia u molodi uiavlen pro simiu yak neobkhidnyi etap pidhotovky do shliubu. [Forming young people's ideas about the family as a necessary stage of preparation for marriage]. Vykhovateliu pro psykholohiiu ta pedahohiku seksualnoho rozvytku dytyny : nauk.-metod. zbirnyk / za red. T. V. Hovorun. K. : Instytut zmistu i metodiv navchannia. 168 s. [in Ukrainian]

Kharkhan H. (2015) Pidhotovka starshoklasnykiv do simeinoho zhyttia [Preparing high school students for family life] : treninhy / uporiad. V. Snihulska. K. : Vydavnycha hrupa «Shk. svit». 136 s. [in Ukrainian]

Shliub, simia ta ditorodni oriientatsii v Ukraini. [Marriage, family and childbearing orientations in Ukraine]. (2008) K. : ADEF-Ukraina. 256 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ОНИПЧЕНКОО. (2020). СТАБІЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 165-183. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.427
Розділ
Статті