ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЕРВЕРУ ZOOM В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Андрій ЯНКОВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9126-9205
  • Олена ЯНКОВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-1323-8099
Ключові слова: дистанційне навчання, онлайн-заняття, Zoom, переваги, недоліки, комунікативний підхід, опції

Анотація

Стаття присвячена особливостям застосування програми Zoom для проведення онлайн-занять з іноземної мови. Зазначена причина переходу українських закладів вищої освіти на дистанційну форму роботи. Проаналізовано попередній досвід вітчизняних та зарубіжних науковців у дослідженні дистанційного навчання та онлайн-серверів для проведення занять з різних навчальних дисциплін. У статті розглядаються основні функції та можливості серверу Zoom, аналізується ефективність його застосування в навчальному процесі під час карантину, зокрема, особлива увага приділяється проведенню занять з іноземної мови. Описуються переваги та недоліки застосування онлайн-серверів для викладання іноземної мови. Надається детальна покрокова інструкція встановлення програми Zoom для учасників освітнього процесу. Акцентується увага на легкості встановлення та простоті використання додатку Zoom усіма користувачами. Зазначається, що Zoom надає можливість працювати з повним спектром навчальних матеріалів, як і при контактних формах роботи. Описуються особливості застосування сервісу Zoom під час навчання різних видів комунікативної діяльності: говоріння, читання, аудіювання та письмо. Наголошується на можливості поєднання опцій Zoom з іншими серверами. Аналізуються опції Zoom для реалізації різних форм та методів роботи. Наводяться приклади застосування Zoom для перевірки завдання на самопідготовку, демонстрації курсантських (студентських) проектів, а також організації тематичного та підсумкового контролю. Особлива увага приділяється тому факту, що різноманітні функції даного серверу надають можливість задіювати усю курсантську (студентську) аудиторію, не спрощувати форми і методи викладання, а адаптувати їх під новий формат.

Біографії авторів

Андрій ЯНКОВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Олена ЯНКОВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии. Электронный журнал “Cloud of Science”. 2013. № 1. С. 14-20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-i-distantsionnye-obrazovatelnye-tehnologii/pdf.

Гуревич Р., Кадемія М. Навчання в мережі за допомогою електронних навчальних курсів. Проф.-техн. освіта. 2007. № 4. С. 24–27.

Clark R. & Mayer R. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco: Pfeiffer, 2016. 527 p. (3).

Адамова І. З., Уграк М. І. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 1. С. 374-379. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_50.

Дущенко О. С., Мізюк В. А. Інтернет у навчальному процесі. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014». Вінниця, ВНТУ, 14-17 жовтня 2014 р. С. 181-183.

Киянка В., Шаповал Т. Ресурси мережі інтернет як складова дистанційного навчання. ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Львів: Вид-во ЛНАМ, 2013. Вип. 24. С. 103-110. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/24/14.pdf.

Олійник О. В. Інноваційні технології дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ. Лінгвістичні дослідження. 2014. Вип. 38. С. 238-246. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_38_38.

Постоленко І. C. Ефективне навчання англійської мови дистанційно. Порівняльно-педагогічні студії. 2015. № 1. С. 104-108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2015_1_18.

Романюк С. М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2016. № 1. С. 318–325. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_552016.

Зарівна О. Т. Переваги та недоліки доцільності використання дистанційного навчання англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2016. Вип. 63. С. 82-85.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andreev A. A., Soldatkin V. I. (2013). Distantsionnoe obuchenie i distantsionnye obrazovatelnye tekhnologii [Distance learning and distance learning technologies]. Electronic journal “Cloud of Science”. No. 1. P. 14-20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-i-distantsionnye-obrazovatelnye-tehnologii/pdf. [in Russian]

Hurevych R. & Kademiia M. (2007). Navchannia v merezhi za dopomohoiu elektronnykh navchalnykh kursiv [Online learning through e-learning courses]. Prof.-tekhn. osvita [Proffesional and Technical Education]. No. 4. P. 24–27. [in Ukrainian]

Clark R. & Mayer R. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco: Pfeiffer, 2016. 527 p. (3).

Adamova I. Z. & Uhrak M. I. (2014). Vykorystannia internet-tekhnolohii u navchalnomu protsesi [The use of Internet technologies in the educational process]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences]. Issue 1. P. 374-379. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_50. [in Ukrainian]

Dushchenko O. S. & Miziuk V. A. (2014). Internet u navchalnomu protsesi [Internet in the educational process]. Materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «INTERNET-OSVITA-NAUKA-2014» [Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference "INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2014"]. Vinnytsia, VNTU, October 14-17, 2014. P. 181-183. [in Ukrainian]

Kyianka V. & Shapoval T. (2013). Resursy merezhi internet yak skladova dystantsiinoho navchannia [Internet resources as a component of distance learning]. VISNYK Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv [BULLETIN of the Lviv National Academy of Arts]. Lviv: Vyd-vo LNAM, Issue 24. P. 103-110. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/24/14.pdf. [in Ukrainian]

Oliinyk O. V. (2014). Innovatsiini tekhnolohii dystantsiinoho navchannia inozemnoi movy dlia studentiv nemovnykh VNZ [Innovative technologies of distance learning of foreign languages for students of non-language universities]. Linhvistychni doslidzhennia [Linguistic research]. Issue 38. P. 238-246. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_38_38. [in Ukrainian]

Postolenko I. S. (2015). Efektyvne navchannia anhliiskoi movy dystantsiino [Effective distance teaching of English]. Porivnialno-pedahohichni studii [Comparative and pedagogical studies]. No. 1. P. 104-108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2015_1_18. [in Ukrainian]

Romaniuk S. M. (2016). Dystantsiine navchannia inozemnoi movy: porivnialnyi analiz suchasnykh platform ta onlain-servisiv [Distance learning of foreign languages: comparative analysis of modern platforms and online services]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia [Bulletin of the Alfred Nobel University of Dnepropetrovsk. Series: Pedagogy and Psychology]. No. 1. P. 318–325. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_552016. [in Ukrainian]

Zarivna O. T. (2016). Perevahy ta nedoliky dotsilnosti vykorystannia dystantsiinoho navchannia anhliiskoi movy [Advantages and disadvantages of the expediency of using distance learning of the English language]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”: seriia “Filolohiia”: naukovyi zhurnal [Scientific Notes of the National University “Ostroh Academy”: Philology Series: Scientific Journal]. Ostroh: Vyd-vo NaUOA. Issue 63. P. 82-85.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ЯНКОВЕЦЬА., & ЯНКОВЕЦЬО. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЕРВЕРУ ZOOM В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 327-339. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.590
Розділ
Статті