УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В РІЗНИХ НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЯХ СПІВРОБІТНИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Дмитро ПЕТРИК Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка http://orcid.org/0000-0003-1852-5780
  • Валерій ПЛІСКО Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка http://orcid.org/0000-0001-8714-985X
Ключові слова: Державна кримінально-виконавча служба України, співробітник, правопорушник, заходи фізичного впливу, конфліктна ситуація

Анотація

Розглянути умови, причини створення конфліктних ситуацій, психологію співробітника та правопорушника, застосування заходів фізичного впливу в різних ситуаціях, а також вирішення конфлікту за допомогою тактичних моментів.

В статті були використані такі методи дослідження як: анкетування, педагогічне спостереження, аналіз документів та літературних джерел.

Підтверджено дані про умови застосування заходів фізичного впливу співробітниками Державної кримінально-виконавчої служби України в різних нештатних ситуаціях.

В ході дослідження визначено за яких умов та причин відбуваються конфліктні ситуації, як психологічно співробітник та правопорушник поводить себе. З метою припинення протиправних дій як саме застосовувалися заходи фізичного впливу в різних ситуаціях, також знайшли варіанти вирішення конфлікту за допомогою тактичних моментів.

У статті проаналізовано науково-методичну літературу провідних вітчизняних та міжнародних фахівців, нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС України). Дослідження проводилось серед діючих практичних працівників, які проходять службу на посадах начальників відділів, заступників начальника відділів, старших інспекторів оперативних підрозділів міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України. Встановлені та охарактеризовані місця, де саме відбулась подія. Визначено орієнтовний час доби, темне чи освітлене місце в якому сталася конфліктна ситуація та її часові характеристики.  Встановлено хто був ініціатором конфліктної ситуації та які причини створення конфлікту. Проаналізовано психологію правопорушника та співробітника в момент конфлікту. Сформульовано психологічні стани співробітника, які впливають на ефективність дій. Розкрито  за рахунок яких заходів фізичного впливу та спеціальних засобів на практиці вирішуються дані конфлікти. Знайдено найбільш раціональні способи вирішення конфлікту та, які тактичні моменти застосовувались з обох сторін. Зрозуміло, яка кількість працівників і правопорушників приймали участь у подіях. Встановлено яким був ступінь загрози для життя. Проаналізовано хто отримав травми та яким виявився результат завершення конфліктної ситуації.

Біографії авторів

Дмитро ПЕТРИК, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Аспірант кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання, старший викладач кафедри фізичної підготовки, Академія Державної пенітенціарної служби

Валерій ПЛІСКО , Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання

Посилання

Петрик Д. П. Шляхи навчання самозахисту майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання : тези доповідей. Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2016. С. 8–10.

Вако І. І. Технологія удосконалення техніки рукопашного бою майбутніх спеціалістів Служби безпеки України. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. Вип. 19. С. 37–42.

Малолєпший С. Б., Калюжний М. Г., Хацаюк О. В. Коефіцієнти ефективності застосування заходів фізичного впливу правоохоронцями МВС України. Честь і закон. Наук. журн. 2017. № 1., Харків. C. 78–84.

Радзієвський Р. М. Тензодинамометричні та просторово – часові характеристики захисної рухової реакції правоохоронця у відповідь на напад озброєного супротивника. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. 2014. № 11. С. 49–54

Уилмор Дж. Х. , Костил Д. Л. Физиология спорта и двигательной активности. Киев : Олимпийская литература, 1997. С. 367–380.

Гибли Д. Ф. Секреты боевых искусств мира. Рига : Ларо, 1991. 96 с.

Лоулер Д. Боевые искусства для женщин : практ. Руководство. Ростов н/Д. : Феникс, 2001. 363 с.

Пліско В. І., Радзієвський Р. М. Навчання майбутніх правоохоронців в умінні упереджувати розвиток конфліктної ситуації за суб’єктивними ознаками. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. 2015. Вип. 129(2). С. 232–237.

