ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: педагогічні умови, формування, готовність до професійної діяльності, неформальна освіта, магістр

Анотація

У статті представлено обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти.

Показано, що розмаїття та велика кількість досліджень з проблеми визначення педагогічних умов підготовки майбутніх психологів надто повільно трансформується у високу якість їх професійної діяльності. Саме тому, реалізація представлених педагогічних умов в педагогічних процесах закладів вищої освіти, в яких готують майбутніх магістрів зі спеціальності 053 «Психологія» є необхідною складовою оптимізації підготовки в сучасних умовах, а саме:

  1. Використання інтерактивних технологій навчання спрямоване на забезпечення ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. Реалізація зазначеної педагогічної умови забезпечує створення комфортного інтерактивного навчального середовища в якому магістрант-психолог є суб’єктом навчання, а також формування основних компонентів досліджуваної готовності, особливо в аспекті адекватної самооцінки та емоційного інтелекту.
  2. Використання проектної технології забезпечує створення сприятливих умов для глибшого розуміння майбутніми магістрами психології навчальної інформації, сприяє розширенню усвідомлення можливостей проектної технології, а також забезпечує надійне методичне підґрунтя для подальшої розробки і успішного впровадження освітньо-психологічних проектів («стартапів») у професійній діяльності в неформальній освіті.
  3. Проходження польових (психологічних) практики забезпечує наближення навчання до умов практичної діяльності магістрів психології в неформальній освіті та випробування кожним магістрантом себе у ролях педагога, психолога та підприємця. Така апробація себе та власного «стартапу» сприятиме виявленню магістрантом-психологом прогалин і недоліків у розробленому продукті, усвідомленню слабких місць у власній підготовці, а також впевненості в собі і правильному виборі професії.

Біографія автора

Ольга ПОНОМАРЕНКО, Класичний приватний університет

докторант кафедри освіти та управління навчальним закладом

Посилання

Silberman M. Active Strategies. 101 Strategies to Teach Active Learning. Boston, London etc., 1996. 216 р.

Балдич Н. Використання інтерактивних технологій навчання в початковій школі. Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі. 2016. № 33. С. 71–74.

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади. Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний наук.-метод. журнал Міністерства освіти і науки України. 2005. № 2. С. 5–19

Губар Д. Є., Непомняща Т. В. Інтерактивне навчання як основа підготовки майбутнього фахівця до ефективної професійної діяльності. Науковий вісник Донбасу. 2011. № 4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_4_6.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38. С. 2004.

Іващенко М. В., Бикова Т. Б. Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти. Физико-математическое образование. 2018. №1 (15). С. 221-226. doi:10.31110/2413-1571-2018-015-1-041.

Козак Л. В. Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 1. С.54–64.

Любчак Н. М. Проектні технології: сутність та особливості використання у навчальному процесі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2014. Вип. 122. С. 144-150.

Методичні вказівки до проходження виробничої практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. О. Гайдученко, Т. В. Бєльська, О. А. Дегтярь. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 25 с.

Навчальна та виробнича практика з психології : методичні рекомендації. [Укладачі : В. В. Горбунова, І. С. Загурська та ін.] ; під заг. ред. Л. П. Журавльової, О. В. Мазяра. Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. 77 с.

Науково-дослідна практика: Методичні вказівки для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» [Електронне видання] / Укладач: Ю.В. Сопілка. К.: НТУУ «КПІ», 2016. 25 с.

Нємець Л., Кулєшова Г. Методичні аспекти проведення виробничої практики студентів – соціо-економіко-географів. Проблеми сучасної освіти. 2017. 5. Ч. 1. С. 90-93.

Остапчук Д., Мирончук Н. Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. 2014. С. 140-143.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ: АПН, 2002. 136 с.

Саюк В. І. Науково-дослідна практика : програма і методичні рекомендації. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. 45 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих. К.: ВД «ЕКМО», 2011. 320 с.

Сілакова Т. Проектні технології підготовки студентів. Вісник НАУ Педагогіка. Психологія. 2017. Вип. 2(11). С.153-158.

