АВТОБІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: РЕТРОСПЕКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ключові слова: дослідження, мемуари, споглядання, особистість, спомини, діяльність, продуктивність, педагогічна біографістика

Анотація

У статті розглядаються питання дослідження педагогічних особистостей шляхом аналізу документальної біографії, біографічного дослідження художньої літератури, спогадів, мемуарів. Наголошено на тому, що у науково-дослідницькій діяльності вчені постійно стикаються з усіма суттєвими відтінками терміну «особистість», тоді як їм доводиться використовувати фактичний опис і теоретично оцінювати, тобто розміщувати життя особи та її творчість у певному історико-соціальному контексті  та у сучасних реаліях.

З’ясовано, якщо біографічні дослідження та роботи є переконливими, достовірними, фактично та інформаційно всебічними, то вони однаковою мірою стосуються як наукової (професійної), так і частково художньої біографії, індивідуального контенту особистості. Закцентована увага на професію, характер, диспозицію, продуктивність, ментальний і внутрішній світ людини. Висвітлені наукові надбання відомих педагогів та педагогічних діячів. Зосереджена увага на необхідності виокремити аспекті особливості  місця, яке займають автобіографічні матеріали та меморіальні спогади знаних педагогів для розкриття їх значення для розвитку історії педагогіки. Розкрито значення праці Русової «Мої спомини», Олександра  Барвінського «Спомини з мого життя», М. Драгоманова «Австро-руські спомини (1867–1877)», А.Макаренка «Мої педагогічні погляди», Ступариа к Б. «З порога вічності». На тлі аналізу розкриваються чинники світоглядного формування особистості, родинного і соціокультурного середовища, суспільної думки  та зміст, етапи, напрями, інші аспекти їх наукової, організаційно-педагогічної, культурно-просвітницької, державницької діяльності. Наголошено на те, що через призму особистих контактів спогади проливають світло на життєдіяльність визначних діячів, педагогів, просвітян, інтелектуалів.

Біографія автора

Ірина РОЗМАН, Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов

Посилання

Pavol Parenička. Cvičenia z biografistiky. EDIS, 2017/ 116 s.

Pedagogical Constitution of Europe. 2013: education-ua.org/ua/component/ cck/?task (датазвернення 22.09.2017).

Personalist Definition of personalist in English by Oxford Dictionaries https://en.oxforddictionaries.com/definition/personalist

Русова С. Мої спомини, 1879–1915. За сто літ : матеріали з громад. й літ. життя України ХІХ і початків ХХ ст. К., 1928. Кн. 3. С. 147–205.

Барвінський О. Спомини з мого життя / упорядн. А. Шацька; ред.: Л. Винар, М. Жулинський. НАН України. Інститутлітературиім. Т.Г. Шевченка; Українськавільнаакадемія наук США, Історичнасекція; Українськаамериканськаасоціаціяуніверситетськихпрофесорів. Нью-Йорк; Київ: Вид. дім "Стилос”, 2009. Т. 2. Ч. 3, 4. 1120 с.

Уляна Кравченко Спогади учительки. URL: https://zbruc.eu/node/54724

Вахнянин А.К. Спомини з життя. Львов. З печатної В. А. Шийковського. 1908. 137 c.

Драгоманов М. П. Австро-руські спомини (1867-1877). Літературно-публіцистичні праці. Т. 2. С. 151-288. URL: http: // irbis-nbuv.gov.ua › ulib › item › UKR0004658

Спогади про Лесю Українку / упоряд. А. Костенко. Вид. 2-ге. Київ: Дніпро, 1971. 483 с.

Станіслав Людкевич у спогадах сучасників / упоряд.: З. Штундер. Львів: Місіонер, 2010. 236 с.

Стефаник В. Автобіографія. Стефаник В. зібр. тв.: у 3 т. Т. 2. Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади / відповід. ред.: О.І. Білецький. Київ: Вид-во АН Української РСР, 1952. С. 9 –18.

Ступарик Б. З порога вічності. Автобіографічна сповідь. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. 207 с.

Луцюк В.В. Спогади, спогади, спогади… Педагогічний пошук. 2015. № 2. С. 23-25.

Петрів І. Педагог. Життя і школа (Канада). 1982. № 4. С. 37-39.

Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920. Матеріали, документи, спогади. Кн. 2: Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського/упорядк. В.А. Короткий, В.І. Ульяновський. К.: Прайм, 2001. 704 с.

Щербина В.І. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х рр. З іменем святого Володимира: Київський університет у докум. матер. у спогадах сучасників: у 2-х кн. / упор.: В. Короткий та ін. Київ: Заповіт. Кн.1. 1994. 391 с.

Макаренко А.С. Мої педагогічні погляди. Твори у 7-ми томах. Київ: Радян. шк., 1953. Т. 4. С. 49–164

Бойко А. Еволюція взаємин Г.Г. Ващенка і А.С. Макаренка: ретроспектива і проекція на сучасність. Шлях освіти. 2012. № 3. С. 35-39

Чернов А. «У мене в кишені був револьвер». Грінченко-інформ. Суспільно-політичне видання. Червень 15, 2016. URL: rinchenko-inform.kubg.edu.ua/u-mene-v-kysheni-buv-rev...

Педагогічна спадщина А.С. Макаренко і реформа школи. Методична розробка для студентів педагогічних відділень по спецкурсу "Методика виховної роботи" / упоряд.:

П.А. Ярмоленко, Д.Н. Петрова, І.С. Посохова, Л.С. Нечепоренко, В.Є. Новаторів, Т.М. Шептун, В.Е. Лисаченко, В.А. Михайлівський та ін.; від. за вип. П.А. Ярмроленко. Харків: ХДУ, 1988.117 с.

Сухомлинська О.В. Біографія В. Сухомлинського в світлі наукового аналізу. Рідна школа. 1993. № 8. С. 33 – 36.

РозманІ.І. Шляхи вивчення біографії особистості // Proceedings of XХХVIII International scientific conference – Science achievements‖. Morrisville, Lulu Press., 2018. Р. 79 −81.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pavol Parenička. Cvičenia z biografistiky. EDIS, 2017/ 116 s.[in Slovensko]

Pedagogical Constitution of Europe. 2013: education-ua.org/ua/component/ cck/?task (датазвернення 22.09.2017).[Pedagogical Constitution of Europe]

Personalist Definition of personalist in English by Oxford Dictionaries https://en.oxforddictionaries.com/definition/personalist [in England]

Rusova S. (1928). Moispomyny, 1879–1915 [My Memories, 1879–1915]. Zastolit : materialy z hromad. y lit. zhyttia Ukrainy XIX pochatkiv XXst. K. Kn. 3. S. 147–205. [in Ukrainian]

Barvinskyi O. (2009). Spomyny z mohozhyttia [Memories from my life]. T. 2. Ch. 3, 4 / Uporiadn. A. Shatska; Red.: L. Vynar, M. Zhulynskyi. NAN Ukrainy. Instytut literaturyim. T.H. Shevchenka; Ukrainska vilna akademiia nauk SShA, Istorychna sektsiia; Ukrainska amerykanska asotsiatsiia universytetskykh profesoriv. – Niu-York; Kyiv: Vyd. dim "Stylos”. 1120 s. [in Ukrainian]

Uliana Kravchenko Spohady uchytelky [Memoirs of a teacher.]. Available at: https://zbruc.eu/node/54724[in Ukrainian]

Vakhnianyn A.K. (1908). Spomyny z zhyttia [Memories of life].Lvov. Z pechatnoi V. A. Shyikovskoho,. 137 c. [in Ukrainian]

Drahomanov M. P. Avstro-ruski spomyny (1867-1877) [Austro-Russian memories (1867-1877)]. Literaturno-publitsystychni pratsi. T. 2.S. 151-288. Available at: http: // irbis-nbuv.gov.ua › ulib › item › UKR0004658 [in Ukrainian]

Kostenko A. (upor.) (1971). Spohady pro Lesiu Ukrainku [Memories of LesyaUkrainka]. Vyd. 2-he. Kyiv: Dnipro. 483 s. [in Ukrainian]

Shtunder Z.(upor.) (2010). Stanislav Liudkevych u spohadakh suchasnykiv [Stanislav Lyudkevych in the memoirs of contemporaries]. Lviv: Misioner. 236 s. [in Ukrainian]