Колб І.О. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та практичні засади : дис. д-ра ю. наук : 12.00.08 / Запоріжжя. Класич. приват. ун-т національна академія наук України ін-т держави і права ім. В. В. Корецького. Запоріжжя , 2019. 553 с.

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : наказ М-ва юстиції України від 28 сер. 2018 року № 2823/5 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18 (дата звернення: 15.04.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Petryk D. P. (2016). Shliakhy navchannia samozakhystu maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy. [Ways of training self-defense of future officers of the State Penitentiary Service of Ukraine.]. Naukovi dyskusii kafedry pedahohiky, psykholohii i metodyky fizychnoho vykhovannia : tezy dopovidei. Chernihiv : ChNPU imeni T.H. Shevchenka P. 8–10. [in Ukrainian]

Vako I. I. (2015). Tekhnolohiia udoskonalennia tekhniky rukopashnoho boiu maibutnikh spetsialistiv Sluzhby bezpeky Ukrainy. [Technology of improvement of hand-to-hand combat technique of future specialists of the Security Service of Ukraine]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Vyp. 19. P. 37–42. [in Ukrainian]

Maloliepshyi S. B., Kaliuzhnyi M. H., Khatsaiuk O. V. (2017). Koefitsiienty efektyvnosti zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu pravookhorontsiamy MVS Ukrainy. [Coefficients of efficiency of application of measures of physical influence by militiamen of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] Chest i zakon. Nauk. zhurn. № 1., Kharkiv. P. 78–84 [in Ukrainian]

Radziievskyi R. M. (2014). Tenzodynamometrychni ta prostorovo – chasovi kharakterystyky zakhysnoi rukhovoi reaktsii pravookhorontsia u vidpovid na napad ozbroienoho suprotyvnyka. [Tensodynamometric and spatial - temporal characteristics of the protective motor reaction of a law enforcement officer in response to an attack by an armed enemy]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia ta sportu. № 11. P.49–54 [in Ukrainian]

Uylmor Dzh. Kh. , Kostyl D. L. (1997). Fyzyolohyia sporta y dvyhatelnoi aktyvnosty. [Physiology of sports and physical activity] Kyev : Olympyiskaia lyteratura. P. 367–380 [in Russian]

Hybly D. F. (1991). Sekreti boevikh yskusstv myra. [Secrets of the martial arts of the world]. Ryha : Laro. 96 p. [in Russian]

Louler D. (2001). Boevie yskusstva dlia zhenshchyn [Martial arts for women] : prakt. Rukovodstvo. Rostov-na-Donu : Fenyks. 363 p. [in Russian]

Plisko V. I., Radziievskyi R. M. (2015). Navchannia maibutnikh pravookhorontsiv v uminni uperedzhuvaty rozvytok konfliktnoi sytuatsii za subiektyvnymy oznakamy [Navigation of the Mayor’s right of defense in order to manage ahead of time the development of a conflict situation for sub-active signs] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser. Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia i sport. Vyp. 129(2). P. 232–237. [in Ukrainian]

Kolb I.O. (2019). Zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu, spetsialnykh zasobiv i zbroi do zasudzhenykh v Ukraini: teoretychni, pravovi ta praktychni zasady [Application of measures of physical influence, special means and weapons to convicts in Ukraine: theoretical, legal and practical principles] : dys. d-ra yu. nauk : 12.00.08 / Zaporizhzhia. Klasych. pryvat. un-t natsionalna akademiia nauk Ukrainy in-t derzhavy i prava im. V. V. Koretskoho. Zaporizhzhia, 553 p. [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva yustitsiyi Ukrayini «Pro zatverdzhennia Pravyl vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran» [About the statement of Rules of internal procedure of establishments of execution of punishments] vid 28 Serpnia 2018 roku № 2823/5 (2020, April 15). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ПЕТРИКД., & ПЛІСКО В. (2020). УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В РІЗНИХ НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЯХ СПІВРОБІТНИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 184-198. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.428
Розділ
Статті