Ткаченко Л. І. Використання проектної технології у формуванні критичного мислення майбутнього вчителя початкової школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. Вип. 6. Ч. 3. С. 121–127.

Ткачук Л. Сучасні освітні технології в активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічних університетів. Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. 2009. Вип. 25, Ч. 2. С. 3-10.

Форми, методи і організація навчального процесу в кредитно-модульній системі: навч.-метод. посібник / С. М. Гончаров, А. А. Білецький, О. М. Губницька, Т. А. Костюкова; за ред. С. М. Гончарова. – Рівне: НУВГТТ, 2007. – 184 с.

Шацька З. Я. Впровадження проектних технологій в діяльність ВНЗ: переваги та недоліки. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2015. – Спец. вип. C. 374-383.

Щокіна Н. Б. Проектна технологія навчання в підготовці магістрів педагогіки. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2015. Том 1. С. 323–325.

Ягоднікова В. В.Інтерактивні форми і методи навчання у вищий школі: навч.-метод. посіб. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 80 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Silberman M. Active Strategies. 101 Strategies to Teach Active Learning. Boston, London etc., 1996. 216 р.

Baldych N. Vykorystannia interaktyvnykh tekhnolohii navchannia v pochatkovii shkoli. Vykorystannia suchasnykh pedahohichnykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi [Use of interactive learning technologies in primary school. The use of modern pedagogical technologies in the educational process] . 2016. № 33. S. 71–74. (in Ukrainian)

Varzatska L., Kratasiuk L. Interaktyvni metody navchannia: linhvodydaktychni zasady. Dyvoslovo: Ukrainska mova y literatura v navchalnykh zakladakh [Interactive teaching methods: linguodidactic principles. Divoslovo: Ukrainian language and literature in educational institutions]: shchomisiachnyi nauk.-metod. zhurnal Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. 2005. № 2. S. 5–19 (in Ukrainian)

Hubar D. Ye., Nepomniashcha T. V. Interaktyvne navchannia yak osnova pidhotovky maibutnoho fakhivtsia do efektyvnoi profesiinoi diialnosti [Interactive learning as a basis for training future professionals for effective professional activity]. Naukovyi visnyk Donbasu. 2011. № 4. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_4_6. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"] vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2014. № 37–38. S. 2004. (in Ukrainian)

Ivashchenko M. V., Bykova T. B. Osoblyvosti vykorystannia elementiv zmishanoho navchannia v protsesi vykladannia navchalnykh dystsyplin u zakladakh vyshchoi osvity [Features of the use of elements of blended learning in the teaching of academic disciplines in higher education institutions]. Fyzyko-matematycheskoe obrazovanye. 2018. №1 (15). S. 221-226. doi:10.31110/2413-1571-2018-015-1-041. (in Ukrainian)

Kozak L. V. Zastosuvannia proektnykh tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv doshkilnoi pedahohiky i psykholohii [Application of project technologies in the training of future teachers of preschool pedagogy and psychology]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka. 2013. Vyp. 1. S.54–64. (in Ukrainian)

Liubchak N. M. Proektni tekhnolohii: sutnist ta osoblyvosti vykorystannia u navchalnomu protsesi [Project technologies: essence and features of use in educational process]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. 2014. Vyp. 122. S. 144-150. (in Ukrainian)

Metodychni vkazivky do prokhodzhennia vyrobnychoi praktyky mahistriv (dlia studentiv usikh form navchannia spetsialnosti 281 – publichne upravlinnia ta administruvannia) [Methodical instructions for passing industrial practice of masters (for students of all forms of training of a specialty 281 - public management and administration)]. Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova ; uklad. : S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska, O. A. Dehtiar. Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 2017. 25 s. (in Ukrainian)

Navchalna ta vyrobnycha praktyka z psykholohii [Training and production practice in psychology]: metodychni rekomendatsii. [Ukladachi : V. V. Horbunova, I. S. Zahurska ta in.] ; pid zah. red. L. P. Zhuravlovoi, O. V. Maziara. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka, 2015. 77 s. (in Ukrainian)