Stefanyk V. (1952). Avtobiohrafiia [Autobiography]. Stefanyk V. zibr. tv.: u 3 t. T. 2. Avtobiohrafichnitvory, poezii v prozi, publitsystyka, nezakinchenitvory i pereklady / vidpovid. red.: O.I. Biletskyi. Kyiv: Vyd-vo AN Ukrainskoi RSR. S. 9 –18. [in Ukrainian]

Stuparyk B.(2005). Z porohavichnosti. Avtobiohrafichna spovid [From the threshold of eternity. Autobiographical confession]. Ivano-Frankivsk: NovaZoria. 207 s. [in Ukrainian]

Lutsiuk V.V. (2015). Spohady, spohady, spohady[Memories, memories, memories]… Pedahohichnyiposhuk. № 2. S. 23-25. [in Ukrainian]

Petriv I. (1982). Pedahoh. Zhyttia i shkola (Kanada) [Teacher. Life and school (Canada)]. № 4. S. 37-39. [inUkrainian]

Korotkyi V.A., Ulianovskyi V.I. (uporiad.) (2001). Alma Mater: Universytetsv. Volodymyra naperedodni ta v dobu Ukrainskoi revoliutsii. 1917-1920[Alma Mater: University of St. Vladimir on the eve and in the days of the Ukrainian revolution. 1917-1920]. Materialy, dokumenty, spohady. Kn. 2: Universytetsv. VolodymyrazadobyUkrainskoiTsentralnoiRadytaHetmanatuPavlaSkoropadskoho. K.: Praim. 704 s. [inUkrainian]

Shcherbyna V.I. (1994). Spomyny kolyshnoho studentapro Kyivskyi universytet 70-kh rr [Memoirs of a former student about the University of Kiev in the 70's]. Z imenemsviatohoVolodymyra: Kyivskyiuniversytet u dokum., mater. i spohadakhsuchasnykiv: u 2-kh kn. / upor.: V. Korotkyitain. Kyiv: Zapovit. Kn.1. 391 s. [inUkrainian]

Makarenko A.S. (1953). Moi pedahohichni pohliady. Tvory u 7-my tomakh[My pedagogical views. Works in 7 volumes]. Kyiv: Radian. shk.. T. 4. S. 49–164. [inUkrainian]

Boiko A. (2012). Evoliutsiia vzaiemyn H.H. Vashchenka i A.S. Makarenka: retrospektyva i proektsiia na suchasnist [The evolution of the relationship GG Vashchenko and AS Makarenko: retrospective and projection on the present]. Shliakhosvity. № 3. S. 35-39[inUkrainian]

Chernov A. (2016). «U mene v kysheni buv revolver» ["I had a revolver in my pocket"]. Hrinchenko-inform. Suspilno-politychne vydannia. Cherven 15.Available at: http: // rinchenko-inform.kubg.edu.ua/u-mene-v-kysheni-buv-rev... [in Ukrainian]

Yarmrolenko P.A. (vid. zavyp) (1988). Pedahohi cheskoespadshchyna A.S. Makarenko i reformashkoly [Pedagogical heritage of A.S. Makarenko and school reform]. Metodychnarozrobkadliastudentivpedahohichnykhviddilenpospetskursu "Metodykavykhovnoiroboty" / Uporiad .: P.A. Yarmolenko, D.N. Petrova, I.S. Posokhova, L.S. Necheporenko, V.Ie. Novatoriv, T.M. Sheptun, V.E. Lysachenko, V.A. Mykhailivskyitain. Kharkiv: KhDU. 117 s. [inUkrainian]

Sukhomlynska O.V. (1993) Biohrafiia V. Sukhomlynskoho v svitli naukovoho analizu. [Biography of V. Sukhomlinsky in the light of scientific analysis].Ridnashkola. Рідна школа. 1993. № 8. С. 33 – 36.[inUkrainian]

Rozman I.I. Shliakhy vyvchennia biohrafii osobystosti [Ways to study the biography of the individual // Proceedings of XХХVIII International scientific conference – Science achievements‖. Morrisville, Lulu Press., 2018. Р. 79 −81.

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
РОЗМАНІ. (2020). АВТОБІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: РЕТРОСПЕКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 215-229. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.430
Розділ
Статті