ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: психолог, заклад вищої освіти, психологічна освіта, професійна підготовка, проблема підготовки психологів

Анотація

Діяльність психолога нині визначається спрямованістю на оптимальну реалізацію потенційних можливостей людини у сфері її професійної діяльності, особистому житті, міжособистісних взаємодіях, власного сприйняття. Проте далеко не всі фахівці-психологи здатні на належному рівні реалізувати свої функції, що, відображається на духовному стані й економічному розвитку суспільства. У зв'язку з цим актуальним завданням вищої школи є оптимізація та модернізація професійної підготовки кваліфікованих психологів. У статті висвітлено виявлені труднощі й охарактеризовано провідні аспекти проблеми підготовки майбутніх психологів у вітчизняних ЗВО, проаналізовані думки різних дослідників щодо напрямів її вирішення.

До основних труднощів професійної підготовки майбутніх психологів у вітчизняних ЗВО відносимо: відсутність в абітурієнтів початкової психологічної підготовки та невідповідність уявлень студентів на початкових етапах навчання про зміст психологічної науки та функціональні обов'язки психолога, неузгодженість життєвих і наукових психологічних знань, мало виражену практичну значущість в академічній психології, недостатню практико орієнтованість професійної підготовки тощо.

Професійну підготовку майбутніх фахівців-психологів, на наш погляд, необхідно здійснювати за двома основними напрямами: по-перше - організація та виконання освітньо-професійної діяльності (ефективне засвоєння загальноосвітніх і психологічних дисциплін, опанування умінь і навичок самостійної навчальної та професійної роботи, успішне проходження практики за всіма видами професійної діяльності психолога); по-друге - формування особистості психолога, визначення й усвідомлення його професійних інтересів і напрямів спеціалізації. Таким чином, у професійному навчанні важлива організація діяльності студентів, в якій професійна підготовка полягає не лише у формуванні теоретичного мислення, а й виробленні низки компетентностей і професійної готовності, спрямованих на швидку адаптацію до виконання складних професійних функцій, безперервне фахове й особистісне зростання й активний розвиток.

Біографії авторів

Лариса РУДЕНКО, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри практичної психології та педагогіки

Наталія БІДЮК, Хмельницький національний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Посилання

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. Психология. Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 14-120.

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 "Психологія" : наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2019 р. № 564. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/ 053-psikhologiya-mag.pdf (дата звернення: 15.07.2019).

Колесніченко О. С., Середа Ю. І. Структурно-функціональна модель професійної підготовки психолога МНС України. Проблемы экстремальной и кризисной психологии : сб. науч. тр. Харьков : НУЦЗ України, 2012. С. 75-82.

Павлова Т. А. Введение в психологическую профессию : учеб. пособие для студентов факультетов психологии. URL: https://studfiles.net/preview/4268766/page:7/ (дата звернення: 16.09.2019).

Кузовкин В. В., Скоробогатова Н. А. Особенности модернизации системы образования психологов-практиков. Психология и психотехника. 2012. № 9(48). С. 104-115.

Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. 4-е изд., испр. и доп. Киев : Освита Украины, 2007. 332 с.

Вачков И. В. Некоторые проблемы подготовки практических психологов. Национальный психологический журнал. 2007. № 1 (2). С. 102-106.

Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. Введение в профессию "психолог": учеб. пособие / под ред. И. Б. Гриншпуна. 2-е изд., стер. Москва : Изд-во Московского психолого-социального института, 2007. 464 с.

Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения ; пер. с англ. Санкт-Петербург : Б.С.К., 1997. 143 с.

Иванников В. А. Проблемы подготовки психологов. Вопросы психологии. 2006. № 1. С. 48-52.

Вінтюк Ю. Професійна підготовка майбутніх психологів: проблема та її складові. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 3. С. 92-102.

Василюк Ф. Е. Понимающая психотерапия как психотехническая система : дисс. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Московский психол.-педагог. ун-т. Москва, 2007. 407 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vyigotskiy L. S. Istoricheskiy smyisl psihologicheskogo krizisa (Historical meaning of the psychological crisis). Psihologiya. Moskva : EKSMO-Press, 2000. S. 14-120.

Standart vyshchoi osvity Ukrainy iz haluzi znan 05 Sotsialni ta povedinkovi nauky, spetsialnosti 053 "Psykholohiia" : nakaz Ministerstva osvity i nauky vid 24.04.2019 r. № 564 (Standard of higher education of Ukraine in the field of knowledge 05 Social and behavioral sciences, specialty 053 "Psychology"). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/ 053-psikhologiya-mag.pdf (data zvernennia: 15.07.2019).

Kolesnichenko O. S., Sereda Yu. I. Strukturno-funktsionalna model profesiinoi pidhotovky psykholoha MNS Ukrainy (Structural and functional model of professional training of a psychologist for the Ministry of Emergencies of Ukraine). Problemyi ekstremalnoy i krizisnoy psihologii : sb. nauch. tr. Kharkov : NUTsZ Ukrainy, 2012. S. 75-82.

Pavlova T. A. Vvedeniye v psikhologicheskuyu professiyu : ucheb. posobiye dlya studentov fakultetov psikhologii (Introduction to the psychological profession). URL: https://studfiles.net/preview/4268766/page:7/ (data zvernennya: 16.09.2019).

Kuzovkin V. V.. Skorobogatova N. A. Osobennosti modernizatsii sistemy obrazovaniya psikhologov-praktikov (Features of modernization of psychologists-practitioners' educational system). Psikhologiya i psikhotekhnika. 2012. № 9(48). S. 104-115.

Bondarenko A. F. Psikhologicheskaya pomoshch: teoriya i praktika (Psychological assistance: theory and practice). 4-e izd.. ispr. i dop. Kiev : Osvita Ukrainy. 2007. 332 s.

Vachkov I. V. Nekotoryye problemy podgotovki prakticheskikh psikhologov (Some problems of practical psychologists' training). Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal. 2007. № 1 (2). S. 102-106.

Vachkov I. V.. Grinshpun I. B., Pryazhnikov N. S. Vvedeniye v professiyu "psikholog": ucheb. posobiye (Introduction to the profession of "psychologist") / pod red. I. B Grinshpuna. 2-e izd.. ster. Moskva : Izd-vo Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo instituta. 2007. 464 s.

Kan M. Mezhdu psikhoterapevtom i kliyentom: novyye vzaimootnosheniya (Between therapist and client: a new relationship); per. s angl. Sankt-Peterburg : B.S.K.. 1997. 143 s.

Ivannikov V. A. Problemy podgotovki psikhologov (Problems of psychologists' training). Voprosy psikhologii. 2006. № 1. S. 48-52.

Vintiuk Yu. Profesiina pidhotovka maibutnikh psykholohiv: problema ta yii skladovi (Professional training of future psychologists: the problem and its components). Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. 2016. № 3. S. 92-102.

Vasilyuk F. E. Ponimayushchaya psikhoterapiya kak psikhotekhnicheskaya sistema (Understanding psychotherapy as a psychotechnical system): diss. … d-ra psikhol. nauk : 19.00.01 / Moskovskiy psikhol.-pedagog. un-t. Moskva. 2007. 407 s.

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
РУДЕНКОЛ., & БІДЮКН. (2020). ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 230-247. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.431
Розділ
Статті