Naukovo-doslidna praktyka: Metodychni vkazivky dlia studentiv spetsialnosti 151 – Avtomatyzatsiia ta kompiuterno-intehrovani tekhnolohii, spetsializatsii «Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii ta systemy navihatsii i keruvannia» [Research practice: Guidelines for students majoring in 151 - Automation and computer-integrated technologies, specialization "Computer-integrated technologies and navigation and control systems"] [Elektronne vydannia] / Ukladach: Yu.V. Sopilka. K.: NTUU «KPI», 2016. 25 s. (in Ukrainian)

Niemets L., Kulieshova H. Metodychni aspekty provedennia vyrobnychoi praktyky studentiv – sotsio-ekonomiko-heohrafiv. Problemy suchasnoi osvity [Methodical aspects of industrial practice of students - socio-economic-geographers. Problems of modern education]. 2017. 5. Ch. 1. S. 90-93. (in Ukrainian)

Ostapchuk D., Myronchuk N. Interaktyvni metody navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Modernizatsiia vyshchoi osvity v Ukraini ta za kordonom [Interactive teaching methods in higher education institutions. Modernization of higher education in Ukraine and abroad]. 2014. S. 140-143. (in Ukrainian)

Pometun O., Pyrozhenko L. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Interactive learning technologies]: teoriia, praktyka, dosvid. Kyiv: APN, 2002. 136 s. (in Ukrainian)

Saiuk V. I. Naukovo-doslidna praktyka : prohrama i metodychni rekomendatsii [Research practice: program and methodical recommendations]. K. : Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2016. 45 s. (in Ukrainian)

Sysoieva S. O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh [Interactive technologies of adult learning]. K.: VD «EKMO», 2011. 320 s. (in Ukrainian)

Silakova T. Proektni tekhnolohii pidhotovky studentiv [Project technologies of student training]. Visnyk NAU Pedahohika. Psykholohiia. 2017. Vyp. 2(11). S.153-158. (in Ukrainian)

Tkachenko L. I. Vykorystannia proektnoi tekhnolohii u formuvanni krytychnoho myslennia maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [The use of project technology in the formation of critical thinking of future primary school teachers. Problems of modern teacher training]. 2012. Vyp. 6. Ch. 3. S. 121–127. (in Ukrainian)

Tkachuk L. Suchasni osvitni tekhnolohii v aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv pedahohichnykh universytetiv [Modern educational technologies in activating the cognitive activity of students of pedagogical universities]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Pedahohichna. 2009. Vyp. 25, Ch. 2. S. 3-10. (in Ukrainian)

Formy, metody i orhanizatsiia navchalnoho protsesu v kredytno-modulnii systemi [Forms, methods and organization of the educational process in the credit-module system]: navch.-metod. posibnyk / S. M. Honcharov, A. A. Biletskyi, O. M. Hubnytska, T. A. Kostiukova; za red. S. M. Honcharova. – Rivne: NUVHTT, 2007. – 184 s. (in Ukrainian)

Shatska Z. Ya. Vprovadzhennia proektnykh tekhnolohii v diialnist VNZ: perevahy ta nedoliky [Introduction of design technologies in the activities of universities: advantages and disadvantages]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia «Ekonomichni nauky». 2015. – Spets. vyp. C. 374-383. (in Ukrainian)

Shchokina N. B. Proektna tekhnolohiia navchannia v pidhotovtsi mahistriv pedahohiky. Innovatsiinyi rozvytok vyshchoi osvity: hlobalnyi ta natsionalnyi vymiry zmin [Project learning technology in the preparation of masters of pedagogy. Innovative development of higher education: global and national dimensions of change]: Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 2015. Tom 1. S. 323–325. (in Ukrainian)

Iahodnikova V. V. Interaktyvni formy i metody navchannia u vyshchyi shkoli [Interactive forms and methods of teaching in high school]: navch.-metod. posib. K.: DP «Vyd. dim «Personal», 2009. 80 s. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
ПОНОМАРЕНКОО. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 199-214. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.429
Розділ
Статті